WebTrasancos

PLAN DE TRABALLO DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN- 16-MARZO- 3 ABRIL 2020


- Haberá na aula virtual unha carpeta para cada curso/ensinanza na que se proporcionarán materiais relacionados con temas transversais e orientación académico profesional.


- Proporcionarase ao alumnado con ACI materiais específicos sobre as materias adaptadas por correo electrónico ou correo postal (hai un caso no que non contamos con medio electrónico de contacto).

- Podedes atopar actividades para mellorar as competencias emocionais: mindfulness e diario emocional.

 


- Para calquer consulta deben dirixirse ao correo: orientaciontrasancos@gmail.com