Skip to Content

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2017/2018

¡

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO DE NOVO INGRESO PARA O CURSO 2017-2018

1)NORMATIVA APLICABLE

 • Decreto 254/2012 do 13 de decembro (DOG 26 de decembro de 2012) pola que se regula a admisión do alumnado en centros sostidos con fondos públicos

 • Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15 de marzo de 2013) pola que se desenvolve o procedemento para admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos

 • Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG do 1 de febreiro de 2017) pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013

2) DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

 • Anexo II : o formulario normalizado (ED550B) será facilitado gratuitamente na sede do C.R.A. (situada na escola de Taraza) ou en calquera das escolas do C.R.A. e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación «admisionalumnado» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) e na páxina web da consellería competente en materia de educación.

 • As solicitudes de admisión, presentaranse mediante o formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso «admisionalumnado» https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

 • Tamén se poderán presentar de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción.

  Cada solicitante presentará unha única solicitude. A solicitude entregarase no centro que se solicite en primeiro lugar.

  Asinado polo pai e pola nai ou polos titores legais. No caso de separación ou divorcio, será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída a un deles. En ambos casos, será necesario presentar a resolución xudicial correspondente.

 • DNI ou libro de familia, para acreditar a data de nacemento. Certificado de escolarización, en casos de traslado de centro.

 • DNI dos pais ou titores legais.

 • Copia da tarxeta sanitaria.

 • Certificado de empadroamento

 • Se os pais optan a unha praza para alumnado con n.e.a.e. achegarán a documentación pertinente.

  TODA A DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER ORIXINAL OU COPIA COTEXADA

3) PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

1 DE MARZO ao 20 DE MARZO (ambos inclusive) na SEDE do C.R.A. (Na escola de Taraza 1º andar) en horario de Secretaría.

O horario de atención ao público é o luns de 09:30 a 11:00 h.e de martes a venres de 09:30 a 10:20 h.

4) RESOLUCIÓN PROVISIONAL E DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E NON ADMITIDOS/AS

 As listaxes provisionais de alumnado admitido e non admitido publicaranse con anterioridade ao 25 de abril e poderán ser obxecto de reclamación ante o Consello Escolar do centro no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

 As listaxes definitivas de alumnado admitido e non admitido publicarase con anterioridade ao 15 de maio, e poderán ser obxecto de recurso de alzada ante a Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

5) FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

 PRAZO ORDINARIO para E. INFANTIL E PRIMARIA do 20 ao 30 de xuño

 

 

 

 

 

 

 page | by Dr. Radut