Saltar navegación.
Inicio

Normativa

Competencias do Consello Escolar

 

Lei orgánica 2/2006 de educación. Artigo 127. Modificado pola LOMCE.

O Consello Escolar do centro terá as seguintes competencias:

a) Avaliar os proxectos e as normas aos que se refire o capítulo II do título V da presente Lei orgánica: Proxecto Educativo, Normas de Organización Funcionamento e Convivencia, Proxecto de Xestión do Orzamento e Programación Xeral Anual.

b) Avaliar a programación xeral anual do centro, sen prexuízo das competencias do Claustro do profesorado, en relación coa planificación e organización docente.

c) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados.

d) Participar na selección da dirección do centro, nos termos que a presente Lei Orgánica establece. Ser informado do nomeamento e cesamento dos demais membros do equipo directivo. No seu caso, previo acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous terzos, propoñer a revogación do nomeamento da dirección.

e) Informar sobre a admisión de alumnos e alumnas, con suxeición ao establecido nesta Lei Orgánica e disposicións que a desenvolvan.

f) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar por que se ateñan á normativa vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas pola dirección correspondan a condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o Consello Escolar, a instancia de pais, nais ou titores legais, poderá revisar a decisión adoptada e propoñer, no seu caso, as medidas oportunas.

g) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre homes e mulleres, a igualdade de trato e a non discriminación polas causas a que se refire o artigo 84.3 da presente Lei Orgánica, a resolución pacífica de conflitos, e a prevención da violencia de xénero.

h) Promover a conservación e renovación das instalacións e do equipo escolar e informar a obtención de recursos complementarios, de acordo co establecido no artigo 122.3

i) Informar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, coas Administracións locais, con outros centros, entidades e organismos.

j) Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe o centro.

k) Elaborar propostas e informes, a iniciativa propia ou a pedimento da Administración competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da calidade da xestión, así como sobre aqueloutros aspectos relacionados coa calidade da mesma.

l) Calquera outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa.

 

DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.

Artigo 5. O consello escolar

O  consello escolar  do centro educativo,  ademais dás  funcións que  lle  atribúe ou  artigo 127 dá  Lei orgánica 2/2006 e o  artigo 57 dá  Lei orgánica 8/1985,  do 3 de  xullo, reguladora  do  dereito a educación, terá  as  seguintes:

a) Elixir  as  persoas representantes dá comisión de convivencia, de  acordo  co establecido non artigo 6.2  deste decreto.

b) Establecer directrices para a elaboración  do plan de convivencia e dás normas de convivencia do centro.

c) Realizar anualmente ou  seguimento e a  avaliación  do plan de convivencia e dás normas de convivencia do centro.

d) Propor  actuacións en relación  coa convivencia para todos vos sectores dá  comunidade educativa, especialmente  as relacionadas  coa resolución pacífica de  conflitos.