Estar máis cerca de ti.

MODIFICACIÓNS CRITERIOS DE PROMOCIÓN (Segundo orde do 25 de xaneiro de 2022)

A Orde do 25 de xaneiro de 2022 actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelatono sistema educativo de Galicia.

Seguindo a citada Orde modifícase o Proxecto Educativo do Centro nos aspectos que regula dita Orde. Está Orde entrou en vigor o 12 de febreiro, e será aplicada no presente curso 2021-2022.

Segundo a  Orde, a promoción dos cursos primeiro, terceiro e quinto de Educación Primaria será automática.

Decidirase sobre a promoción nos cursos segundo, cuarto e sexto de Primaria. O alumnado que non promocione terá que peremanecer un ano máis no mesmo curso. Está medida será de caracter excepcional e tomarase, tras aplicar as medidas ordinarias suficientes.

Para máis información visualice o PEC.

Adaptación programación terceiro trimestre.

Seguindo as instruccións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, debido á situación que estamos a vivir como consecuencia do coronavirus, publicamos as programacións adaptadas de cada nivel e materia.

nas adaptacións establecense uns novos mínimos para que a cualificación sexa favorable. Estes mínimos están centrados no traballo dos dous trimestres anteriores, e servirán como punto de partida para a programación do vindeiro curso.

Para a cualificación do 3º trimestre, por acordo de claustro, establecese que a  cualificación obterase dos resultados da primeira e da segunda avaliación. Engadirase o traballo realizado polo alumnado durante o terceiro trimestre, valorando o seu esforzo e interese e tendo en conta a situación individual de cada alumno/a. A valoración sempre será para mellorar a nota.

 

Adaptación de primeiro curso

Adaptación de segundo curso

Adaptación de terceiro curso

Adaptación de cuarto curso

Adaptación de sexto curso

Proceso de admisión

Reanudación proceso de admisión do alumnado para o curso 2020-2021

Segundo se publica no DOG do 06/05/2020 (clicar para acceder ao documento) establécense instruccións para os procesos de SOLICITUDE DE ADMISIÓN e FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA para o curso vindeiro 2020/2021.

Os puntos relevantes son:

1. Prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

O centro educativo deberá rexistrar as solicitudes na aplicación informática de xestión do proceso, «admisionalumnado», durante o día inmediato hábil seguinte ao da súa presentación.

2. Novos prazos do procedemento.

a) De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de admisión reduciranse á metade.

b) Novos prazos do proceso:

 Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

● Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

● Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato: do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.

3. Adxudicación subsidiaria de postos escolares.

Con carácter excepcional, non se constituirán as comisións de escolarización. Todas as funcións para a adxudicación subsidiaria de postos escolares que se atribúen ao dito órgano do proceso de admisión serán asumidas e desenvolvidas polos servizos territoriais de Inspección educativa de cada unha das xefaturas territoriais da Consellería.

4. Publicación.

Sen prexuízo da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, a resolución tamén se publicará na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e procurarase a súa máxima difusión entre todos os centros educativos afectados polo proceso.

Segundo as mesmas instruccións, a partir do 11 de maio un membro do equipo directivo permanecerá no centro no horario lectivo para atender a estes procedementos, mentres non se publiquen novas instruccións. Lembramos que o horario lectivo do noso centro é de 9:35-14:35.

Como medidas atendendo á actual situación do estado de alarma , a atención presencial farase mantendo as distancias de seguridade.. De tódolos xeitos, dende o centro lembramos que estes procedementos se poden facer online si se conta con sistema de acreditación (chave 365, certificado dixital, DNI electrónico).

Pode pedirse cita previa a través da conta de correo ou a través do teléfono.

Pregamos que se entregue a máxima documentación posible no momento de ser recibidos e que esta veña fotocopiada e co orixinal para cotexala.

Deberán extremarse as medidas hixienico-sanitarias establecidas, como son o emprego de mascarilla. O centro dispora de xel hidroalcohólico.

Serán atendidos  a través da xanela da conserxería.

A dirección

Horario do centro

xornada lectiva

A nosa xornada lectiva é de sesión única de mañá en horario de 9:35 a 14:35

Powered by Drupal - Design by artinet