Información xeral

A Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, no compromiso que como entidade acreditada en calidade mantén coa sociedade, está establecendo un modelo de traballo por procesos para satisfacer as necesidades e demandas de alumnos e equipos docentes.

O traballo por procesos implica un sistema de organización que garante a calidade do servizo. A devandita calidade queda reflectida, de forma evidente, na rede de Centros Certificados e Centros Integrados de Formación Profesional da que dispón a Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

A Rede de Centros Certificados na norma ISO 9001:2015 está sometida a un sistema de traballo por procesos que busca a satisfacción de toda a comunidade educativa (alumnos, familias, persoal docente e non docente) e garantir os dereitos dos usuarios, someténdose a auditorías (externas e internas) e reflectindo a súa traxectoria no certificado logrado.

Estas actuacións en calidade foron posteriormente apoiadas co establecemento do chamado Marco de Referencia Europeo de Garantía da Calidade na Educación e a Formación Profesional (EQAVET), un conxunto amplo de recomendacións do Parlamento e do Consello da Unión Europea aos Estados membros para axudarlles a fomentar e supervisar a mellora permanente da calidade dos seus sistemas de educación e formación profesional, a partir duns parámetros comúns e dun ciclo reiterado de planificación, aplicación, avaliación e revisión.

Este Marco Europeo supón un reforzo á liña estratéxica establecida e despregada pola SXEFP no referente á calidade ao permitir modernizar e facer máis eficaces os sistemas de educación e formación profesional; mellorar a articulación entre o ensino, a formación e o emprego; vincular a educación formal, non formal e informal e desenvolver a concesión de cualificación sobre a base da experiencia adquirida.

CONTACTO:

  • Teléfono do Servizo de Xestión de Procesos de Calidade: 981 546 573.
  • Teléfonos das Asesorías Servizo Xestión Procesos Calidade: 881 996 527, 881 996 542, 981 546 543
  • Correo electrónico do Servizo de Xestión de Procesos de Calidade:
    sxpc.calidade@edu.xunta.gal 
  • Correo electrónico do Servizo de Xestión de Procesos de Calidade de CIFP:
    sxpc.calidade.cifp@edu.xunta.gal 
  • Enderezo postal:

Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Seretaría Xeral de Educación e Formación Profesional
Servizo de Procesos de Xestión da Calidade
Edificio Administrativo San Caetano, s/n
Bloque 2, 2º andar
15781 Santiago de Compostela
A/A Servizo de Xestión de Procesos de Calidade

Etiquetas: