IES LUÍS SEOANE

 

C/ Rúa Luxemburgo Nº-1
36162 - (Monte Porreiro) Pontevedra
Telf. 986857700

ies.luis.seoane@edu.xunta.es

Mob. 659076853 (non enviar SMS, nin WhatsApp)

Atopámonos Aquí

 

ENQUISAS PLAN DIXITAL

Con motivo da confección do Plan Dixital dos centros educativos, enmarcado nas orientacións establecidas no Plan de Recuperación e Resiliencia da Unión Europea e no marco do Plan de Acción de educación Dixital (2021-2027), durante o presente curso realizarase a súa elaboración e implementación.

Para elo o primeiro paso e a realización do SELFIE que deberemos realizar tanto alumnado como profesorado.

Estes son os enlaces do alumnado segundo nivel educativo:

                                                                                                   

CONVOCATORIA SOLICITUDE MASCARAS PARA ALUMNADO

A Consellería ven de publicar a Orden de 28 de outubro pola pola que se regulan os criterios e o
procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado.

Quen NON TEN QUE SOLICITAR:

O alumnado BENEFICIARIO da axuda para material escolar no presente curso

Quen TEN QUE PRESENTAR SOLICITUDE:

O alumnado non beneficiario da axuda para material escolar que cumpra algunha

das seguintes condicións:

  • Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.
  • Alumnado matriculado en educación especial.
  • Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.
  • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

 

Forma e PRAZO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Unicamente de forma PRESENCIAL no centro educativo

ATA o 26 de novembro de 2021

SOLICITUDE E INFORMACIÓN:

ANEXO I

ANEXO II

 

DOCUMENTACIÓN:

Información do proceso de solicitude

Artigo 9. Documentación complementaria
1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:
a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais
membros computables da unidade familiar.
En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou
convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables utilizando
algún dos seguintes medios:
1º. Certificado ou volante de convivencia.
2º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia

TARXETA XENTE NOVA PARA O TRANSPORTE

A Tarxeta Xente Nova

 

As vantaxes da tarifa Xente nova aplicanse ás viaxes interurbanas dos menores de 21 anos EN TODA GALICIA.

 

Así, os menores de 21 anos poden viaxar gratis no transporte público interurbano que depende da Xunta de Galicia, calquera que sexa a súa orixe e destino.

INFORMATE AQUÍ

 

Libros deTexto para o curso 2021-22

LIBROS DE TEXTO MANTEÑENSE OS DO CURSO ANTERIOR  (actualizado)

(En toda a etapa de ESO o centro pertence á rede EDIXGAL, só habería que mercar os libros indicados se o profesor que imparta nas materias que non son EDIXGAL o considera así)

 

Distribuir contido