Secretaría

Vacantes curso 2021-2022

Nivel

Prazas Ocupadas

(reservas para os que continúan)

Vacantes

 
 

ED. INFANTIL

4º EI

0

22 + 3 (apoio educativo)

 

5º EI

4

21

 

6º EI

7

18

 

1º EP

0

22+ 3 (apoio educativo)

 

2º EP

8

17

 

3º EP

9

16

 

4º EP

2

23

 

5º EP

9

16

 

6º EP

9

16

 

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS

Todas as persoas interesadas en participar nas xornadas de portas abertas teñen que chamar ao colexio para apuntarse (886120233) ou enviar un correo electronico (ceip.paraixal@edu.xunta.gal) .

Debido  as normas que o protocolo covid inpón debido a pandemia este ano as xornadas non van a ser presenciais. A vindeira semana explicaremos como se van facer.

Para as familias que esten interesadas están adxuntados varios documentos do colexio.

Un saúdo

CALENDARIO SOBRE A ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 202O-2021

 

PROCESOS

PRAZOS

XESTIÓN E DOCUMENTACIÓN

 

Reserva de praza nos centros adscritos ou para cambio de etapa (infantil aprimaria) IES adscrito: IES A GUIA

 

 

11 xaneiro-8 febreiro

 

ANEXO I

(Enviar ás familias de 6º de EP. Deberán cubrilo e entregalo na secretaría do centro actual). Modelo ED550A Dispoñible na web da XuntaAdmisión de Alumnado

 

Publicación de postos escolares vacantes

 

Antes do 1 de marzo

 

Estudio de vacantes do centro e carga na aplicación.

Admisión de Alumnado

 

Presentación de solicitude de praza ordinario (noutros centros ou nova admisión)

 

Do 1 - 20 de marzo

 

ANEXO II e fotocopia do Libro de Familia

ED550B

Solicitalo no propio IES de referencia Dispoñible na web da Xunta

 

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas

 

Antes do 25 de abril

 

Publicación na web do centro e nos taboleiros interiores do centro

 

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas

Antes do 15 de maio (expostas ata comenzodo

cursoseguinte)

 

Publicación na web do centro e nos taboleiros interiores do centro

 

Formalización matrícula en Educación Infantil e Primaria

 

20 – 30 de xuño

 

Matriculación no noso centro:

ANEXO III-1 e documentación solicitada polo centro

 

Formalización matrícula en Secundaria

 

25 xuño-10 xullo

 

Matriculación no centro de Secundaria: Centros de Secundaria

AXUDAS ADQUISICIÓN DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR curso 2020-2021

Deixamos o enlace a paxina da Xunta onde aparece toda información relativa as axudas para a adquisición dos libros de texto e material escolar publicados o martes 19 de maio.

orde do 19 de maio

O prazo para presentar solicitudes iniciarase ao día seguinte da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 19 de xuño de 2020 (este incluído).

A devolución e recollida de libros do curso 2019-2020 realizarse do 22 de xuño ó 26 de xuño. A falta de devolución dos libros de texto, sexan do curso inmediato anterior ou de calquera outro, será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2020/21.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

- ANEXO I debidamente Cuberto.

- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

Para o alumnado de EP

a) Anexo II para a comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar. No caso de que a persoa solicitante e/ou os membros computables se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente, ademais de achegar os documentos xustificatvos:

  • DNI ou NIE
  • Declaración do imposto sobre as persoas fisicas ou, á falta deste, o certficado tributación de imputacións no exercicio 2018.
  • Certificado do grao de discapacidade recoñecido pola Xunta de Galicia
  • Percepción de pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez, ou de pensión de clases pasivas por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade (equivalente a unha discapacidade igual ao 33%)

b) Se o solicintante posúe DNI ou NIE:

  • Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros computables.
  • En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

Excepcionalmente, no caso de que o solicitante careza de DNI ou NIE, poderase acreditar o número de membros computables utlizando algún dos seguintes medios:

  • Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros computables.
  • Certifcado ou volante de convivencia.
  • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida familia.

Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certifcado ou volante de convivencia no que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certifcado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

c) Ceritfcado acreditatvo do grao de discapacidade, se fose o caso, recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

d) Violencia de xénero: Acreditarase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada, no caso que corresponda.

f) Resolución administratva ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certifcado do centro de menores para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

g) Certifcado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor e titores carezan de DNI e NIE.

En todo caso, os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro do 2018, agás no caso de violencia de xénero, en que se aplicará o disposto na lexislación específica

Maís adiante estableceremos os días e horarios para entregar as solicitudes no centro

Adxuntamos instruccións e anexos nos ficheiros adxuntos

 

Periodo de admisión

O prazo de solicitude de admisión do curso 2016/17 remata o día 29 de marzo.

Axudas Municipais Escolares para LIBROS e COMEDOR

Aberto o prazo de solicitudes de axudas Municipais Escolares para LIBROS E COMEDOR  2015 e 2016.

Do 17 de Abril ao 11 de Maio.

As persoas interesadas poderán descargar as solicitudes no  enlace

 www.vigo.org  

PRAZO DE ADMISIÓN CURSO 2015/2016

                          PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE DE ADMISIÓN

                                                                DO 2 AO  23 DE MARZO

 

A solicitude de admisión (documento adxunto) deberá ir acompañada da documentación acreditativa do requisito de idade e de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do anexo II.

 

NORMATIVA REGULADORA DO PROCESO DE ADMISIÓN.

Nos seguintes enlaces podedes descargar a normativa.

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado (DOG)  (galego)

Orden del 12 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado (DOG)   (castelán)

 ANEXOS.

Nos seguintes enlaces podedes descargar os anexos.

Anexo I: Reserva de praza (galego)

Anexo I: Reserva de paza (castelán)

Anexo II: Formularios de admisión (galego)

Anexo II: Formularios de admisión (castelán)

 

CALENDARIO

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN.

           Do 1 ao 20 de Marzo , ambos incluídos.

LISTAXE  PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO.

           Antes do 25 de Abril de 2015.

PRAZO DE RECLAMACIÓNS.

           5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO.

            Antes so 15 de maio de 2015

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA.

            Do 20 ao 30 de xuño de 2015 (Educación Infantil e Primaria)

Axudas Municipais Escolares para LIBROS e COMEDOR

Prazo de solicitude de Axudas Municipais Escolares para Libros e Comedor 2014 e 2015:

DO 2 AO 30 DE MAIO

PRAZO DE ADMISIÓN

PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE DE ADMISIÓN

DO 5 AO 17 DE ABRIL

 

 

A solicitude de admisión deberá ir acompañada da documentación acreditativa do requisito de idade e de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do anexo II.

 

 

Solicitude de admisión en castelán (ANEXO II)

Solicitude de admisión en galego (ANEXO II)

 

Decreto 254/2012, do 13 de decembro: Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos 

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado (DOG)

Calendario do proceso de admisión para o curso 2013/2014

PROCESO DE ADMISIÓN

Comunícase que segundo o Decreto 30/2007, do 15 de marzo (DOG do 16 de marzo) e da Orde do 17 de marzo de 2007 (DOG do 19 de marzo) con corrección de erros (DOG do 4 de abril) se inicia o PROCESO DE ADMISIÓN do novo alumnado para o curso 2012/13:

DO 1 DE MARZO AO 10 DE ABRIL INCLUÍDO

A solicitude, axustada ao modelo oficial anexo II, SERÁ ÚNICA e presentarase no Centro que se solicita en primeiro lugar.

Coa solicitude de admisión deberá achegarse copia do DNI do alumno/a ou copia do libro de familia acreditativo da súa idade.

ANEXO II DÍPTICO

Powered by Drupal - Design by artinet