Validacións ciclos superiores de FP e estudos universitarios

O catálogo que se presenta a continuación estará vixente desde o curso 2023-2024 e sucesivos e estrutúrase en dúas partes:

  • No apartado 1 recóllense as táboas de recoñecemento directo de créditos nas titulacións universitarias oficiais de grao para as persoas tituladas en formación profesional de grao superior, de acordo coas normas de cada unha das universidades galegas considere oportuno. 
  • No apartado 2 Recóllese a relación de titulacións universitarias oficiais de grao que de momento non teñen unha táboa de recoñecemento directo de créditos para os/as técnicos/as superiores de formación profesional. No caso que se considere a posibilidade de correspondencia entre algunha titulación universitaria oficial de grao e algún título de técnico superior de formación profesional, poderase solicitar individualmente o recoñecemento dos créditos que se considere oportuno, da forma prevista pola normativa de recoñecemento e transferencia de créditos de cada universidade.

 - Catálogo de validacións para técnicos superiores de Formación Profesional que accedan a estudos universitarios (Actualizado o 21/05/2024)

Nota: A cualificación das materias obxecto de recoñecemento será a nota media obtida polo alumno ou alumna no ciclo formativo, agás as de libre configuración nas que a cualificación será a de apto.

Documentación relacionada

 - Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a  Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña e a  Universidade de Vigo para o recoñecemento da correspondencia entre ciclos formativos de grao superior da formación profesional inicial e materias de estudos universitarios

Tema: