LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS/AS E NON ADMITIDOS/AS CURSO 2016/17

Elévanse a DEFINITIVAS as listas provisionais publicadas o 18 de abril, por non haber reclamacións nin modificación algunha.  Son aprobadas no CONSELLO ESCOLAR DO 9 DE MAIO.

 

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Artigo 31. Publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e non admitidas

Artigo 32. Impugnación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: recurso de alzada ou reclamación

1. No caso de centros públicos, contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

 

3. En ambos casos, a resolución da persoa titular da xefatura territorial porá fin á vía administrativa. Na notificación desta resolución á persoa interesada deberá indicarse expresamente, que contra esta cabe interpoñer recurso potestativo de reposición ou recurso contencioso-administrativo, o órgano competente e o prazo para a súa interposición.

Do 20 ao 30 de xuño:

    Formalización da matrícula

con impreso que se recolle no centro a partires do 15 de xuño.

 

SE FINALIZADO O PRAZO DE MATRÍCULA NON SE FORMALIZASE ESTA, DECAERÁ O DEREITO Á PRAZA OBTIDA.