PROCESO ADMISIÓN ALUMNADO PARA CURSO 2019/2020

LISTADO DEFINITIVO DE ALUMNADO ADMITIDO.

Comunícase que todo o alumnado solicitante de praza escolar para o vindeiro curso escolar 2019/2020 foi admitido.

 

MOI IMPORTANTE

Lembren que deben formalizar a matrícula correspondente entre o día 20 de xuño e o día 01 de xullo.

INFORMACIÓN PROCESO ADMISIÓN ALUMNADO PARA CURSO 2019/2020

            INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2019-2020

 

CENTRO ADSCRITO / DE ADSCRICIÓN

 

O noso centro, CEIP Sagrado Corazón, está adscrito ao IES SANXILLAO, situado na Avda. Fontiñas, 171. CP 27002. LUGO.

Tel. 982252016. E-mail: ies.sanxillao@edu.xunta.es

 

 

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO ESCOLAR 2019/2020

 

1ª FASE: SOLICITUDE DE RESERVA

1.      Reserva de praza no centro de adscrición, IES Sanxillao, mediante a presentación do Anexo I (modelo ED550A) no centro de orixe, CEIP Sagrado Corazón: 1-15      de febreiro, ambos os dous incluídos.

2.      Data do sorteo público de letra de prioridade dos apelidos a efectos de desempate: última semana de febreiro.

3.      Publicación de postos escolares vacantes: última semana de febreiro.

2ª FASE: SOLICITUDE DE ADMISIÓN  (para o alumnado procedente doutros centros distintos dos adscritos, tamén para o alumnado procedente dos centros adscritos que non solicitaron a reserva no seu momento)

4.     Presentación da solicitude de admisión mediante a presentación do Anexo II (modelo ED550B) no centro solicitado no primeiro lugar de preferencia: 1-20 de   marzo.

5.     Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo (só no caso de houber maior número de solicitudes que de prazas ofertadas): 25 de marzo  ao 5 de abril, ambos os dous incluídos.

6.       Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

7.       Reclamacións ás listaxes provisionais: nos 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

8.       Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

9.      Adxudicación subsidiaria de praza noutro centro ao alumnado non admitido (por parte da comisión de escolarización, tendo en conta os centros solicitados no Anexo II (modelo ED550B) no 2º lugar e seguintes).

3ª FASE: MATRÍCULA

10.   Formalización da matrícula en E. Infantil e Primaria: 20 de xuño - 1 de xullo (por ser o 30 de xuño día inhábil).

11.   Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo.

12.   Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato: 1-10 de setembro.

1ª FASE: SOLICITUDES DE RESERVA NO CENTRO DE ADSCRICIÓN (Do 1-15 de febreiro)  PRAZO PECHADO

·         Os pais, nais e/ou titores legais que desexen solicitar a reserva de posto escolar no seu centro de adscrición, deberán presentar solicitude de reserva de posto escolar utilizando o Anexo I (modelo ED550A).

  • Poderán presentar a antedita solicitude dun dos seguintes xeitos:

a)    Entregándoa no centro de orixe do alumno  (centro no que está actualmente escolarizado).

b)     Entregándoa a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia ou na aplicación web “admisionalumnado”: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

·         A reserva adquirirá carácter vinculante polo que, se o/a alumno/a resultase admitido/a, deberá formalizar a matrícula en tempo e forma no centro de adscrición.

·         A presentación desta solicitude de reserva será incompatible coa presentación de solicitude de admisión noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión (día 1 de marzo).

·         A presentación de solicitude de admisión noutro centro estando vinculado por reserva terá os efectos de perda da prioridade.

2ª FASE: SOLICITUDES DE ADMISIÓN NOVO ALUMNADO (PRAZO do 1 ao 20 de marzo) PRAZO PECHADO

1.       As nais, pais e/ou titores legais que desexen solicitar praza no centro, deberán presentar solicitude de admisión utilizando o Anexo II (modelo ED550B).

2.       Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude de admisión. Na solicitude poderá indicar ata seis centros na orde de prioridade que desexe. Deberá presentala no centro no que solicite praza en primeiro lugar de preferencia. A infracción desta norma (é dicir, a presentación de solicitudes en máis dun centro ou a presentación de solicitude de admisión tendo presentada solicitude de reserva para o centro de adscrición) determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

3.       Alumnado que ten garantía de permanencia neste centro educativo, porque xa está cursando estudos nel durante o presente ano:

No caso de presentar solicitude de admisión (Anexo II) noutro centro distinto, deberá comunicalo, ao mesmo tempo, neste centro.

4.       Alumnado dos centros adscritos que ten reservada a súa praza neste centro educativo, por teren presentado o Anexo I en febreiro e terse aceptado a súa solicitude:

No caso de que desexe presentar solicitude de admisión (Anexo II) noutro centro distinto, deberá comunicar previamente e por escrito a este centro educativo a renuncia á súa reserva, antes do 1 de marzo.

5.       As solicitudes de admisión, dirixidas á dirección dos centros públicos e á titularidade dos centros privados presentaranse mediante un formulario normalizado. Este formulario estará dispoñible para as familias nos seguintes lugares:

 a)      Entregando no centro solicitado en primeiro lugar o Anexo II (modelo ED550B), que pode recoller gratuitamente no centro ou ben descargar dende a páxina web da Consellería:  http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anexo_ii_formulario_de_admision.pdf

b)      Entregándoa a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia ou  na aplicación web “admisionalumnado”: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado.

6.  Ver resultado do sorteo para efectos da resolución de desempate na puntuación final pinchando aquí ou no taboleiro de anuncios do centro.

7. PRAZAS VACANTES OFERTADAS PARA O CURSO 2019/2020.

 

NORMATIVA REGULADORA

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 26 de decembro de 2012)

Ligazón (galego):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioG0164-171212-0001_gl.pdf

Enlace (castellano):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioG0164-171212-0001_es.pdf

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 15 de marzo de 2013)

Ligazón (galego):

http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/01/29/orde_do_12_de_marzo_de_2013_de_desenvolvemento_admision.pdf

Enlace (castellano):

http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/01/29/orden_de_12_de_marzo_de_2013_castelan.pdf

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.(DOG 1 de febreiro de 2017)

Ligazón (galego):

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170201_admision.pdf

Enlace (castellano):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170201/AnuncioG0164-260117-0001_es.pdf

 

ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO E ÁREAS LIMÍTROFES

PÓDENSE CONSULTAR NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CENTRO OU PINCHANDO AQUÍ.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS OFERTADOS POLO CENTRO

 

TRANSPORTE ESCOLAR: NON TEMOS

COMEDOR ESCOLAR: NON HAI COMEDOR ESCOLAR DE XESTIÓN DIRECTA. Na actualidade funciona un servizo municipal de comedor escolar, xestión indirecta, con servizo de cátering, dentro do Programa “Unha Escola Aberta”, xestionado pola empresa “Alimentación Saludable Gallega”.

Regulado na seguinte normativa:

-       Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación. (DOG 13 de agosto de 2013).

-       Orde do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 5 de marzo de 2007).

-       Instrución anual da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar.

PROXECTO EDUCATIVO DO CENTRO

                    A disposición da comunidade educativa para a súa consulta na Secretaría do centro.

LIBROS DE TEXTO CURSO 2019/20

Pode consultar as listaxes de libros de texto e outros materiais complementarios para o próximo curso 2019/20.

 

CONVOCATORIA FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2019-2020

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2019/2020. (DOG do 20 de maio).

ALUMNADO DESTINATARIO:

Alumnado que vaia a cursar Educación Primaria (de 1º a 6º), Educación Secundaria Obrigatoria e EE para o curso académico 2019-2020.

PRAZO:

Prazo de presentación: ABERTO

Dende o día 21 de maio  de 2019 ata o día 21 de xuño de 2019, incluído. 

Toda a información sobre a cumprimentación da solicitude e documentación a presentar está exposta no taboleiro de anuncios do centro, na páxina web do centro (http://edu.xunta.es/centros/ceipsagradocorazon), no portal educativo (http://www.edu.xunta.gal) e na Sede Eletrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

 Os impresos para a solicitude e presentación presencial poden recollelos no colexio.

MENÚS "ESCOLA ABERTA" 2019

Menús do mes de FEBREIRO (Almorzos e xantar)

Distribuir contido