Skip to Content

Matrícula curso 2021-2022

 O PRAZO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA SERÁ DO 20 AO 30 DE XUÑO.

documentación a presentar para a formalización da matrícula é a seguinte:

Outros:

 • 4 fotografías tamaño carné.
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria.
 • Certificado médico (só para os alumn@s de 3 anos e os que procedan do estranxeiro).

CONVOCATORIA DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

No DOG do día 20 de maio de 2021 pulblícase a Orde do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22.

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 22 de xuño de 2021 (este incluído).

Orde do 6 de maio de 2021 (DOG 20/05/2021).

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía telemática no formulario normalizado (anexo I e II) dispoñible:

- Na  aplicación informática Fondolibros.

- A través da Sede electrónica da Xunta de Galicia.

- Formularios de presentación Anexo l-II

De non ser posible a presentación telemática, poderanse presentar no centro con cita previa, en horario de secretaria respectando as medidas sanitarias establecidas.

Toda a documentación terá que vir asinada e coas fotocopias necesarias (no centro non se farán fotocopias por razóns de hixiene e seguridade). Terán que traer os orixinais para o seu cotexo.

Documentación necesaria

Para acceder ao centro será obrigatorio o uso de máscara e só deberá entrar unha persoa para facer a xestión.

HORARIO DE SOLICITUDE DE CITA PREVIA, telf:  981255330 de 09:00 a 14:00

- Alumnado que cursará 1º e 2º de EP, do 24 ao 27 de maio.

- Alumnado que cursará 3º e 4º de EP, do 31 de maio ao 3 de xuño.

- Alumnado que cursará 5º e 6º de EP, do 7 ao 10 de xuño.

As familias con alumn@s en varios cursos poderán elexir a quenda que prefiran.

 - Se algunha familia non poidera formalizalo nesas datas deberán pedir cita previa do 14 ao 22 de xuño.

NOTA INFORMATIVA

O alumnado de 5º e 6º de EP, soamente optarán a axuda para material por ser cursos E-Dixgal. A instancia e a mesma para todos os cursos. Lembramos que só se presenta unha instancia por familia se non se fai por vía telemática.

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2021-22. RESOLUCIÓN DEFINITIVA

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Ao non presentar ningunha reclamación as listaxes provisionais de admisión estas pasan a ter carácter definitivo, quedando asignadas as prazas para o vindeiro curso 2021-22.

Estas listaxes pódense consultar no taboleiro do centro ou na aplicación admisiónalumnado (empregando a chave 365 ou o certificado dixital). Non se publicarán na web, debido a lei de protección de datos.

NOTA:

 • O solicitante non admitido debe agardar a que xorda vacante.

Contra esta resolución, cabe recurso de alzada ante o Xefe Territorial da Delegación Provincial de Educación, no prazo dun mes contado desde o día seguinte a súa publicación.

 O PRAZO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA SERÁ DO 20 AO 30 DE XUÑO.

documentación a presentar para a formalización da matrícula é a seguinte:

Outros:

 • 4 fotografías tamaño carné.
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria.
 • Certificado médico (só para os alumn@s de 3 anos e os que procedan do estranxeiro).

ADMISIÓN DE ALUMNADO. LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS CURSO 2021-2022

Procédese á publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos para o curso 2021/2022.

As solcitudes presentadas para 4º de Infantil, 6º de Infantil e 3º de Primaria están admitidas. A solicitude presentada para 1º de Primaria está non admitida.

Estas listaxes pódense consultar no taboleiro do centro ou na aplicación admisiónalumnado (empregando a chave 365 ou o certificado dixital). Non se publicarán na web, debido a lei de protección de datos.

Poderase formular reclamación ante o consello escolar no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte día ao da súa publicación.

Publicación de listaxes definitivas antes do 15 de maio.

O prazo de formalización de matrícula será do 20 ao 30 de xuño.

BECAS COMEDOR

CONVOCATORIA DE BECAS DE COMEDOR PARA O PRÓXIMO CURSO

Hoxe 30 de marzo de 2021 publicáronse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña as bases para a convocatoria das bolsas municipais de comedor para o curso 2021-2022.

 

O prazo para a presentación de solicitudes será do 5 ao 30 de abril, ambos incluídos.

 

Os impresos facilitaranse nas oficinas dos rexistros municipais e estarán tamén dispoñibles na sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es).

 

A solicitude específica e os anexos, debidamente cubertos e asinados, e o resto de documentación exixida na convocatoria poderá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franxa e do CCM Mesoiro), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

Todos os listados (requirimentos de corrección, listas provisionais e definitivas…) identificarán a solicitude do menor atendendo ao código de asento de rexistro da solicitude inicial.

 

NOTA: Este ano, entre outros requisitos para acceder á bolsa, o/a alumno/a solicitante deberá ter un DNI, NIE ou número de identificación fiscal válido. Naqueles casos que por imposibilidade legal non dispoñan de ningún dos documentos anteriores, poderán presentar unha instancia no rexistro solicitando a cobertura do gasto de comedor con outro recurso, que será valorado polos equipos técnicos especializados

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2021-22

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes de admisión de alumnado para o vindeiro curso escolar 2021/2022, comunícase:

As solicitudes para 4º de Educación Infantil,  6º de Educación Infantil e 3º de Educación Primaria están admitidas.

Por outra parte, a familia do alumnado que solicituo praza en 1º de Educación Primaria deberán presentar a documentación complementaria xustificativa dos méritos alegados (se non a entregaron xunto coa solicitude de admisión) para realizar a baremación por existir máis solicitudes que vacantes.

O prazo de presentación da documentación, é do 25 de marzo ao 9 de abril. A presentación dos xustificantes dos criterios de baremación ten carácter voluntario.

- Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos en cada un dos cursos antes do 25 de abril.

- Publicación das listaxes definitivas antes do 15 de maio.

- Prazo de formalización da matrícula será do 20 ao 30 de xuño.

ÁDMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2021-2022

Procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacherelato.

PRAZO: do día 1 ata 22 de marzo

IMPRESOSSolicitude de admisión en educación infantil e primaria (Anexo II).

Anexo II - ED550B-C

Anexo II - ED550B-G

- Cubrir a solicitude informáticamente e asinala na Sede Electrónica

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

HORARIO: Luns, mércores e venres, de 12:00 a 13:30, con cita previa (telf: 981 25 53 30). Só poderá acceder ao centro unha persoa por solicitude, cumprindo todas as medidas do protocolo sanitario actual.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR XUNTO COA SOLICITUDE:

 • Copia DNI, Libro de familia ou documento acreditativo do requisito de idade d@ alumn@
 • Certificado empadronamento actualizado.
 • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio de ser o caso.
 • No caso de optar a un curso distinto de 4º de EI, deberán achegar, tamén, certificación de matrícula do centro de procedencia.
 • Calquer outra documentación xustificativa para acreditar a puntuación.

Dada a situación sanitaria actual, para facilitar trámites e viaxes ao centro, poderán achegar, xunto coa solicitude, toda a documentación acreditativa da puntuación.

Toda a documentación deberá vir fotocopiada e acompañada dos orixinais para a súa comprobación.

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES DISPOÑIBLES

 

EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO

VACANTES

CURSO

VACANTES

Cuarto (3 anos)

22 + 3 NEAE(1)

Primeiro

0

Quinto (4 anos)

0

Segundo

0

Sexto (5 anos)

4

Terceiro

3

 

(1)  

Prazas reservadas para posible escolarización de alumnado con necesidades educativas especiais.

Cuarto

0

Quinto

0

Sexto

1

 

Para unha maior información poñemos a súa disposición os seguintes documentos:

Nota informativa do centro.

Mapa de Zona de Influencia dos Centros Públicos de Educación Infantil e Primaria.

Decreto 254/2012 do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.

- Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.

Instruccións da Dirección Xeral de Centros e R.H. sobre o proceso de admisión de alumnado.

Criterios de valoración.

Resolución sorteo letra para desempates.

Criterio complementario punto extra, acordo do Consello Escolar.

Información Consellería de Educación, Universidade e Formación Provisional

O ENTROIDO NO COLE

 

ORDES DO MECO PARA O ENTROIDO

Semana do 8 ao 12 de febreiro

 

 

 

 • O LUNS PARA COMEZAR CON HUMOR ...TRAE “ ALGO” NA CABEZA CON MOITA COR.

 

 

 • O MARTES NO PESCOZO DEBES TRAER UN BONITO ADORNO.

 

 • O MÉRCORES SERÁ ATREVIDO...ASÍ QUE TRAE POR FÓRA OS CALCETÍNS MÁIS COLORÍDOS.

 

 • O XOVES PARECERÁ QUE SEGUES NA CASA…POIS APARECERÁS NA ESCOLA CO TEU PIXAMA.

 

 • O VENRES, PARA REMATAR, CO TEU MELLOR DISFRACE Á ESCOLA TES QUE CHEGAR

 

 

 

 

 

 

 

RESERVA DE PRAZA PARA O ALUMNADO DE 6º E. PRIMARIA DO NOSO CENTRO QUE DESEXE SER ADSCRITO AO IES RAFAEL DIESTE

INFORMACIÓN XERAL

Decreto de admisión de alumnado.

Orde de admisión do 12 de marzo de 2013.

Orde do 25 de xaneiro de 2017. Modificación da orde de admisión.

Orde do 18 de decembro de 2020. Modificación da reserva en centros adscritos.

RESERVA DE PRAZA. DO 11 DE XANEIRO AO 8 DE FEBREIRO. Reserva de praza para o alumnado de 6º de E. Primaria do noso centro que desexe ser adscrito ao IES RAFAEL DIESTE.

RESERVA DE PRAZA ON-LINEIMPRIMIR E ENTREGAR NO COLEXIO

- IMPRESO EN PAPEL: CUMPRIMENTAR E ENTREGAR NO COLEXIO (pódese solicitar un modelo na conserxería).

- O impreso de reserva de praza deberá ser asinado polos proxenitores.

        Importante!!

- Se non desexa que o seu fill@ continúe os seus estudos no IES Rafael Dieste, deberá participar no proceso xeral de admisión como se fose alumnado novo, debendo presentar cumprimentado o Anexo II de admisión no centro da súa preferencia, do 1 ao 20 de MARZO.

- A non reserva da praza neste período, causa perda do dereito preferente a una praza no instituto adscrito.

- A reserva adquirirá carácter vinculante e será incompatible coa presentación de admisión noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 A entrega das solicitudes farase en horario de secretaría con cita previa: Chamar ao 981 25 53 30

- O alumnado admitido deberá formalizar a súa matrícula no IES dende o 25 de xuño ao 10 de xullo.

FONDO SOLIDARIO: ENTREGA DE MÁSCARAS

As familias que teñen concedidas as máscaras (todas aquelas as que lles correspondera cheque de axuda para material) poderán recollelas no centro en horario de 9 a 13:30 os seguintes días:

 • Martes 12 e mércores 13 - 1º e 2º de EP
 • Xoves 14 e venres 15       - 3º e 4º de EP
 • Luns 18 e martes 19         - 5º e 6º de EP

As familias que teñan fill@s en distintos cursos poderán recollelas todas un dos días que lles corresponda.

Distribuir contido


by Dr. Radut