IES LUÍS SEOANE

 

C/ Rúa Luxemburgo Nº-1
36162 - (Monte Porreiro) Pontevedra
Telf. 986857700

ies.luis.seoane@edu.xunta.es

Mob. 659076853 (non enviar SMS, nin WhatsApp)

Atopámonos Aquí

 

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR DO FONDO SOLIDARIO

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de material escolar

O prazo para presentar as solicitudes REMATARÁ o 21 de xuño do 2023 (este incluído)

NOS GRUPOS DE ESO NON SE PODERÁ SOLICITAR FONDO LIBROS POR ENTRAR NO PROGRAMA EDIXGAL, PERO PODERÁ SER NECESARIO MERCAR LIBRO NAS MATERIAS QUE NON FORMAN PARTE DO PROGRAMA (MATERIAS DO PROGRAMA EDIXGAL)

SÍ PODERA SOLICITAR MATERIAL ESCOLAR.

A presentación será preferentemente vía telemática

 (As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común)

SEDE ELECTRÓNICA

O prazo de solicitude para participar no fondo solidario de libros ou pedir axuda para material escolar remata o día 21 de xuño

Solicitude Presencial, manual de usuario e información Fondo Libros

Diario oficial de Galicia

Orde do 10 de maio de 2023 (DOG)

CALENDARIO PROBAS FP: MÓD.PENDENTES-PERDA DEREITO AVAL.-PROBAS LIBRES

CALENDARIO PROBRAS LIBRES:

              - 1ª PARTE   DO 5 AO 13 DE XUÑO

              - 2ª PARTE   DO 12 AO 20 DE XUÑO

                           CALENDARIO MÓDULOS COMERCIO -ADMINISTRACIÓN

                           PROGRAMACIÓN PROBA LIBRE CS ADMINISTR.FINANZ   

                           PROGRAMACIÓN PROBA LIBRE CM XEST.ADMINST.

                           PROGRAMACIÓN PROBA LIBRE CS TRANSP. E LOXÍSTICA

 

CALENDARIO PROBAS PARA MÓDUL.PENDENTES E ALUM.CON PERDA DEREITO AV.CONTINUA

               - FAMILIA COMERCIO REX.ORDINARIO

               - FAMILIA COMERCIO ENS.DISTANCIA

               - FAMILIA ADMINISTRACIÓN REX. ORDINARIO

               - FAMILIA ADMINISTRACIÓN REX. ADULTOS

ENQUISA CONVIVENCIA

De acordo co establecido no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, constituíuse o Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia e aprobouse a Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020: educonvives.gal. No marco desta estratexia realizáronse no 2015, no 2019 e no 2021 as enquisas de diagnose que permitiron identificar os puntos fortes e febles na xestión da convivencia e na resolución de conflitos nos centros educativos.

Transcorrida esta etapa, publícase a nova estratexia de convivencia, a Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2025, que contempla o seguimento e avaliación da convivencia escolar en Galicia mediante a realización dunha enquisa bianual nos centros educativos e a elaboración do posterior informe de diagnose.

A recollida de datos farase mediante unha ferramenta informática en liña, de xeito automatizado e totalmente anónimo. Para garantir este aspecto despregaranse diversas solucións tecnolóxicas e de procedemento entre as que destaca o acceso á propia ferramenta de recollida de datos.