Consello escolar

Funcións do Consello Escolar

                O Consello Escolar ten as seguintes funcións:

Establecer as directrices e elaborar propostas para  o Proxecto Educativo do Centro, aprobalo, avalialo e, se é o caso, introducir modificacións, sen prexuízo das competencias que o claustro de profesores ten atribuídas en relación coa planificación e organización docente.

Elixir o Director do Centro.

Propoñer a revogación do nomeamento do Director, logo de acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous tercios.

Decidir sobre a admisión de alumnos, con suxeición ó establecido na lexislación vixente.

Aprobar e modificar o Regulamento de Réxime Interior do Centro.

Resolver os conflictos e impoñer as correccións con finalidade pedagóxica que corresponda a aquelas conductas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia do Centro.

Aprobar o Proxecto de Orzamento do Centro e a execución del.

Distribuir contido