Skip to Content

Secretaría

LIBROS DE TEXTO 2023-24

Lista dos libros de texto para o vindeiro curso 2023-24

Libros 2023-24

Vacantes dispoñibles para o CURSO 2023-24

As prazas vacantes para o vindeiro curso son as seguintes:

4º Infantil: 7

5º Infantil: 0

6º Infantil: 2

1º Primaria: 2

2º Primaria: 3

3º Primaria: 11

4º Primaria: 0

5º Primaria: 3

6º Primaria: 8

 

*Susceptibles de modificacións ao ser grupos mixtos:

Lexislación aplicable:Decreto 13/2022,do3defebreiro, ese regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas do segundociclo de Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Secundaria Obrigatoria e Bachalerato reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

SOLICITUDE MATRÍCULA 2023/24

Dende o 1 ao 20 de marzo

A solicitude de admisión de alumnado pódese facer de xeito:

 • PRESENCIAL: Descargar
 • TELEMÁTICO: Acceder (Consultade o manual para familias en "Axuda")


Ante calquera dúbida póndevos en contacto co centro no tlf.: 886120233

Formalización matrícula 2023-24

O prazo de formalización de matrícula de novo alumnado para o curso 2023-24 é

do 20 ao 30 de xuño

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

 • Impreso formalización de matrícula
 • Impreso "Outros Datos"
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria
 • Fotocopia do libro de vacinacións
 • Unha fotografia tamaño carné

 

 

Entregarase no centro de 9 a 14 horas.

ADMISIÓN ALUMNADO 2023/24

Informamos de que todo o alumnado que solicitou praza neste centro para o Curso 2023/24 foi admitido.

Pódese consultar a listaxe no taboleiro interior do Centro.

O período para formalizar a matrícula será dende o 20 ata o 30 de xuño.

Listaxe definitiva de admitidos curso 2021/2022

O alumnado que solicitou praza para o vindeiro curso, ten asignada praza.

O prazo de matrícula é do 20 ao 30 de xuño.

Documentación necesaria:

 • Impreso de matrícula ANEXO III-1 
 • Impreso outros datos 
 • Fotocopia libro de familia
 • Fotocopia tarxeta sanitaria
 • Fotocopia cartilla de vacinacións
 • Fotocopia do DNI ( se o ten)
 • Fotografía tamaño carnet

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS

Todas as persoas interesadas en participar nas xornadas de portas abertas teñen que chamar ao colexio para apuntarse (886120233) ou enviar un correo electronico (ceip.paraixal@edu.xunta.gal) .

Debido  as normas que o protocolo covid inpón debido a pandemia este ano as xornadas non van a ser presenciais. A vindeira semana explicaremos como se van facer.

Para as familias que esten interesadas están adxuntados varios documentos do colexio.

Un saúdo

CALENDARIO SOBRE A ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 202O-2021

 

PROCESOS

PRAZOS

XESTIÓN E DOCUMENTACIÓN

 

Reserva de praza nos centros adscritos ou para cambio de etapa (infantil aprimaria) IES adscrito: IES A GUIA

 

 

11 xaneiro-8 febreiro

 

ANEXO I

(Enviar ás familias de 6º de EP. Deberán cubrilo e entregalo na secretaría do centro actual). Modelo ED550A Dispoñible na web da XuntaAdmisión de Alumnado

 

Publicación de postos escolares vacantes

 

Antes do 1 de marzo

 

Estudio de vacantes do centro e carga na aplicación.

Admisión de Alumnado

 

Presentación de solicitude de praza ordinario (noutros centros ou nova admisión)

 

Do 1 - 20 de marzo

 

ANEXO II e fotocopia do Libro de Familia

ED550B

Solicitalo no propio IES de referencia Dispoñible na web da Xunta

 

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas

 

Antes do 25 de abril

 

Publicación na web do centro e nos taboleiros interiores do centro

 

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas

Antes do 15 de maio (expostas ata comenzodo

cursoseguinte)

 

Publicación na web do centro e nos taboleiros interiores do centro

 

Formalización matrícula en Educación Infantil e Primaria

 

20 – 30 de xuño

 

Matriculación no noso centro:

ANEXO III-1 e documentación solicitada polo centro

 

Formalización matrícula en Secundaria

 

25 xuño-10 xullo

 

Matriculación no centro de Secundaria: Centros de Secundaria

AXUDAS ADQUISICIÓN DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR curso 2021-2022

Deixamos o enlace a paxina da Xunta onde aparece toda información relativa as axudas para a adquisición dos libros de texto e material escolar publicados o xoves 20 de maio.

orde do 2 de maio

O prazo para presentar solicitudes iniciarase ao día seguinte da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 22 de xuño de 2021 (este incluído).

A devolución e recollida de libros do curso 2020-2021 realizarse do 21 de xuño ó 25 de xuño. A falta de devolución dos libros de texto, sexan do curso inmediato anterior ou de calquera outro, será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2020/21.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

- ANEXO I debidamente Cuberto.

- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

Para o alumnado de educación primaria( infantil non participa)

a) Anexo II para a comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar. No caso de que a persoa solicitante e/ou os membros computables se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente, ademais de achegar os documentos xustificatvos:

 • DNI ou NIE
 • Declaración do imposto sobre as persoas fisicas ou, á falta deste, o certficado tributación de imputacións no exercicio 2019.
 • Certificado do grao de discapacidade recoñecido pola Xunta de Galicia
 • Percepción de pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez, ou de pensión de clases pasivas por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade (equivalente a unha discapacidade igual ao 33%)

b) Se o solicintante posúe DNI ou NIE:

 • Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros computables.
 • En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

Excepcionalmente, no caso de que o solicitante careza de DNI ou NIE, poderase acreditar o número de membros computables utlizando algún dos seguintes medios:

 • Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros computables.
 • Certifcado ou volante de convivencia.
 • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida familia.

Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certifcado ou volante de convivencia no que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certifcado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

c) Ceritfcado acreditatvo do grao de discapacidade, se fose o caso, recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

d) Violencia de xénero: Acreditarase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada, no caso que corresponda.

f) Resolución administratva ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certifcado do centro de menores para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

g) Certifcado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor e titores carezan de DNI e NIE.

En todo caso, os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro do 2019, agás no caso de violencia de xénero, en que se aplicará o disposto na lexislación específica

A partir do luns 24 de maio podense ir entregando as solicitudes

Adxuntamos instruccións e anexos nos ficheiros adxuntos

 

Distribuir contido


by Dr. Radut