15005749

15005749 - IES Universidade Laboral

881960820 ies.universidade.laboral.coruna@edu.xunta.es
881960880 IES Universidade Laboral
Latitude: 43.317802
Lonxitude: -8.376324
Rúa Salvador Allende, s/n

15670, Culleredo
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMIMA01 Instalacións frigorificas e de climatización
ZMP0039 Configuración de instalacións de frío e climatización
ZMP0043 Formación e orientación laboral
ZMP0038 Instalacións eléctricas e automatismos
ZMP0036 Máquinas e equipamentos térmicos
ZMP0037 Técnicas da montaxe de instalacións
ZMP0044 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0041 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais
ZMIMA02 Instalacións de produción de calor
ZMP0394 Formación e orientación laboral
ZMP0038 Instalacións eléctricas e automatismos
ZMP0036 Máquinas e equipamentos térmicos
ZMP0037 Técnicas de montaxe de instalacións
ZMP0395 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0302 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
ZMP0310 Montaxe e mantemento de instalacións de auga
ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
ZMP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións
ZMP0554 Sistemas de produción audiovisual
ZMP0556 Sistemas de radiocomunicacións
ZMP0601 Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións