Formulario de solicitude de asesoramento en viveiro de empresas ou aulas de emprendemento

Se tes unha idea de negocio ou empresarial e queres emprender, podes acudir á Rede de viveiros de empresas e de aulas de emprendemento da Consellería de Cultura, Educación e Universidade a través deste formulario.

Para calquera dúbida sobre a solicitude, podes poñerte en contacto mediante os números de teléfono 981 54 65 64, 881 99 65 21 ou do correo solicitudes.eduemprende@edu.xunta.gal

Indica o centro educativo no que esteas matriculado ou describe brevemente "Outras situacións" no caso de ter seleccionado algunha desas opcións na pregunta anterior.

Os campos obrigatorios están marcados con *. Verifique que todos estean cubertos antes de premer o botón enviar.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento Consellería de Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral Técnica.
Finalidade do tratamento Tramitar a solicitude de asesoramento nalgún centro educativo da Rede de viveiros de empresas ou de aulas de emprendemento.
Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada.
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos.
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais