Skip to Content

CIRCULAR INFORMATIVA:

CIRCULAR INFORMATIVA:

Asunto: ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR

Por Resolución do 26 de Setembro do 2016 (D.O.G. do 04/10/2016) da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, da Consellería de Cultura, Educación e O.U., danse instruccións para realizar as eleccións para a renovación parcial dos Consellos Escolares de centros sostidos con fondos públicos.

Iniciado o proceso neste Centro, a Xunta Electoral, na súa sesión constitutiva fixou as datas para desenvolver o proceso.

A presentación de candidaturas poderase facer entre os días 7 e 14 de novembro no propio Centro de 9:30 a 16:00 horas. Os impresos están á súa disposición na Secretaría.

Os censos de nais e pais de alumnos/as están expostos no taboleiro de anuncios na entrada do Centro.

Galdo, a 4 de novembro do 2016

          A XEFA DE ESTUDOS

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2016

CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL

De conformidade co establecido na Resolución do 26 de setembro de 2016 (DOG do 4 de outubro), realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Colexio.

A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto, e integrada por:

     - O Director ou directora do Centro.

     - Un profesor ou profesora.

     - Un pai ou nai ou titor legal.

     - Un representante do persoal de administración e servizos.     

    

 

Os tres últimos serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo, que será público e no que se preverá a designación de membros suplentes, celebrarase neste Centro o próximo día 28 de outubro, venres, ás 16,15 horas.

MENÚ DO 28 DE NOVEMBRO AO 2 DE DECEMBRO 2016

 

LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2016 / 2017

Esta é a relación de libros de texto para o vindeiro curso escolar 2016-2017. Nesta relación non figura a lista para  6º curso xa que continúa dentro do Proxecto E-DIXGAL.

Para ver a lista correspondente a cada curso, só tes que premer nel.

                     ED.INFANTIL                         ED. PRIMARIA

                       3 ANOS                                 1º CURSO

                       4 ANOS                                 2º CURSO

                       5 ANOS                                 3º CURSO

                                                                     4º CURSO

                                                                     5º CURSO

                                         

Cambio de número de teléfono do CEIP PLURILINGÚE SANTA RITA

NOVOS NÚMEROS DE TELÉFONO:

982870937

982870938

982870939

Listaxe Definitivo de Admisión Curso 2016-17

No arquivo adxunto podo cunsultar a listaxe de admisión provisional para o vindeiro curso 2016-17.

ABERTO O PRAZO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO 2016/2017

ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO 2016/2017

NORMATIVA: Orde do 12 de marzo do 2013 da Consellería de Educación e O.U. pola que regula o procedemento para a admisión do alumnado no 2º ciclo de Ed. Infantil e na E. Primaria (D.O.G. do 15/03/13). (Pódese consultar no taboleiro de anuncios do centro e nos adxuntos a este anuncio).

 

POSTOS ESCOLARES: Recóllense na copia  da proposta de vacantes remitida ao Departamento Territorial da Consellería de Cultura, Educación e O.U. de Lugo.

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: 4 rutas de Transporte Escolar e Comedor Escolar (regulado polodecreto 132/2013, do 1 de agosto de 2013  da Consellería de Educación e O.U.)

 

PRAZOS:

· 

  • Presentación de solicitudes de admisión: do 1 ao 29 de marzo do 2016.

  • Presentación de documentación acreditativa dos criterios a baremar: do 1 de abril ao 14 de abril do 2016.

  • Publicación de listaxes provisionais de admitidos/as: até o 25 de abril do 2016. Poderase presentar reclamación perante o Consello Escolar nos 5 días hábiles posteriores á publicación da listaxe provisional de admitidos/as.

  • Publicación da listaxe definitiva de admitidos/as: antes do 15 de maio do 2016. Contra esta listaxe poderase presentar recurso de alzada perante o/a titular da xefatura territorial no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación.

  • Formalización de matrícula: do 20 ao 30 de xuño do 2016.

 

NOTA INFORMATIVA:

Lémbraselles aos solicitantes:

1º. Que (conforme ás instruccións da Consellería de Cultura, Educación e O.U.), a solicitude axustada ao modelo oficial Anexo II será única e presentarase no centro que se solicite en primeiro lugar. O feito de presentar máis dunha solicitude conlevará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2º. Que o alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3º. Que o alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admmisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

ANEXO II-IMPRESOS DESCARGABLES

LISTAXE DEFINITIVO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2015/2016

Pode consultar a LISTAXE PROVISIONAL DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2015/2016 NO ARQUIVO ADXUNTO.

ABERTO O PRAZO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO 2016/2017

 

 ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO 2016/2017

NORMATIVA: Orde do 12 de marzo do 2013 da Consellería de Educación e O.U. pola que regula o procedemento para a admisión do alumnado no 2º ciclo de Ed. Infantil e na E. Primaria (D.O.G. do 15/03/13). (Pódese consultar no taboleiro de anuncios do centro e nos adxuntos a este anuncio).

 

POSTOS ESCOLARES: Recóllense na copia  da proposta de vacantes remitida ao Departamento Territorial da Consellería de Cultura, Educación e O.U. de Lugo.

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: 4 rutas de Transporte Escolar e Comedor Escolar (regulado polo decreto 132/2013, do 1 de agosto de 2013  da Consellería de Educación e O.U.)

 

PRAZOS:

· 

  • Presentación de solicitudes de admisión: do 1 ao 29 de marzo do 2016.

  • Presentación de documentación acreditativa dos criterios a baremar: do 1 de abril ao 14 de abril do 2016.

  • Publicación de listaxes provisionais de admitidos/as: até o 25 de abril do 2016. Poderase presentar reclamación perante o Consello Escolar nos 5 días hábiles posteriores á publicación da listaxe provisional de admitidos/as.

  • Publicación da listaxe definitiva de admitidos/as: antes do 15 de maio do 2016. Contra esta listaxe poderase presentar recurso de alzada perante o/a titular da xefatura territorial no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación.

  • Formalización de matrícula: do 20 ao 30 de xuño do 2016.

 

NOTA INFORMATIVA:

Lémbraselles aos solicitantes:

1º. Que (conforme ás instruccións da Consellería de Cultura, Educación e O.U.), a solicitude axustada ao modelo oficial Anexo II será única e presentarase no centro que se solicite en primeiro lugar. O feito de presentar máis dunha solicitude conlevará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2º. Que o alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3º. Que o alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admmisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

ANEXO II-IMPRESOS DESCARGABLES

Programa de radio 2

Distribuir contido


by Dr. Radut