Idea

Que é eduemprende Idea? 

É un concurso que pretende potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.

Quen pode presentarse ao concurso?

Poderá participar o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:

 • Estar matriculado no curso 2018-2019 nas ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño sostidas con fondos públicos.
 • A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.
 • Estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

Premios

Premiaranse os tres mellores proxectos de empresa de cada modalidade.

 • Modalidade A: ciclos de grao superior
  • Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
  • Asesoramento técnico do IGAPE
  • Dotación económica:
   • 1º premio: 3.000 euros
   • 2º premio: 2.000 euros
   • 3º premio: 1.000 euros
 • Modalidade B: ciclos de grao medio
  • Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
  • Asesoramento técnico do IGAPE
  • Dotación económica:
   • 1º premio: 3.000 euros
   • 2º premio: 2.000 euros
   • 3º premio: 1.000 euros

Como participar

Os participantes deberán formar grupos de entre dúas e catro persoas e formalizarán a inscrición do seu grupo e do proxecto, no prazo establecido na correspondente convocatoria co código de procedemento ED523A, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes presencialmente en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, utilizando o formulario normalizado ED523A dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. As solicitudes deberán dirixirse ao seguinte enderezo: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela.

Para estes efectos, os rexistros dos centros educativos non se consideran incluídos dentro das dependencias enumeradas no dito artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación da Orde de convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).


Información e contacto

Para calquera dúbida referente ao concurso dirixirse a:

Asesoría de emprendemento.

Convocatoria 2019

Nas seguintes ligazóns poderá consultar a orde da convocatoria de eduemprende Idea para o ano 2019 e toda a información relacionada.


Convocatorias anteriores:

Etiquetas: