36018677

36018677 - IES Luís Seoane

986857700 ies.luis.seoane@edu.xunta.gal
986864322 IES Luís Seoane
Latitude: 42.447750
Lonxitude: -8.621489
Rúa Luxemburgo, s/n (Monteporreiro)

36162, Pontevedra
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBCOM11 Servizos comerciais
Ciclos de grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
CMCOM01 Actividades comerciais
Ciclos de grao superior
CSADG01 Administración e finanzas
CSADG02 Asistencia á dirección
CSCOM02 Comercio internacional
CSCOM03 Xestión de vendas e espazos comerciais
ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0449 Formación e orientación laboral
ZMP0156 Inglés
ZMP0438 Operacións administrativas de compravenda
ZMP0448 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
ZMP0441 Técnica contable
ZMP0440 Tratamento informático da información
ZMP0437 Comunicación empresarial e atención á clientela
ZMP0439 Empresa e administración
ZMP0446 Empresa na aula
ZMP0442 Operacións administrativas de recursos humanos
ZMP0443 Tratamento da documentación contable
ZSADG01 Administración e finanzas
ZMP0651 Comunicación e atención á clientela
ZMP0658 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés
ZMP0649 Ofimática e proceso da información
ZMP0650 Proceso integral da actividade comercial
ZMP0648 Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
ZMP0647 Xestión da documentación xurídica e empresarial
ZMP0654 Contabilidade e fiscalidade
ZMP0656 Simulación empresarial
ZMP0652 Xestión de recursos humanos
ZMP0653 Xestión financeira
ZMP0655 Xestión loxística e comercial
ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0449 Formación e orientación laboral
ZMP0156 Inglés
ZMP0438 Operacións administrativas de compravenda
ZMP0448 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
ZMP0441 Técnica contable
ZMP0440 Tratamento informático da información
ZMP0437 Comunicación empresarial e atención á clientela
ZMP0439 Empresa e administración
ZMP0446 Empresa na aula
ZMP0442 Operacións administrativas de recursos humanos
ZMP0443 Tratamento da documentación contable
ZSCOM01 Transporte e loxística
ZMP0624 Comercialización do transporte e a loxística
ZMP0626 Loxística de aprovisionamento
ZMP0629 Organización do transporte de mercadorías
ZMP0628 Organización do transporte de viaxeros/as
ZMP0621 Xestión administrativa do transporte e a loxística