36013448

36013448 - CIFP Manuel Antonio

886120750 cifp.manuel.antonio@edu.xunta.gal
886120776 CIFP Manuel Antonio
Latitude: 42.215777
Lonxitude: -8.680374
Avenida de Madrid, s/n - (Apartado 3138)

36214, Vigo
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMHOT01 Cociña e gastronomía
ZMP0049 Formación e orientación laboral
ZMP0046 Preelaboración e conservación de alimentos
ZMP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría
ZMP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
ZMP0047 Técnicas culinarias
ZMP0050 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0045 Ofertas gastronómicas
ZMP0048 Produtos culinarios
ZMP0028 Sobremesas en restauración
ZMHOT02 Servizos en restauración
ZMP0157 Formación e orientación laboral
ZMP0150 Operacións básicas en bar e cafetaría
ZMP0151 Operacións básicas en restaurante
ZMP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
ZMP0155 Técnicas de comunicación en restauración
ZMTCP01 Confección e moda
ZMP0269 Confección industrial
ZMP0267 Corte de materiais
ZMP0272 Formación e orientación laboral
ZMP0271 Información e atención á clientela
ZMP0275 Materiais téxtiles e pel
ZMP0264 Moda e tendencias
ZMP0270 Acabamentos en confección
ZMP0268 Confección á medida
ZMP0273 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0265 Patróns
ZMP0116 Principios de mantemento electromecánico
ZSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade
ZMP0066 Análises químicas
ZMP0069 Ensaios fisicoquímicos
ZMP0070 Ensaios microbiolóxicos
ZMP0074 Formación e orientación laboral
ZMP0065 Mostraxe e preparación da mostra
ZMP0067 Análise instrumental
ZMP0072 Calidade e seguridade no laboratorio
ZMP0075 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0071 Ensaios biotecnolóxicos
ZMP0068 Ensaios físicos
ZSQUI03 Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns
ZMP1392 Áreas e servizos auxiliares na industria farmacéutica, biotecnolóxica e afíns
ZMP1398 Formación e orientación laboral
ZMP0191 Mantemento electromecánico en industrias de proceso
ZMP1389 Operacións básicas na industria farmacéutica, biotecnolóxica e afíns
ZMP1390 Principios de biotecnoloxía
ZMP1391 Seguridade na industria farmacéutica, biotecnolóxica e afíns
ZSSAN01 Audioloxía protésica
ZMP0207 Formación e orientación laboral
ZMP0205 Audición e comunicación verbal
ZMP0202 Elaboración de moldes e protectores auditivos
ZMP0203 Elección e adaptación de próteses auditivas
ZMP0208 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSSAN05 Laboratorio clínico e biomédico
ZMP1369 Bioloxía molecular e citoxenética
ZMP1370 Fisiopatoloxía xeral
ZMP1376 Formación e orientación laboral
ZMP1368 Técnicas xerais de laboratorio
ZMP1367 Xestión de mostras biolóxicas
ZMP1371 Análise bioquímica
ZMP1377 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1373 Microbioloxía clínica
ZMP1374 Técnicas de análise hematolóxica
ZMP1372 Técnicas de inmunodiagnóstico
ZSSAN06 Anatomía patolóxica e citodiagnóstico
ZMP1382 Citoloxía xeral
ZMP1381 Citoloxía xinecolóxica
ZMP1385 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1379 Necropsias
ZMP1380 Procesamento citolóxico e tisular
ZSHOT02 Axencias de viaxes e xestión de eventos
ZMP0399 Dirección de entidades de intermediación turística
ZMP0398 Venda de servizos turísticos
ZMP0397 Xestión de produtos turísticos
ZSHOT03 Guía, información e asistencia turísticas
ZMP0383 Destinos turísticos
ZMP0171 Estrutura do mercado turístico
ZMP0389 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés
ZMP0173 Márketing turístico
ZMP0384 Recursos turísticos
ZMP0387 Deseño de produtos turísticos
ZMP0390 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0386 Procesos de guía e asistencia turística
ZMP0172 Protocolo e relacións públicas
ZMP0180 Segunda lingua estranxeira
ZMP0385 Servizos de información turística
ZSHOT04 Dirección de cociña
ZMP0496 Control do aprovisionamento de materias primas
ZMP0506 Formación e orientación laboral
ZMP0502 Gastronomía e nutrición
ZMP0499 Procesos de elaboración culinaria
ZMP0497 Procesos de preelaboración e conservación en cociña
ZMP0501 Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias