Skip to Content

XORNADA DE FORMACIÓN PARA COMUNIDADE EDUCATIVA

 O AFORO PARA ESTA XORNADA XA ESTÁ COMPLETO. DISCULPEN AS MOLESTIAS

 

CELEBRAMOS O DÍA DA PAZ 2018

PREMIO EDUCATIVO POLA IGUALDADE DE XÉNERO-CONCEPCIÓN ARENAL 2107

PREMIO EDUCATIVO POLA IGUALDADE DE XÉNERO-CONCEPCIÓN ARENAL 2107 ortogado pola DEPUTACION DA CORUÑA

O noso centro foi gañador do premio "Concepción Arenal 2017" polo proxecto educativo pola igualdade de xénero "TRIPULANDO A IGUALDADE" presentado pola nosa compañeira Helga Vázquez Regueira, estando implicados neste proxecto as aulas 4º A, 4º B e 5º A de Educación Infantil.

 

Noraboa a todos os implicados.

Proxectos gañadores

 

NADAL 2017

IMPORTANTE

LIBROS DE 3º DE E. PRIMARIA

MOI IMPORTANTE

Vémonos na obriga de cambiar os seguintes libros de 3º de E. Primaria por estar descatalogados:

-Coñecemento do Medio por un libro de C. Sociais e outro de C. Naturais.

- Inglés.

Os novos libros son:

-      

Sociais 3º. Ed: Vicens Vives.

ISBN: 978-84-682-3789-3

-      

3º EP Ciencias da Natureza integrado CELME – 14.

ISBN: 9788498544275

-      

Inglés: Big Surprise 3º class book

 ISBN: 9780194516389 

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO CURSO 2017/2018

AVISO IMPORTANTE

Entrega dos libros adxudicados no fondo solidario (3º, 4º, 5º e 6º de Primaria): 8 de setembro nas aulas correspondentes, en horario de 12:00 a 13:00 h.

 

LISTAXES DEFINITIVAS  DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS DO FONDO DE LIBROS

-ADMITIDOS

-EXCLUIDOS

 

                                  - Entrega dos vales para axuda de compra de libros (1º e 2º de Primaria) e de material escolar (1º a 6º de Primaria) poderán elixir entre as seguintes datas de recollida:

-  6 e 7 de xullo: de 10:00 a 12:00 h.

-  1 de setembro: de 10:00 a 12:00 h.

 ADXUDICACIÓN DO FONDO DE LIBROS. NOTA IMPORTANTE:

Tede en conta que os libros de Lingua Castelá, Lingua Galega e Matemáticas de 3º e 5º E.P. están descatalogados e non os atopades nas librerías. Por ese motivo, o centro e/ou a ANPA tentará subministralos ao total do alumnado deses dous cursos.

 

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO CURSO 2017/2018.

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º NIVEL

2º NIVEL

3º NIVEL

4º NIVEL

5º NIVEL

6º NIVEL

 

EDUCACIÓN INFANTIL

4º de E.I. (3 anos)

5º de E.I. (4 anos)

6º de E.I. (5 anos)

-Tríptico de E.I. para o curso 2017/2018.

Axudas libros de texto curso 2017/2018

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO 2017

(Orde do 16 de maio de 2017; DOG, 22 de maio de 2017)

1.- TIPOS DE AXUDAS

1.a.) Fondo solidario de libros de texto:

-Poderá solicitala todo o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria independentemente da renda que teñan.

Os libros adxudicaranse por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias. Esgotados os libros dispoñibles no fondo, o Centro garantirá a entrega de 6 libros de texto ao alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 5.400€ e 4 libros aos que teñan una renda superior a 5.400€ e inferior a 9.000€, se están catalogados e á venda.

1.b.)- Adquisición de libros de texto para 1º e 2º de primaria:

- Para o alumnado con renda per cápita familiar inferior a 5.400€ a axuda será de 170€.

- Para o alumnado con renda per  cápita familiar superior a 5.400€ e inferior a 9.000€ a axuda será de 90€.

1.c.).- Adquisición de material escolar:

- Poderá solicitalo todo o alumnado de primaria con renda per cápita inferior a 5.400€. A axuda será de 50€.

PARA OPTAR A CALQUERA DESTAS AXUDAS, É IMPRESCINDIBLE TER DEVOLTO OS LIBROS DO FONDO SOLIDARIO OU OS MERCADOS COAS AXUDAS DO CURSO 2016/17 (agás os textos de 1º e 2º de Primaria), INCLUÍDO O MATERIAL REUTILIZABLE ADQUIRIDO COAS AXUDAS.

 

2. SOLICITUDES

2.1.- A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo Centro docente.

2.2.- As axudas serán solicitadas polos representantes legais do alumnado: os pais, as nais, titores ou representantes legais.

2.3.-No caso de traslado de centro do alumnado:

-Se é antes da entrega dos libros: o centro de orixe marcará a solicitude como trasladada e a persoa interesada solicitará a alta no centro de destino.

- Se é despois da entrega dos libros: actuarase igual, logo da devolución dos libros recibidos no centro de orixe.

2.4.- As persoas que desexen optar ás axudas deberán presentar a solicitude en formato papel (anexo I) preferentemente  no centro docente no que estea matriculado o alumno/a, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro .

2.5.- As solicitudes poderán obterse no centro, descargarse na súa páxina web, na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.es; no portal educativo: http://www.edu.xunta.es e nas dependencias da xefatura territorial da Consellería de Educación e O.U.

2.6.- A solicitude deberá ser asinada polo pai, nai ou titor/a do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, que cumpre os requisitos esixidos nela, que son certos os datos indicados e que se compromete a conservar en bo estado e a devolver ao finalizar o curso os libros e o material reutilizable.

2.7.-Prazo de presentación de solicitudes: do 23 de maio ao 23 de xuño (este incluído).

 

3. DOCUMENTACIÓN

a) Identidade: Copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta telemática.

b) Libro de familia no cal figuren todos os membros da unidade familiar e copia do mesmo.

No suposto de non ter libro de familia ou  se a situación familiar, a dia 31 de decembro de 2015 non coincidise coa reflectida no libro, terá que presentarse documentación que acredite os membros da unidade familiar, tales como: sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso,  convenio regulador onde conste a custodia do alumno; certificado ou volante de convivencia; informe dos servizos sociais que acredite a situación familiar.

c) Grao de discapacidade de calquera membro da unidade familiar: achegarase certificado acreditativo, agás que fose emitido pola Xunta de Galicia, que só se presentará se non autoriza expresamente a súa verificación.

d) Percepción de pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez, ou de pensión de clases pasivas por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo, ou inutilidade, cando non autorice a consulta telemática.

e) Renda familiar: No caso de non autorizar a consulta telemática, achegarán copia da declaración da renda do ano 2015 ou, a falta desta, certificado tributario de imputacións dos membros computables da unidade familiar distintos da persoa solicitante.

f) No caso de violencia de xénero no ámbito familiar: documentación acreditativa.

g) Incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada. Acreditarase coa correspondente resolución xudicial.

h) Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia: copia da resolución administrativa ou xudicial xustificativa do acollemento, ou do certificado do centro de menores.

i)  Copia do Padrón no que se vexa reflectida a unidade familiar a 31 de decembro de 2015. (Art. 16.3.- O centro deberá requirir ás persoas interesadas que aclaren a documentación ou acheguen outra complementaria necesaria para constatar que concorren os requisitos da orde).

 

4.- ASPECTOS IMPORTANTES A TER EN CONTA

4.1.- Se a solicitude se presenta no centro docente onde está matriculado o alumno/a, presentarase orixinal e copia da documentación. No caso de que a presentación non se faga no centro, deberá presentar orixinal ou copia debidamente compulsada.

4.2.- A documentación debe reflectir a situación persoal, económica e familiar a 31 de decembro de 2015.

4.3.- Ademais do material escolar habitual, teñen tal consideración os caderniños das distintas materias (“Activity  Book” de Inglés, caderniño de Música, diccionarios,…).

4.4.- Cálculo da renda per cápita

Na declaración da renda do 2015, sumaranse os recadros 380 (base impoñible xeral) e 395 (base impoñible do aforro) de todos os membros da familia que obteñan ingresos e dividirase o resultado polo número de membros da familia; cando non a presentase, sumaranse os ingresos netos obtidos durante o exercicio 2015.

4.5.- Determinación da unidade familiar

Forman a unidade familiar:

- Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.

- Os fillos/as menores de idade.

- Os fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente, suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

- Os fillos/as solteiros menores de vinte e cinco anos e que convivan no domicilio familiar.

- A persoa separada legalmente ou divorciada cando teña custodia compartida.

- A persoa que por novo matrimonio ou por convivencia en situación de unión de feito ou análoga, viva no domicilio familiar   coa persoa proxenitora do alumno/a.

- No caso de non existir vínculo matrimonial, a unidade familiar estará formada polo pai, a nai e os fillos que vivan con eles e que reúnan os requisitos dos puntos anteriores.

4.6.- Obrigas dos beneficiarios

- Conservar en bo estado os libros de texto adquiridos e incorporalos ao remate do curso a un fondo solidario (banco de libros) que permita a súa reutilización nos seguintes cursos.

-Devolver os libros de texto e material reutilizable adquirido coas axudas de libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2016/17.

- Destinar o vale para adquirir os libros que indique o Centro.

- Destinar o importe do vale para adquirir o material escolar necesario e indicado polo centro.

5.- PRAZOS

·                                        -Devolución de libros de texto do fondo solidario na correspondente titoría: antes do 19 de xuño.

·                                        - Publicación das listas provisionais de beneficiarios: 30 de xuño.

·                                        - Prazo de reclamación ás listas provisionais: 3 e 4 de xullo.

·                                        -  Publicación das listas definitivas: 5 de xullo.

·                                      - Entrega dos vales para axuda de compra de libros (1º e 2º de Primaria) e de material escolar (1º a 6º de Primaria) poderán elixir entre as seguintes datas de recollida:

-  6 e 7 de xullo: de 10:00 a 12:00 h.

-  1 de setembro: de 10:00 a 12:00 h.

·         Entrega dos libros adxudicados no fondo solidario (3º, 4º, 5º e 6º de Primaria): 8 de setembro nas aulas correspondentes, en horario de 12:00 a 13:00 h.

 

*Estes prazos poderían variar dependendo do funcionamento das aplicacións informáticas da Consellería. As posibles modificacións serían anunciadas na páxina web do Centro : www.edu.xunta.gal/centros/ceipmariapita/

*Esta información tamén é válida para o alumnado de 6º curso, que deberá entregar a solicitude no centro no que estea admitido para cursar 1º de ESO o vindeiro ano académico 2017-18.

             SOLICITUDE

 
Distribuir contido


by Dr. Radut