PLAN DE CONTINXENCIA do CIFP Valentín Paz Andrade

Establecemento de: ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO,  ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL e  MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL

NOF. Normas de Organización e Funcionamento do CIFP Valentín Paz Andrade

PLAN DE CONVIVENCIA. Revisión e actualización anual

PLAN DE IGUALDADE. Aplicación e actualización anual

PLAN FUNCIONAL Planificación plurianual do centro, con revisións anuais

PLAN ANUAL. (2020-21) Planificación da actividade anual do centro

No curso sobre a actividade e rexistros do profesorado, podemos acceder ao resto de documentación do centro.

 

Un módulo onde se van a tratar aspectos relacionados coa fabricación de pezas plásticas, entre eles a posta a punto dunha máquina de inyección, cambio de moldes, programación de robots de asistencia a máquina, etc.