Skip to Content

Cursos e grupos, Ed. Infantil, 1º A, 2º , 3º Curso, 4º Curso, 5º Curso, 6º Curso A, Libros de texto, EI 3 anos, EI 4 anos, EI 5 anos, Programacións, EI , Sexto B

PROGRAMACION DE TRABALLO SEMANA 18-22 XANEIRO

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

VALORES

MATEMÁTICAS

Ficha repaso (múltiplos, divisores, divisibilidade...) Adxunta na aula virtual.

 

Profundiza páxina 71: exercicios 14, 15, 16, 17 y 18.

 

Corrección tarefas páx. 65.

 

Corrección problemas páx. 69.

 

Corrección ficha reforzo múltiplos e divisores.

 

LENGUA CASTELLANA

Control unidade 4 (lexemas e morfemas, familias de palabras, adxectivos, graos do adxectivo, signos de puntuación...)

LINGUA GALEGA

Vocabulario relacionado coas emocións. Páx. 80 (ex. 3 e 4).

Repasamos o que xa sabemos sobre os campos semánticos (diferenciando das familias de palabras) e facemos os exercicios 1, 2 e 3 da páx. 81. Antes copiaremos o cadro coa explicación de campo semántico. 

LINGUA GALEGA

Corrección exercicios.

Coñecemos un pouco máis sobre o texto teatral (diferenzas entre actos e escenas, anotacións...). Ex. 1 páxina 82.

Ex. 4 páxina 82 (nun folio): escribir a escena que continuaría a lectura.

LINGUA GALEGA

Control unidade 4. Entra: texto argumentativo, formación do plural, clasificación dos nomes (comúns, propios, concretos...), ditongos e hiatos, familias de palabras, palabras simples e derivadas.

EDUCACIÓN FÍSICA

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA

SOCIAIS

O universo: estrelas, constelacións, galaxias...

Vídeos con lectura e explicación. Páxina 17 (ex. 1 e 3). P. 18 (observa e descobre). 

Sistema solar:

SOCIAIS

Os corpos pequenos do sistema solar.

A Terra, un planeta en movemento. Páxina 20-21.

Lectura e explicación dos contidos.

Páxina 19 ex. 1 e 2.

Páx. 21 ex. 1. Páxina 26 ex. 3 

MATEMÁTICAS

Actividade competencial “Teleférico de L´Aiguille du Midi”. Páxinas 66-67.

Iremos facendo as diferentes actividades comentándoas entre todos.

MÚSICA

MATEMÁTICAS

Ficha resolución de problemas. (Fábrica)

Ficha MCM y MCD paso a paso.

 

INGLÉS

INGLÉS

NATURAIS

Corrección ficha “As células” e corrección exercicios pendentes (páx. 16-17 e 21).

Saber Facer (paxina 19)

Páxina 22 exercicio 16.

 

 

 

MATEMÁTICAS

Corrección ficha repaso e exercicios da páxina 71.

 

Páxina 73 exercicios do 1 ao 8.

LENGUA CASTELLANA (2)

Biblioteca. Devolución e préstamo.

Corrección exercicios pendentes do martes.

El texto. Páxina 80

Recordamos diferenzas entre pronomes e determinantes.

Exercicio 3 páxina 81.

Traballamos cun esquema dos determinantes. Facemos algún exercicio oral de identificación e clasificación. Páx. 82 ex. 1 (oral)

Realizamos exercicios 2, 3, e 4 da páxina 82. 

LINGUA GALEGA

Recordamos a lectura “Somos os monstros” e comentamos as respostas da comprensión lectora.

Lectura dramatizada: por parellas traballaremos co texto do exercicio 1 (xestos, entoación...)

LENGUA

Recordamos lectura “Hígado de liebre”. Corriximos as actividades pendentes e facemos o resto das cuestións. Ficha repaso tema 4 previo ao exame do mércores.

Tratamos de explicar coas nosas palabras o que son os prefixos. Lectura e explicación páxina 79. Exercicios 1,2 e 3.

PLÁSTICA

NATURAIS

 

Paxina 21 exercicios 11, 12, 14 e 15.

Célula animal e vexetal con realidade aumentada.

PROGRAMACION DE TRABALLO SEMANA 11- 15 XANEIRO

Bo día,

Como xa fixen ata o de agora, subirei a programación de cada materia de xeito semanal con antelación, seguindo o horario. Non obstante, ao tratarse dunha planificación, pode verse modificada por cuestións organizativas, de tempo… Por iso, cando un alumno falte un determinado día, aconsello que se revise dita programación na tarde dese mesmo día para que así poida ter tempo a subir as modificacións oportunas en caso de que fose necesario.

Como xa sabedes, no caso de que fagamos algunha ficha a maiores adxuntareina na aula virtual, no apartado correspondente ao tema sobre o que se estea a traballar.

Un saúdo! 

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

VALORES

 

MATEMÁTICAS

Corrección exercicios páxinas 62, 63 e 70.  

