15005749

15005749 - CIFP Universidade Laboral

881960820 cifp.universidade.laboral.coruna@edu.xunta.gal
881960880 CIFP Universidade Laboral
Latitude: 43.317802
Lonxitude: -8.376324
Rúa Salvador Allende, s/n

15670, Culleredo
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMIMA01 Instalacións frigorificas e de climatización
ZMP0039 Configuración de instalacións de frío e climatización
ZMP0043 Formación e orientación laboral
ZMP0038 Instalacións eléctricas e automatismos
ZMP0036 Máquinas e equipamentos térmicos
ZMP0037 Técnicas da montaxe de instalacións
ZMP0044 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0040 Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercial
ZMP0042 Montaxe e mantemento de instalacións de climatización, ventilación e extracción
ZMP0041 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais
ZMIMA02 Instalacións de produción de calor
ZMP0266 Configuración de instalacións caloríficas
ZMP0394 Formación e orientación laboral
ZMP0038 Instalacións eléctricas e automatismos
ZMP0036 Máquinas e equipamentos térmicos
ZMP0037 Técnicas de montaxe de instalacións
ZMP0395 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0302 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
ZMP0310 Montaxe e mantemento de instalacións de auga
ZMP0392 Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar
ZMP0393 Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos
ZSAFD01 Ensinanza e animación sociodeportiva
ZMP1141 Actividades físicodeportivas de implementos
ZMP1139 Actividades físicodeportivas individuais
ZMP1145 Formación e orientación laboral
ZMP1143 Metodoloxía do ensino de actividades físicodeportivas
ZMP1136 Valoración da condición física e intervención en accidentes
ZMP1138 Xogos e actividades físicorecreativas e de animación turística
ZSENA02 Enerxías renovables
ZMP0681 Configuración de instalacións solares fotovoltaicas
ZMP0687 Formación e orientación laboral
ZMP0671 Prevención de riscos eléctricos
ZMP0680 Sistemas de enerxías renovables
ZMP0668 Sistemas eléctricos en centrais
ZMP0669 Subestacións eléctricas
ZMP0670 Telecontrol e automatismos
ZSMAP02 Transporte marítimo e pesca de altura
ZMP0803 Administración e xestión do buque e da actividade pesqueira
ZMP0806 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés
ZMP0798 Manobra e estiba
ZMP0799 Navegación, goberno e comunicacións do buque
ZMP0802 Organización da asistencia sanitaria a bordo
ZSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
ZMP0352 Configuración de instalacións solares térmicas
ZMP0349 Eficiencia enerxética de instalacións
ZMP0121 Equipamentos e instalacións térmicas
ZMP0356 Formación e orientación laboral
ZMP0122 Procesos de montaxe de instalacions
ZMP0123 Representación gráfica de instalacións
ZSIMA01 Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos
ZMP0124 Enerxías renovables e eficiencia enerxética
ZMP0121 Equipamentos e instalacións térmicas
ZMP0130 Formación e orientación laboral
ZMP0122 Procesos de montaxe de instalacións
ZMP0123 Representación gráfica de instalacións
ZMP0120 Sistemas eléctricos e automáticos
Formación específica básica de Fontanaría, Calefacción, Electricidade e Telecomunicacións en Edificios