CRA PLURILINGÜE DE VILABOA CONSUELO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

 CRA PLURILINGÜE DE VILABOA.

CONSUELO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Enderezo: Toural 13     36141   Vilaboa (Pontevedra)     9957+WC O Toural, Vilaboa 

Teléfono: 986 708 362 // 618 554 594

Mail: cra.vilaboa@edu.xunta.gal

CÓDIGO DO CENTRO: 36024495

 

5 ESCOLAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 3-6 ANOS

e unha Sede administrativa

Bértola-Figueirido-Paredes

Barciela e Pousada

 

 

   

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021 2022

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DA DIRECCIÓN DO CENTRO. COMISIÓN DE SELECCIÓN E PROXECTOS PRESENTADOS.

Atendendo ao disposto na ORDE do 25 de marzo de 2022 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, a partir de mañá xoves día 28 de abril, unha vez rematado o prazo de presentación de proxectos de dirección, poderase consultar na sede do CRA en horario de secretaría e dirección a composición e representantes do claustro e consello escolar na comisión de selección e o proxecto/s presentado/s.

PUBLICACIÓN PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO PARA O VINDEIRO CURSO ESCOLAR 2022/23

Todo o alumnado solicitante resultou admitido.

 

VER LISTAXE 

Na listaxe figuran exclusivamente as iniciais dos apelidos e o nome por motivos de protección de datos. 1º APELIDO 2º APELIDO, NOME

Curso ESCOLAR CURSO 2022/2023

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN

CURSO 2022-2023

DEL MARTES 1 AL LUNES 21 DE MARZO

 

 

Las solicitudes de admisión se cumplimentarán ( del 1 al 21 de marzo ) mediante el  modelo normalizado (ED550B) a través de la solicitud de gestión de trámites: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado  y se presentarán:  MANUAL FAMILIAS

 

 

EN LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA XUNTA DE GALICIA (se requiere CLAVE 365 o certificado digital) 

Si desea presentar la solicitud a través de la SEDE ELECTRÓNICA de la Xunta de Galicia, deberá acceder a la solicitud https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado  con Chave365 o certificado digital  haciendo clic en el botón de la parte superior derecha de la pantalla .

 

EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO CON CITA PREVIA 

TELÉFONO DE CITA PREVIA 618 554 594 (disponible whatsapp)   

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

Solicitud cumplimentada y firmada por ambas madres/padres/tutores legales Preferiblemente cubierta en  https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado   e impresa.

Copia del DNI del niño o de la hoja del LIBRO DE FAMILIA que acredite su edad.

Copia del DNI de ambas madres/padres/tutores legales.

Autorización para publicar imágenes

Autorización de mensajería de Whatsapp

Encuesta de lengua materna

Religión/Aplicación Alternativa

 

EL FORMULARIO DE ADMISIÓN YA SE PODRÁ DESCARGAR EN  https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado A PARTIR  DEL 1 DE MARZO

 

Reglamento de aplicación

 • DECRETO 13/2022 , de 3 de febrero, por el que se regula la admisión del alumnado en los centros subvencionados con fondos públicos que impartan enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , en educación.
 • ORDEN de 18 de diciembre de 2020 por la que  se modifica la Orden de 12 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los centros de titularidad pública que imparten 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato regulado en la Ley orgánica 2/2006 , del 3 de mayo, de educación (código de procedimiento ED550A y ED550B).
 • ORDEN de 25 de enero de 2017  por la que se modifica la Orden de 12 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión de alumnos en los centros subvencionados con fondos públicos que impartan 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato regulado en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación
 • ORDEN de 12 de marzo de 2013  por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado en centros educativos sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato regulado en la Ley orgánica 2 /2006, de 3 de mayo, sobre educación.

RESERVA DE PRAZA para 1º EDUCACIÓN PRIMARIA NO CPI TOURAL e CEP PLURILINGÜE RIOMAIOR 2022

Fase de reserva de praza 1º de educación primaria no centro de adscrición

ESCOLAS de BÉRTOLA, FIGUEIRIDO e PAREDES: CPI TOURAL

ESCOLAS de BARCIELA e POUSADA: CEP PLURILINGÜE RIOMAIOR

 

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde do 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 11 de xaneiro de 2022 inícianse os trámites do procedemento (código ED550A), coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

 • O prazo de solicitudes abranguerá do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro do 2022, ambos incluídos.

 

PROCEDEMENTO A SEGUIR PARA PRESENTAR A SOLICITUDE DE RESERVA DE PRAZA PARA 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 

As familias poderán cumprimentar as solicitudes de reserva de forma manual en papel  ou de xeito electrónico de dispor de certificado dixital ou CHAVE 365, sendo esta a canle preferible de presentación.

 • 1)    De entregarse en papel, entregaráselle na escola á titora, ou na sede do CRA (con cita previa 618554594)

ANEXO RESERVA DE PRAZA (GALEGO)

ANEXO RESERVA DE PRAZA (CASTELÁN)

 

 • 2)    De presentarse electronicamente na aplicación admisionalumnado , debe comprobarse que queda correctamente tramitada dende a aplicación a través da SEDE ELECTRÓNICA da Xunta de Galicia, precisando para este trámite certificado dixital ou CHAVE 365. De presentala deste xeito non sería necesario entregala en papel no centro. 
 • RUTA A SEGUIR NA APLICACIÓN  admisionalumnado : Solicitudes – Reserva – Crear

https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/

 • CENTRO ACTUAL CRA PLURILINGÜE de VILABOA CONSUELO GONZÁLEZ MARTÍNEZ: CÓDIGO DE CENTRO 36024495

 

 • CENTRO DE ADSCRICIÓN CPI TOURAL: CÓDIGO DE CENTRO36013588

 

 • CENTRO DE ADSCRICIÓN CEP PLURILINGÜE RIOMAIOR: CÓDIGO DE CENTRO36013588

 

Ámbalas dúas opcións (papel ou aplicación) son viables.

 

 • A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 25 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso (CRA PLURILINGÜE DE VILABOA CONSUELO GONZÁLEZ MARTÍNEZ)  ou na aplicación admisionalumnado.

Normativa de aplicación

 • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B).
 • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación
 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

As familias que non opten á reserva de praza nos centros adscritos, deberán esperar ao prazo ordinario de solicitude de admisión: Do 1 ao 20 de marzo de 2022.

 

A reserva de praza no centro adscrito NON é compatible coa presentación de solicitude de admisión noutro centro.

 

 

 

Distribuir contido