Información da Xefatura de Estudos

AVISO URXENTE PROBAS ABAU

O alumnado que obtivese o título de Bacherelato no curso 2015-2016 que non se presentase ou non superase a PAU-2016 nalgunha das súas convocatorias deberá matricularse obrigatoriamente da proba de avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade e, de ser o caso, da Parte Voluntaria da dita proba.

      DOC14

       DOC15

LIBROS DE TEXTO

Nova xornada de traballo

ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110630/AnuncioC3F1-290611-3585_gl.pdf

Distribuir contido