IES Carlos Casares - Viana do Bolo (Ourense)

 

LISTADO DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2020-2021

Ao final da páxina aparecen o listado de libros para o próximo curso 2020-2021.

 

CM DE ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, OFERTA 2020-2021

 Tres módulos onde se traballarán competencias directamente relacionadas co CM Dual de Coidados Auxiliares de Enfermería.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE EXAMES, AVALIACIÓN, ENTREGA DE NOTAS E RECLAMACIÓNS DE SETEMBRO (CURSO 2019-2020)

EXAMES de SETEMBRO: MARTES 1 e MÉRCORES 2

 

O alumnado que deba realizar un traballo ou boletín de recuperación en vez de exame deberá envialo por correo electrónico ou presentalo físicamente (segundo indicación do profesorado) como máximo na hora de inicio marcada neste calendario.

AVALIACIÓNS XOVES 3

ENTREGA DE NOTAS: XOVES 3 a partir das 12:00 h

RECLAMACIÓNS: XOVES 3 de 12:00 a 14:00 h

                             VENRES 4 de 10:00 a 12:00 h

 

 Aberto o prazo de solicitude de participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para material escolar (DOG 19/05/2020 e correción de erros DOG 22/05/2020)

-As solicitudes deberán presentarse preferentemente por vía electrónica no formulario (Anexo I) dispoñible na aplicación informática fondolibros (https//www.edu.xunta.es/fondolibros ), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https//sede.xunta.gal).

-Opcionalmente tamén poden presentarse nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 -Prazo de presentación de solicitudes: ATA O 19 DE XUÑO DE 2020

-A lista provisional de solicitudes publicarase no taboleiro do centro o 10 de xullo de 2020. s persoas interesadas poden reclamar nos dous días seguintes a esta publicación. A lista definitiva publicarase o 14 de setembro de2020

 -O prazo máximo para a devolución dos libros do curso 2019-2020 será o 7 de xullo, agás para aquel alumnado que teña algunha materia pendente, que terá de prazo ata o 7 de setembro.

 Addenda programación didácticas tras a crise do Covid-19

No apartado de departamentos desta web pódense consultar as addendas das programacións didácticas tras a crise do Covid-19

 

CM Atención a persoas en situación de dependencia

(ver arquivos adxuntos ao final da páxina)

  • Desenvolvemento do Terceiro Trimestre.
  • Calendario Avaliación final.
  • Calendario de probas finais.

 

Matizacións aos criterios de avaliación, promoción e titulación

Tras a publicación das instruccions da Xunta, (https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30936) os criterios de avaliación, promoción e titulación mantéñense na liña do que xa publicamos co matiz moi importante de que o alumnado de 2º de Bach debe aprobar todas as materias, e en caso de pendentes, a Xunta de Avaliación decidirá si teñen adquiridas suficientemente as competencias básicas da etapa. Esa norma nos obriga a recordar ao alumnado de 2º de Bacharelato que debe insistir especialmente nas materias que actualmente teñan suspensas para tratar de recuperalas.


O equipo directivo e docente.

 

Querid@s familias e alumnado:

Tras as informacións e indicacións trasladadas pola Consellería, informámosvos das ideas que máis ou menos nos deixaron claras: esta información pode aínda irse matizando ou concretando por parte da Consellería na súa web.
1. De volverse ás aulas, comezaría facendoo 2º de Bach. Non semella sinxelo a estas alturas.
2. Vaise, por norma do Ministerio, facilitar a PROMOCIÓN e TITULACIÓN, de curso en todas as etapas educativa, (Bacharelato tamén), salvo en casos de excepcionalidade, onde cada Xunta de Avaliación considere que a repetición sería máis positiva para o estudante que o feito de pasar ao curso seguinte.
Polo tanto, a repetición será DECISIÓN da Xunta de Avaliación e Equipo directivo, e argumentada ante a Inspección, que a valorará e supoñemos, a aceptará.
As cualificacións finais deben basearse nos resultados logrados nas  avaliacións anteriores e só poderán correxirse á alza (é dicir, subir a nota), sempre que as alumnas e alumnos sigan conectados e traballando. Nese sentido, pídovos unha reflexión e un reto moi importante a nais e pais: sodes, nesta situación extraordinaria, os pilares que podedes lograr que as vosas fillas e fillos avancen e aproveiten para o curso vindeiro estes 3 meses ou que directamente se desconecten porque crean ter a nota e a titulación asegurada.
3. A promoción de curso NON IMPLICA que se lle aproben as materias. É dicir, o alumnado podería pasar de curso, en moitos casos, con materias pendentes, co cal vai haber alumnas e alumnos, que mesmo promocionando, se atopen o vindeiro curso con 15-18 materias, por exemplo. Nesa liña, setembro, como avaliación extraordinaria, non desaparece, aínda que o sistema probablemente permitirá, titular, "por imperativo legal", xa en xuño. Por suposto, as pendentes de maio, contarán como unha materia máis que haberá que recuperar, mediante traballos, os que aínda non o fixeran.
4. Recoméndase reforzar os contidos das dúas avaliacións impartidas e non tanto impartir conceptos novos,  (evidentemente coa excepción de 2º de Bach). Aínda así, si se avanza na materia, só se poderá valorar á alza, e se insiste en que esa valoración para mellorar a nota se basee no esforzo e actitude do alumno e non no resultado de ningún tipo de proba...
5. Para alumnado de FPB, como xa se dixo, as prácticas poden e probablemente terán que ser sustituídas por un traballo e se reducen á metade das horas. Van dictarse instruccións antes do fin de abril.
6. Por tanto, e, como conclusión é fundamental que o alumnado estea conectado e revise o correo electrónico ou grupos de WhatsApp, no caso das materias en que se usen, todos os días lectivos, e polo menos no horario no que estarían na aula. A nosa intención, non é, en ningún caso, esgotalos con tarefas nen marcar prazos apresurados, pero sí manter unha conexión con cada asignatura, de xeito que o desfase curricular cando se inicie o vindeiro curso, sexa o mínimo posible.
Reiteramos que seguimos aquí, física e virtualmente, á vosa disposición, e que calquera aspecto técnico, necesidade, ou dúbida que teñades, a canalicedes a través dos titores, profesorado e equipo directivo.
Unha aperta. Coidádevos. Falta menos para atoparnos...

O equipo directivo.

Distribuir contido (C01 _th3me_)