Practicaremos na libreta a realización do MCM e MCD co método de descomposición en factores primos.

 

Páxina 64. Explicación dos criterios de divisibilidade.

Exercicios 40, 41, 42 e 43 da páxina 64.

Ficha criterios de divisibilidade.

LENGUA CASTELLANA

Repaso trimestral páxina 72 e 73 (3, 8, 9, 10, 11)

LINGUA GALEGA

Corrección das dúas fichas de repaso do tema.

Aclaración dúbidas de cara ao exame do tema 4.

LINGUA GALEGA

 

Terminar de correxir exercicios pendentes (páxinas 70, 72 e 73)

TRAER TAMÉN LIBRO SEGUNDO  TRIMESTREComezamos unidade 5. Lectura e comprensión lectora.

LINGUA GALEGA

Corrección exercicios da páxina 70.

Repasamos esquema ditongos e hiatos e realizamos varias actividades orais para practicar a súa identificación.

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA

SOCIAIS

Recordamos aspectos clave do Renacemento e o Barroco.

Explicación de como realizar e enviar a actividade “Análise dunha pintura” na aula virtual.

 

SOCIAIS

Corrección dos exercicios da páxina 153 e do esquema da 159

Comezamos Xeografía. Tipos de mapas. Elementos dos mapas. Interpretar unha escala.

MATEMÁTICAS

Corrección exercicios MCM e MCD por factores primos. 

Corrección ficha criterios de divisibilidade. 

Páxina 64 ex. 44.

Páxina 65 exercicios 45, 46, 47, 48, 49 (oral).

MÚSICA

MATEMÁTICAS

Páx. 70 (8, 9, 10, 11, 12).

Repaso criterios de divisibilidade e de MCM e MCD.

INGLÉS

INGLÉS

NATURAIS

Repasamos células, funcións vitais, célula animal /vexetal... Corrección exercicios pendentes.

Os niveis de organización (vídeo + páxina 14-15)

 

Ficha repaso "As células" + esquema mudo sobre as partes. Ficha "Os niveis de organización do corpo humano"

 

MATEMÁTICAS

Resolución de problemas paxina 69 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9)

Ficha de reforzo para repasar múltiplos e divisores.

 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA (2)

Biblioteca. Devolución e préstamo.

 

Corrección dos exercicios das páxinas 72 e 73.

Aclaración dúbidas de cara ao exame do tema 4.

TRAER LIBRO DO SEGUNDO TRIMESTRE. 

 

Comezamos a unidade 5 coa lectura Hígado de liebre” e realización das actividades de comprensión lectora.

Páxina 77 exercicios 1, 2, 3, 4

Página 78 exercicio 5.

LINGUA GALEGA

Ficha repaso unidade 4 (ditongos, hiatos, formación de plural, masculinos/femininos..)

 

 

LENGUA

Corrección exercicios páxina 68 e 70. Aclaración dúbidas.

Revisión das correccións na comprensión lectora realizada antes de Nadal.

Realización do ditado da páxina 67.

PLÁSTICA

NATURAIS

O uso do microscopio para estudar seres vivos. (Páxina 16- 17). Exercicio 1 da páxina 17.

Páxina 20 exercicios 1, 2, 3

Páxina 21: ex. 5, 6, 7, 8. 

 

 

Vídeos: 

- CÉLULAS, TECIDOS, ÓRGANOS...

ACTIVIDADES 21-22 DECEMBRO

Boa tarde, 

Déixovos un arquivo coas actividades realizadas nestes dous días, para aquel alumnado que non puido asistir a clase. 

Algún dos documentos e fichas aos que se fai referencia están colgados na aula virtual. 

Un saúdo!

Sareva. 

FICHA REFORZO GRADOS DO ADXECTIVO. DÍA 18/12/20

Boa tarde, 

Deixo por aquí o arquivo coa ficha de reforzo dos grados do adxectivo (Lingua Castelá) para o alumnado que non asistiu hoxe a clase. 

O resto de actividades realizadas poden consultarse na táboa coa programación desta semana. 

Boa finde a todos, 

Un saúdo, 

Sareva. 

PROGRAMACIÓN DE TRABALLO SEMANA DO 14 AO 18 DE DECEMBRO

Recordade que o martes tedes que traer o libro de matemáticas do primeiro trimestre. 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

VALORES

Curtametraxe tolerancia e compañerismo.

Reflexión conxunta.

MATEMÁTICAS

Comezamos co tema 4 (recordade traer o libro do primeiro trimestre).

·      

Múltiplos dun número

Comentaremos de xeito oral o exercicio 8 da páxina 58. Realización na libreta dos exercicios 1,2, 3, 4, 5, 6, e 7.

·     

Ficha reforzo múltiplos.

LENGUA CASTELLANA

Corrección exercicios día anterior.

Os signos de puntuación, como e cando utilizalos.

Páxina 66 exercicios 1,2, 3.

