Programación Didáctica

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES

 

PRIMEIRO ESO

TEMA 1 : A BIBLIA

-coñecer os libros da Biblia

TEMA 2 : A MENSAXE DO ANTIGO TESTAMENTO: DEUS É CREADOR E SALVADOR

-distinguir os grandes personaxes do Antigo Testamento : Abrahán , Moisés , David , profetas.

TEMA 3 : OS EVANXEOS

-recoñecer nos evanxeos o gran anuncio: a vida de Xesús.

TEMA 4 : O PAÍS DE XESÚS

-coñecer a xeografía , cidades , vida cotián : festas , comida…

TEMA 5 : A SOCIEDADE DO TEMPO DE XESÚS

-distinguir a forma de goberno , clases sociais , situación relixiosa.

TEMA 6: OS RELATOS DA INFANCIA DE XESÚS

-saber dónde naceu , nome dos país e feitos da súa infancia.

TEMA 7 : A VIDA PÚBLICA DE XESÚS

-o que Xesús dixo , como actúa , e o seu anuncio : o reino de Deus.

TEMA 8 : MORTE E RESURRECCIÓN DE XESÚS

-entender este feito histórico e este feito de fe.

TEMA 9 : SEGUIR A XESÚS

-comprender a resposta de moitas persoas o seguimento de Xesús.

TEMA 10: DEUS PAI

-a relación con Deus : pai.

TEMA 11: TOODS SOMOS IRMANS

-entender a chamada de Xesús como un proxecto de irmán para a humanidade.

TEMA 12: UN MUNDO MELLOR

-a mensaxe de Xesús : un camino de solidaridade e de compromiso.

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES NO SEGUNDO DA ESO

 

TEMA 1 : O MUNDO DOS PRIMEIROS CRISTIÁNS

-coñecer a realidade socio-cultural dos primeiros cristiáns

TEMA 2 : O GRUPO DOS SEGUIDORES DE XESÚS

-os apóstolos.

TEMA 3 : PENTECOSTÉS , O NACEMENTO DA IGREXA

-sentido destas festa unida o nacemento da Igrexa.

TEMA 4 : A VIDA DOS PRIMEIROS CRSITIÁNS

-a primeira comunidade cristián , a súa organización.

TEMA 5 : O ESPALLAMENTO DA IGREXA

-a figura de Pedro e a figura de Pablo.

TEMA 6: A IGREXA HOXE

-organización actual da Igrexa : diocese , parroquia…

TEMA 7 : ¿PARA QUÉ A IGREXA?

-o Concilio Vaticano Segundo.

TEMA 8 : A IGREXA , POBO DE DEUS

-a Igrexa que nace do Concilio Vaticano Segundo.

TEMA 9 : ORIXE DAS FESTAS CRISTIÁNS

-as celebracións cristianas : a súa orixe popular.

TEMA 10 : AS CELEBRACIÓNS CRISTIÁNS

-litúrxia , modo , espazo , tempo das principales celebracións cristiáns.

TEMA 11 : A GRANDEZA DO SER HUMANO

-valores e froitos do Cristián.

TEMA 12: A DIGNIDADE DA PERSOA

-o valor e dignidad de toda vida humana.

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES NO TERCEIRO DA ESO

 

1-RELIXIÓNS E CULTURAS HOXE

-situar o espazo propio da relixión na cultura

2-O SENTIDO DA VIDA

-as aportacións da relixión o sentido da vida

3-A REVELACIÓN DE DEUS NO PONO DE ISRAEL

-Deus comunica unha mensaxe

4-AS FONTES DA REVELACIÓN

-recoñecer a biblia , tardición e naxisterio

5-A BIBLIA

-saber interpretar textos , xéneros literarios

6-DEUS MISTERIO DE COMUNIÓN

-Deus revélase coma: pai , fillo e espírito

7-XESÚS NA HISTORIA

-recoñecer fontes , documentos que situan a Xesús na historia

8-A IGREXA DE XESÚS

-recoñecer o anuncio de Xesucristo na Igrexa

9-A MISIÓN DA IGREXA , POBO DE DEUS

-a Igrexa comunidade organizada anuncia a boa nova

10-O SEGUEMENTO DE XESÚS

-valorar a dimensión da fe

11-PROXECTO MORAL CRISTIÁN

-Xesús: proxecto de vida

12-A VIDA HUMANA , NUN BEN PRECIOSO

-valorar a vida coma un ben 

13-MORAL DOS BENS MATERIAIS

-os bens o servizo do home

14-AS RELIXIÓNS MONOTEÍSTAS EN ESPAÑA

-consolidar a importancia do diálogo interrelixioso

15-A ESPERANZA CRISTIÁN

-comprender a resurrección

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES CUARTO ESO

 

TEMA 1 : A IGREXA , REALIDADE VISIBLE E ESPIRITUAL

-entender o funcionamento interno e externo da Igrexa.

TEMA 2 : A EXPANSIÓN DA IGREXA

-distinguir distintas etapas da historia da Igrexa.

TEMA 3 : A CRISTIANDADE MEDIEVAL

-que soen os conceptos : monacato , oriente e occidente , a arte románica , a arte musulmana.

TEMA 4 : PRIMEIRO CAMBIO DE MILENIO

-sobre todo coñecer o nacemento das peregrinacións coma relidade relixiosa-cultural ( o camino de Santiago)

TEMA 5 : O CRISTIANISMO NA IDADE MODERNA

-o Renacemento , a reforma e a contra reforma : o concilio de Trento.

TEMA 6 : A IGREXA NOS SÉCULOS XVIII E XIX

-a Ilustración , o concilio vaticano primeiro.

TEMA 7 : A IGREXA NO SÉCULO XX

-o concilio vaticano segundo.

TEMA 8: O SEGUNDO CAMBIO DE MILENIO

-a nova evanxelización.

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES BACHARELATO (PRIMEIRO )

 

TEMA 1 : POR QUÉ A RELIXIÓN

-analizar un feito relixioso : unha romaría da zona (San Fins do castro ou San Hadrián de Malpica)

TEMA 2 : A BIBLIA

-coñecer xéneros literarios , libros , fontes.

TEMA 3 : XESÚS DE NAZARET

-a vida de Xesús : a súa mensaxe , a súas posturas , a súa realidade.

TEMA 4 : A IGREXA

-coñecer a realidade humana da Igrexa coma unha prolongación na historia de Xesús morto e resucitado.

TEMA 5 : OS HUMANISMOS

-distinguir e coñecer con unha mirada crítica os grandes pensadores : Feuerbach , Marx, Nietzsche , Freud.

TEMA 6 : FE E CULTURA

-a arte Cristián : monumentos , pintura , escultura , literatura … coma un camino de diálogo entre a fe e a cultura , a razón e a fe.

 

CONTIDOS NO SEGUNDO BACHARELATO

  TEMA  A IMAXE DE XESÚS  NA ARTE  A IMAXE  NA IDADE MEDIA RENACEMENTO BARROCO SÉCULOS XVIII E XIX SÉCILO XX   NO CINE  DÉCADA DOS SESENTA DOS SETENTA DOS OITENTA   MARÍA

NA ARTE

FESTAS DE MARÍA NO CALENDARIO CRISTIÁ

 

MARÍA NA PINTURA

 

INMACULADA E REPRESENTACIÓNS

NA MÚSICA

Un estudo da figura de María no campo da música