Información da Xefatura de Estudos

ADAPTACIÓN A NOVA LEI EDUCATIVA LOMLOE

 

* INFORMACIÓN DAS MATERIAS QUE CURSARÁ O ALUMNADO NO CURSO 2022-23

NOS CURSOS 1º ESO-3ºESO-1ºBACH

 
 

MATERIAS BACHARELATO

MATERIAS EDUCAC.SECUND.

BLOG ORIENTACIÓN

 

 

* ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓNS 2021-22 E CONCRECIÓN CURRICULAR CENTRO

 

CONCRECIÓN CURRICULAR

PROGRAMACIÓN POR DEPARTAMENTOS

BIOLOXÍA

ECONOMÍA

 

EDUC.FÍSICA

 

EDUC.PLÁSTICA

 

FILOSOFÍA

FÍSICA-QUÍM.

FRANCÉS

INGLÉS

LATÍN-GREG

CASTELÁN

GALEGO

MATEMÁTICAS

MÚSICA

RELIXIÓN

TECNOLOXÍA

XEOG-HISTORIA

* INFORMACIÓN RELATIVA ÁS AVALIACIÓNS

 

 

PROCESO RECLAMACIÓNS CUALIFICACIÓNS FINAIS

 

 

TRÁMITE PARA RECLAMACIÓNS

PRAZO  PARA A

CONVOCATORIA

ORDINARIA

PRAZO  PARA A

CONVOCATORIA

EXTRAORDINARIA

MODELO

ESO

 FP

ANTE O CENTRO

27-28 XUÑO ATA ÁS 14:00H

----------

 

 

 DESCARGAR     

1º BACHARELATO

ANTE O CENTRO

10 e 13 XUÑO ATA ÁS 14:00H

27-28 XUÑO ATA ÁS 14:00H

2º BACHARELATO

 

ANTE O CENTRO

 19-20 MAIO

 

 27-28 XUÑO

 

RESOLUCIÓN XEFATURA DE ESTUDIOS

23 MAIO

29 XUÑO

 

ANTE A XEF.TERRITORIAL

 (Presentarase igualmente no centro educativo)

 24-25 MAIO

30 XUÑO E 

1 XULLO

 DESCARGAR

 

 

VER CALENDARIO RECLAMACIÓNS/RESOLUCIÓNS E ABAU 2º BAC

ORDEN 2 MARZO (OBXECTIVIDADE NA AVALIACIÓN)

CIRCULAR 1/2022 SECRETARIA X. EFP PROCEDMENTO RECLAMAC.

Nova xornada de traballo

ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110630/AnuncioC3F1-290611-3585_gl.pdf

Distribuir contido