Páxina 67 exercicio 4. 

Comprensión lectora “Diseñados para la vida

LINGUA GALEGA

O nome. Clasificación. Nomes individuais e colectivos, concretos e abstractos...Páxina 65-66 exercicios 1, 2, 3 e 5. Realizaremos o 4 de xeito oral.

LINGUA GALEGA

Repaso formación plural. Páxina 70 exercicio 5 e 6. 

Os ditongos e os hiatos.

Recordamos vogais abertas e pechadas.

Elaboramos esquema identificación ditongo/hiato na libreta.

Páxina 67 ex. 1 e 2 + actividade na libreta.

Repaso: páxina 70 exercicios 1,2,3.

LINGUA GALEGA

O texto argumentativo. Explicación, lectura, exemplos. Páxina 64, exercicios 1 e 2.

EDUCACIÓN FÍSICA

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA

SOCIAIS

Exame (páxina 142-149)

 

 

SOCIAIS

O Século XVIII. Nova dinastía. Guerra de Sucesión.

As reformas dos Borbóns.

Presentación interactiva. 

MATEMÁTICAS

Corrección dos exercicios pendentes.

Explicación do Mínimo Común Múltiplo: que e como se obtén, para que serve…Páxina 59, exercicios 9, 10, 11 e exercicio “busca o múltiplo que falta”.

MÚSICA

MATEMÁTICAS

Corrección reforzo MCM e actividades do día anterior.

Páxina 61 exercicios 22, 23,24,25,26,27.

INGLÉS

 

INGLÉS

NATURAIS

Toca comezar co tema 1.

A célula. Canto sabes delas? As 3 funcións vitais.

Vídeo: seres unicelulares e pluricelulares.

Páxina 11 exercicios 1, 2, 3 (pegamos debuxo) e 4.

MATEMÁTICAS

Divisores dun número.

Vídeo explicativo.

Exercicio 21 páx. 60 (oral).

Páxina 60 exercicios 14, 15, 16, 17, 19, 19, 20.

Ficha reforzo MCM.

 

LENGUA CASTELLANA

Biblioteca. Devolución e préstamo.

Corrección da comprensión lectora do mércores e dos exercicios pendentes.

Os dous puntos e os puntos suspensivos. Tratamos de recordar entre todos cando se utilizan ditos signos de puntuación. Páxina 67 exercicio 5.

Páxina 70 exercicios 1,2,3 e 4.

Ficha reforzo. Os grados do adxectivo.

LINGUA GALEGA

Elaboración dun borrador de texto argumentativo sobre un dos temas propostos no libro ou un escollido por vós.

Entregar o venres a proposta definitiva do voso texto argumentativo. Facémolo nun folio.

LENGUA

Corrección exercicios da páxina 64.

Explicación dos grados do adxectivo. (Copiamos esquema na libreta). Realizaremos os exercicios 5, 6 e 7 da páxina 65.

PLÁSTICA

NATURAIS

Corrección actividades páxina 11.

Como son as células.

Preme aquí: 

- MCM E MCD 

- GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA

- EL SIGLO XVIII EN ESPAÑA: LOS BORBONES

- LA CÉLULA

- CÉLULA ANIMAL

Tarefas non asistentes

A partir de agora as tarefas dos días que o alumnado non asista estarán na aula virtual. Deben revisar as carpetas das áreas que toquen o/s día/s que non asistan segundo o horario. (Ollo cos desdobres)

Subirei o meu plan de cada materia de xeito semanal con antelación. No caso de haber algunha ficha adxuntareina no mesmo día que algún/a falte.

TAREFAS PARA NON ASISTENTES - MÉRCORES 11 DE NOVEMBRO

Deixo as tarefas que poden facer na casa.

CIENCIAS SOCIAIS

Fixemos o control. Repaso dos recursos da aula virtual e esquemas da libreta para o control

LINGUA GALEGA

- Páx 34: ler o cadro e facer os exercicios 1 e 3

*Nos grupos de desdobre xogamos ó parchís de antónimos.

MATEMÁTICAS

- Resolución de problemas 5 y 6 (ficha abajo adjunta)

 

A RECUPERARSE PRONTO!Guiño

 

TAREFAS PARA NON ASISTENTES - MARTES 10 DE NOVEMBRO

CIENCIAS DA NATUREZA

- Repaso xeral a través dos recursos que están subidos a aula virtual.

CIENCIAS SOCIAIS

- Repaso xeral a través dos recursos da aula virtual.

LENGUA CASTELLANA - Grupo A

Antónimos y sinónimos. Hacer y completar en la libreta una lista como la que adjunto abajo.

 

A RECUPERARSE!!Risa

 

CELEBRAMOS O SAMAÍN

Estas son algunhas das nosas creacións do Samaín!

A NOSA PORTA

 

MONSTROS DO SAMAÍN

 

CRIATURAS DO SAMAÍN

AS NOSAS CABAZAS

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut