Ciclo Medio de Soldadura e caldeiraría

Ciclo Medio de Soldadura e caldeiraría que  se oferta no Chamoso Lamas estructúrase en dous cursos académicos, e o tempo de formación dos alumnos no centro e nas empresas repártese do seguinte xeito:

 

 Primeiro curso 
set. out. nov. dec. xan. feb. mar. abr. maio xuño xullo ago. set.
  Formación no centro educativo Actividade profesionalizadora/formación na empresa  

 

Segundo curso
set. out. nov. dec. xan. feb. mar. abr. maio xuño xullo ago. set.
  Formación no centro educativo Actividade profesionalizadora/formación na empresa                     

 

Os módulos que se estudian neste ciclo son os seguintes:

 

 CURSO      MÓDULO
Horas
anuais
MP0007 Interpretación gráfica 133   
MP0091 Trazado, corte e conformación 213   
MP0092 Mecanizado 160   
MP0094 Soldadura en atmosfera protexida 261   
MP0096 Formación e orientación laboral 107   
       
2º     MP0006 Metroloxía e ensaios 123   
MP0093 Soldadura en atmosfera natural 347   
MP0095 Montaxe 193   
MP0097 Empresa e iniciativa emprendedora 53   
       
  MP0098 Formación en centros de traballo 410   
       
      2000   

 

 

Nesta ligazón atoparás o currículo do ciclo.

Consulta aquí o calendario do proceso de admisión e aquí como realizar a inscripción.

 

As empresas ás que temos que agradecer a sua colaboración no desenvolvemento deste ciclo e nas que os alumnos completarán a sua formación son as seguintes.

 

 

 

 

  

Que se aprende a facer neste ciclo?

Executar os procesos de fabricación, montaxe e reparación de elementos de caldeiraría, canalizacións, estruturas metálicas e carpintaría metálica aplicando as técnicas de soldadura, de mecanizado e de conformación, e cumprindo as especificacións de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental.

 

En que ámbitos se traballa?

Nas industrias de fabricación, reparación e montaxe de produtos de caldeiraría, carpintaría e estrutura relacionadas cos subsectores de construcións metálicas e navais, e de fabricación de vehículos de transporte, encadradas no sector industrial.

 

Que ocupacións se desempeñan?

Soldador/ora e oxicortador/ora. Operador/ora de proxección térmica. Chapista e caldeireiro/eira. Montador/ora de estruturas metálicas. Carpinteiro/eira metálico/a. Tubeiro/eira industrial de industria pesada.