Galega

Lexislación galega e propia da EOI

Documentos propios da EOI A Coruña

Guías das probas de certificación (Pendente de publicación)

 • Guía de básico A2
 • Guía de intermedio B1
 • Guía de intermedio B2
 • Guía de avanzado C1
 • Guía de avanzado C2

Lexislación Galega:

 • Circular 3/2020: preinscrición, admisión e matrícula no curso 2020-21
 • Decreto 81/2018 polo que se estableces os currícula do novo sistema de EOIs
 • Circular 3/2018: preinscrición, admisión e matrícula no curso 2018-19
 • Circular 3/2017: preinscrición, admisión e matrícula no curso 2017-18
 • Circular 3/2016: preinscrición, admisión e matrícula no curso 2016-17
 • ORDE do 1 de agosto de 2013 pola que se fai pública a oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2013-2014. DOG do 12 de agosto de 2013.
 • Circular 1/2013: pola que se regulan para o curso 2012-2013 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 191/2007, do 20 de setembro e o Decreto 239/2008, do 25 de setembro, así como a proba libre de certificación do nivel C1 de inglés regulada pola Orde de 8 de outubro de 2012.
 • Resolución do 10 de maio de 2012 pola que se dictan instruccións para a administración e elaboración das probas de certificación e de clasificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 28 maio 2012)
 • Orde do 19 de abril de 2012 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2008 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas especializadas de idiomas de réxime especial.
 • Orde do 5 de agosto de 2011 que desenvolve o Decreto 189/2010 (ROC de Escolas Oficiais de idiomas) (DOG 18-agosto.2011)
 • ROC Escolas Oficiais de Idiomas. Regulamento Orgánico de escolas oficiais de idiomas.(DOG 19-nov-2010).
 • Decreto 239/2008: Currículo de nivel avanzado das ensinanzas de réxime especial de idiomas. (DOG 23-oct-2008)
 • Orde do 8 de setembro de 2008:Regulamento da avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas especializadas de idiomas de réxime especial que se establecen na Lei orgánica 2/2006 DO 3 de maio (DOG 26-set-2008).
 • Corección de erros da Orde do 8 de setembro de 2008.
 • Decreto 191/2007: Ordenación das ensinanzas de idiomas de réxime especial e currículos dos niveis básico e intermedio. (DOG 9-oct-2007)
 • Decreto 147/2006: Modificación do decreto 156/2006, polo que se establecen os prezos públicos dos conservatorios de música, centos autorizados de música, conservatorios de danza, centros autorizados de danza, escolas oficiais de idiomas e escola superior de conservación e restauración de bens culturais de Galicia (DOG 8-set-2006)
 • DECRETO 89/2013, do 13 de xuño, polo que se fixan os prezos públicos correspondentes aos estudos conducentes á obtención dos títulos oficiais nas ensinanzas de música e artes.
 • INSTRUCIÓN CONXUNTA do 5 de xuño de 2015 da Axencia Tributaria de Galicia e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a aplicación de prezos públicos nas ensinanzas de réxime especial.
 • Lei de convivencia

Oferta de cursos de linguaxe administrativa e CELGA nas EOIs de Galicia

 • Resolución do 3 de agosto de 2017 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados del lingua galega, Celga, que se realizarán nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican. DOG do 17 de agosto de 2017.

Organización das seccións de EOIs galegas

Lexislación de That's English

 • Circular 7/2013 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a organización dos niveis básico e intermedio das ensinanzas de inglés de réxime especial na modalidade de educación a distancia, mediante o programa “That’s English!” para o curso 2013-2014.
Distribuir contido