36018677

36018677 - IES Luís Seoane

986857700 ies.luis.seoane@edu.xunta.gal
986864322 IES Luís Seoane
Latitude: 42.447750
Lonxitude: -8.621489
Rúa Luxemburgo, s/n (Monteporreiro)

36162, Pontevedra
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CD1COM001100 Servizos comerciais
Ciclos de grao medio
CD2ADG000100 Xestión administrativa
CD2COM000100 Actividades comerciais
Ciclos de grao superior
CD3ADG000100 Administración e finanzas
CD3ADG000200 Asistencia á dirección
CD3COM000200 Comercio internacional
CD3COM000300 Xestión de vendas e espazos comerciais
Cursos de especialización de grao superior
EE3COM005000 Posicionamento en buscadores (SEO/SEM) e comunicación en redes sociais
EE3COM005100 Redacción de contidos dixitais para márketing e vendas
ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0449 Formación e orientación laboral
ZMP0156 Inglés profesional
ZMP0438 Operacións administrativas da compravenda
ZMP0448 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
ZMP0441 Técnica contable
ZMP0440 Tratamento informático da información
ZMP0437 Comunicación empresarial e atención á clientela
ZMP0439 Empresa e administración
ZMP0446 Empresa na aula
ZMP0442 Operacións administrativas de recursos humanos
ZMP0443 Tratamento da documentación contable
ZSADG01 Administración e finanzas
ZMP0651 Comunicación e atención á clientela
ZMP0658 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés profesional
ZMP0649 Ofimática e proceso da información
ZMP0650 Proceso integral da actividade comercial
ZMP0648 Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
ZMP0647 Xestión da documentación xurídica e empresarial
ZMP0654 Contabilidade e fiscalidade
ZMP0656 Simulación empresarial
ZMP0652 Xestión de recursos humanos
ZMP0653 Xestión financeira
ZMP0655 Xestión loxística e comercial
ZSCOM01 Transporte e loxística
ZMP0624 Comercialización do transporte e a loxística
ZMP0631 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés profesional
ZMP0622 Transporte internacional de mercadorías
ZMP0627 Xestión administrativa do comercio internacional
ZMP0623 Xestión económica e financeira da empresa
ZMP0625 Loxística de almacenamento
ZMP0626 Loxística de aprovisionamento
ZMP0629 Organización do transporte de mercadorías
ZMP0628 Organización do transporte de viaxeiros/as
ZMP0621 Xestión administrativa do transporte e a loxística
ZSCOM04 Márketing e publicidade
ZMP1110 Atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias
ZMP1007 Deseño e elaboración de material de comunicación
ZMP1109 Lanzamento de produtos e servizos
ZMP1008 Medios e soportes de comunicación
ZMP1009 Relacións públicas e organización de eventos de márketing
ZMP1011 Traballo de campo na investigación comercial