15006754

15006754 - CIFP Ferrolterra

981333107 cifp.ferrolterra@edu.xunta.gal
981370945 CIFP Ferrolterra
Latitude: 43.486346
Lonxitude: -8.222870
Avenida Ramón y Cajal s/n

15403, Ferrol
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
ZMP0233 Electrónica
ZMP0241 Formación e orientación laboral
ZMP0242 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0239 Instalacións solares fotovoltaicas
ZMP0240 Máquinas eléctricas
ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0092 Mecanizado
ZMP0093 Soldadura en atmosfera natural
ZMP0091 Trazado, corte e conformación
ZMP0006 Metroloxía e ensaios
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
ZMP0459 Formación e orientación laboral
ZMP0260 Mecanizado básico
ZMP0456 Sistemas de carga e arranque
ZMP0460 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
ZMP0517 Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións
ZMP0520 Sistemas e circuítos eléctricos
ZMP0518 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas
ZSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
ZMP0121 Equipamentos e instalacións térmicas
ZMP0356 Formación e orientación laboral
ZMP0122 Procesos de montaxe de instalacions
ZMP0357 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica
ZMP0160 Definición de procesos de mecanizado, conformación e montaxe
ZMP0164 Execución de procesos de fabricación
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0002 Mecanizado por control numérico
ZSFME02 Construcións metálicas
ZMP0246 Deseño de construcións metálicas
ZMP0247 Definición de procesos de construcións metálicas
ZMP0252 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0249 Procesos de unión e montaxe en construcións metálicas
ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións
ZMP0359 Electrónica aplicada
ZMP0360 Equipamentos microinformáticos
ZMP0366 Formación e orientación laboral
ZMP0363 Instalacións de megafonía e sonorización
ZMP0365 Instalacións de radiocomunicacións
ZMP0362 Instalacións eléctricas básicas
ZMP0364 Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica
ZMP0367 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0361 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía
ZMP0238 Instalacións domóticas