Composición do Consello Escolar

Consello Escolar

Pais/nais

Mª Ángeles Garrido Pumar

Fernando M. Martínez Menchón
Miguel Ángel Mociño Freire

Nuria Ventura Gómez

APA
Martina Fernández Basalo
Corporación municipal
Pilar Regueiro López
Persoal non docente
Sergio Díaz Yánez
Profesorado
Susana Diz Rodríguez

Mª del Carmen Esperánza Álvarez

Rosario Gómez Tinoco

Graciela López Cid

Sonia Rodríguez Paz

Secretaria
María del Carmen Álvarez Calleja

Xefatura de Estudios

Jorge Emilio Bóveda Álvarez
Dirección
Óscar Fco. Rodríguez Blanco