NORMAS DE SAÍDA DO ALUMNADO

PARA FACILITAR A ENTREGA DO ALUMNADO DE 3º E 4º ÁS FAMILIAS POR PARTE DOS SEUS TITORES/AS:

RÓGASE QUE AS FAMILIAS DEIXEN LIBRE O PORCHE PARA O ALUMNADO E OS ESPEREN NA PISTA

Comenzo do curso 2017/2018

O curso 2017/2018 empeza o luns día 11 de setembro de 12:30 a 14:00 horas para todo o alumnado, agás o de 3 anos que terá un período de adptación propio. O Comedor Escolar comenza tamén o mesmo día.

Reunión cos pais/nais do alumnado de 3 ANOS

O XOVES 7 de setembro, ás 16:00 horas na Biblioteca do Centro (Edificio Principal, 1º piso) terá lugar unha reunión cos/coas pais/nais do alumnado de 3 anos.

Publicación de Fondolibros

Dente o día 4 de xullo atópase exposta a lista PROVISIONAL de admitidos e excluídos en FONDOLIBROS. Os días de reclacións son 5 e 6 de xullo e a lista DEFINITIVA publicarase o 7 de xullo.

A entrega de vales e material farase os días 4, 5 e 6 de xullo. Os que queden sen recoller entregaranse en setembro.

A entrega de libros ao alumnado farase a primeira semana lectiva de setembro (do 11 ao 15 de setembro) nas aulas.

Libros texto curso 17-18

Esta é a relación de meterial escolar e libros de texto para o curso 2017/2018.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR - CURSO 2017/18

No DOG do día 22 de maio de 2017 publícase a Orde do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

Máis información:   http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

 

A ORDE do 16 de maio de 2017 (DOG de 22 de maio) regula:

-A participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria e en 1º, 2º, 3º e 4º de ESO; cursos en que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 2016/17.

-As axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP e en educación especial.

-As axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

 

Obrigas das persoas beneficiarias

As persoas beneficiarias de libros procedentes do fondo solidario do centro ou de axudas para adquirir libros de texto terán as seguintes obrigas:

1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2016/17. Está excluído desta obriga o alumnado de 1º e 2º de EP e o alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, sempre que os libros ou o material adquirido non se poidan reutilizar. A falta de devolución será causa de exclusión da participación na convocatoria do curso 2017/18.

2. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido ou adquirido coas axudas  do curso escolar 2017/18 e devolvelos ao rematar este.

3. Destinar o importe do vale para libros a adquirir os libros de texto que indique o centro no que estea matriculado o alumnado.

4. Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.

5. Respectar as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

 

Presentación de solicitudes

1. Poderán presentar solicitudes os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado

2. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2017/18.

Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea admitido en ningún centro docente para o curso 2017/18, deberá presentala no centro en que estivese matriculado no curso 2016/17.

 

Prazo para presentar solicitudes

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día 23 de maio e rematará o día 23 de xuño de 2017.

 

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables e a documentación complementaria recollida no Artigo 13 da mencionada Orde.

 

Transparencia e bo goberno

De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15.2.c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a listaxe provisional e definitiva de persoas beneficiarias de libros de texto do fondo solidario publicarase no taboleiro de anuncios e/ou páxina web do centro docente, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

 

Adquisición dos libros de texto e do material escolar

 

As persoas beneficiarias, unha vez que estean en posesión do vale, poderán adquirir o material e os libros de texto que son obxecto de axudas no establecemento da súa elección.

PROBAS DE AVALIACIÓN FINAL DE 6º DE PRIMARIA

 

RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2016-17.

 

CAL É A SÚA FINALIDADE?

Esta avaliación terá carácter mostral e unha finalidade diagnóstica.

 

A QUEN SE APLICARÁN?

Aplicarase ao alumnado matriculado en sexto curso de educación primaria nos centros docentes seleccionados para formar a mostra.

Mediante comunicado da Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo, o CEIP Luis Pimentel “foi seleccionado aplicando criterios estatísticos para formar parte da mostra”.

 

QUE COMPETENCIAS SE AVALÍAN?

- competencia en comunicación lingüística,

- competencia matemática

- competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

 

EN QUE CONSISTEN AS PROBAS?

