INFORMACIÓN E INSTRUCIÓNS PARA OS CENTROS RELATIVAS ÁS BOLSAS NEAE 2020-2021

Bo día.

A día de hoxe acaban de de mandarnos as instruccións para todas as familias que queiran solicitar unha bolsa   por alumnado NEAE.

Corresponde ás direccións do centro informar ás familias para que presenten e entreguen as bolsas nos centros educativos para a posterior remisión, por parte das direccións, á inspección educativa.

Adxunto información no PDF. 

Autorizacións

Boas

Tedes adxunto varios modelos de autorizacións:

  1. Autorización para recoller aos  vosos fillos/as.
  2. Autorización uso de imaxes
  3. Autorización para marchar só as 14:00
  4. Autorización para as saídas complementarias realizadas no concello de Vigo
  5. Faltas de asistencia

A primeira é importante que a entregades o antes posible.

Autoenquisa Covid19 e modelo de declaración responsable das familias de facer a autoenquisa

Bos  

Tedes adxunto:

  1. A autoenquisa para realizar na casa cos vosos fillos/as
  2. Modelo de declaración responsable das familias  de facer a autoenquisa que tedes que entregar o antes posible

Plans e programas pola situación do covid19

Bos días

Se adxuntan:

  1. Plan de adaptación á situación covid 19 no curso 2020-2021 do CEIP Paraixal
  2. Prrograma de acollida do CEIP Paraixal
  3. Plan de contixencia do CEIP Paraixal

Estes podran modificarse ó longo do curso escolar.  

Listaxe provisional de admitidos curso 2020/21

Nos ficheiros adxuntos aparecen as listas provisionais de admitidos para o curso 2020-2021.

Todo o alumnado que solicitou praza está admitido para o vindeiro curso

ADAPTACIÓNS PROGRAMACIÓNS 3ª AVALIACIÓN

Prezadas familias:

Neste espazo tedes, á vosa disposición, as adaptacións das Programacións Didácticas para desenvolver o terceiro trimestre do curso. Seguindo as instruccións marcadas pola Consellería, todas as programacións didácticas das diferentes áreas, materias e niveis educativos foron modificadas para adaptarse a situación actual que se está a vivir durante este curso 2019-2020 e máis concretamente durante o terceiro trimestre.

Na lista seguinte podedes acceder á nova programación do terceiro trimestre no relativo as actividades a desenvolver, a metodoloxía de avaliación e os criterios de promoción de curso.

Moita saúde e un saúdo para toda a familia.

COMUNICADO ÁS FAMILIAS DO CEIP PARAIXAL

Estimadas Familias:

Desexando que a saúde física e anímica de todo o voso entorno sexa positiva, queremos facervos chegar a seguinte información. Pregamos leades con detemento esta información xa que é clave para entender aspectos básicos cara ao desenvolvemento deste trimestre:

Situación actual do terceiro trimestre

O martes 28 de abril, foron publicadas as Instrucións definitivas da Consellería de Educación para o desenvolvemento do terceiro trimestre. Estas instrucións, conxuntamente coa Orde do Ministerio de Educación e Formación Profesional regularán o desenvolvemento básico para o terceiro trimestre, o final de curso e o inicio do curso escolar 2020-2021, con carácter excepcional. Ao mesmo tempo comentar, dende o Goberno están a planificar a situación de desescalada do estado de alarma, polo que cada día ou semana teremos posibilidade de novas instrucións.

A dirección e o equipo docente irá informando sobre os acordos definitivos que modifiquen calquera situación actual do contexto educativo.

Avaliación e Promoción:

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado.

O equipo directivo e o equipo docente velarán polo mellor trato e valoración do alumnado de cara á finalización do curso, priorizando a promoción e optando pola repetición soamente en casos extraordinarios, debidamente argumentados e con un plan de reforzo especial para o vindeiro curso escolar. Este trimestre será de carácter diagnóstico e de reforzo, sendo os dous primeiros a referencia básica para calquera decisión sobre promoción.

Tarefas e traballo educativo no terceiro trimestre

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado. As tarefas propostas son recomendacións para manter rutinas de traballo. O equipo docente fará un seguimento das mesmas  pero non haberá avaliación nin cualificación das mesmas cara as notas finais do curso.  As distintas tarefas estarán a disposición do alumnado e das familias na Aula virtual e Blogues de aula.

Volta ás aulas

A data de hoxe aínda está en fase de estudio por distintos Ministerios (Sanidade, Educación) a posibilidade da volta ás aulas no final do curso. Pregamos ser cautelosos e atender aos comunicados recibidos dende o centro educativo.

Reorganización do terceiro trimestre

Os equipos docentes de cada curso,  adaptarán a programación didáctica das ensinanzas correspondentes a cada área. Seran publicadas na páxina web do centro

 

Moito ánimo, xa queda pouco para o encontro presencial desexado

A dirección

Alumnado infantil

O alumnado de infantil pode consultar propostas e recomendacións diarias no blog: http://blogparaixal.blogspot.com

II Xornadas da Lingua

Powered by Drupal - Design by artinet