PROFESORADO

C.E.I.P. FERMÍN BOUZA BREY

CURSO 2017 - 18

 

PLANTILLA DE MESTRES PARA O CURSO 2017 - 2018

Total :  36

22 Titores/as:                                 

  1 Profesora de apoio en educación infantil                  

  3 Profesoras de Inglés             

  1 Profesores de Música           

  3 Profesores de E.Física        

  1 Orientadora                                  

  2 Profesores de Pedagoxía Terapéutica             

  1 Profesora de Audición e linguaxe                   

  2 Profesoras de Relixión                         

 

 

1. NOS ÓRGANOS DE GOBERNO

 

1.1. ÓRGANOS COLEXIADOS

- Consello Escolar

- Claustro

 

1.2. ÓRGANOS UNIPERSOAIS 

- Director

- Xefa de Estudios

- Secretario

 

2. NOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

 

- Equipos de nivel.

- Comisión de Coordinación pedagóxica.

- Departamento de Orientación

- Equipo de Normalización lingüística.

- Equipo de actividades complementarias e extraescolares.

Equipo TICs