Estarán constituídas por:

-Cadernos de alumnado para cada unha das competencias

-Cuestionarios de contexto para o alumnado e as súas familias

Os cuestionarios de contexto realizaranse preferentemente en formato dixital, sen prexuízo de que as familias o poidan realizar en formato papel.

  

CANDO SE FARÁN?

 

Os días 23 e 24 de maio de 2017.

PROBAS DE AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 3º DE PRIMARIA

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa (DOG de 5 de maio de 2017)

 

CAL É A SÚA FINALIDADE?

 

A avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria ten como finalidade comprobar o grao de dominio das destrezas, capacidades e habilidades do alumnado en expresión e comprensión oral e escrita, cálculo e resolución de problemas en relación coa adquisición da competencia en comunicación lingüística e da competencia matemática.

Esta avaliación ten carácter informativo e orientador para os alumnos e alumnas e familias, equipos docentes, centros e Administración educativa.

 

QUE COMPETENCIAS SE AVALÍAN?

 

-Competencia en comunicación lingüística

-Competencia matemática.

 

EN QUE CONSISTEN AS PROBAS?

 

Estarán constituídas por:

-Cadernos de alumnado para cada unha das competencias

-Cuestionarios de contexto para o alumnado e as súas familias

 

Os cuestionarios de contexto realizaranse preferentemente en formato dixital, sen prexuízo de que as familias o poidan realizar en formato papel.

 

A QUEN SE APLICARÁN?

 

As probas aplicaranse en todos os grupos de terceiro curso de educación primaria

 

CANDO SE FARÁN?

 

 

Os días 30 e 31 de maio.

BAREMACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN

Infórmase ás/aos solicitantes de prazas  escolares neste centro para o curso 2017/18, que os cursos nos que existen máis solicitudes ca prazas vacantes son:

  •  4º Educación Infantil (3 anos): 91 solicitudes para 75 vacantes.
  • 6º Educación Infantil (5 anos): 2 solicitudes para 0 vacantes.
  • 5º de Primaria: 1 solicitude para 0 vacantes

 

Sendo preciso baremar as solicitudes, mesmo no caso de que non haxa vacantes, ábrese un prazo para aportar no centro a documentación que acredite a puntuación, conforme se recolle na Sección 2ª. Criterios xerais de baremo, artigos 19 e seguintes, da ORDE do 12 de marzo de 2013.

 

PRAZO: do 23 de marzo ao 5 de abril de 2017 ás 14:00 h.

 

O artigo 17.2 da ORDE do 12 de marzo de 2013 establece que “A presentación desta documentación ten carácter voluntario. A falta de presentación desta documentación impedirá valorar o criterio ou criterios para efectos de determinar a puntuación correspondente. “  Igual consideración terá a documentación presentada fóra de prazo (artigo 17.4)

  

No resto dos casos, todas as solicitudes están ADMITIDAS.

 

Publicarase a relación provisional de admitidas/os a partir do 24 de abril. Non se publicarán as puntuacións, podendo as persoas interesadas consultar en secretaría a propia puntuación.

                                                                           

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO 2017/18

O prazo para presentar solicitudes de admisión do alumnado para o curso 2017/18 abranguerá do día 1 ao 20 de marzo de 2017, ambos inclusive.   Máis información aquí.

Procedemento

A solicitude de admisión de alumnado, que será única, realizarase mediante o modelo Anexo II (procedemento ED550B) aprobado pola Orde de 25 de xaneiro de 2017,

Poderá cumprimentarse de dúas maneiras:

-      

De forma electrónica na aplicación admisionalumnado,

 

-      

De forma presencial no centro educativo solicitado en primeiro lugar: descargando previamente o anexo II para cumprimentalo de forma manual polas familias .

 

Resultado do sorteo letras de desempate: Aquí.

 

Reserva de praza no IES Anxel Fole:

 

Infórmase de que o alumnado de 6º de Educación Primaria do CEIP Luis Pimentel que solicitou reserva de praza no IES Anxel Fole, foi admitido. Deberá formalizar matrícula nos prazos establecidos nese centro.

Powered by Drupal - Design by artinet