Skip to Content

PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO DE PRIMARIA

Vén de publicarse  na páxina da Consellería de Cultura, Educación e Universidade a  Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E).

 

Podedes consultar toda a información premendo AQUÍ

Podedes descargar os impresos de solicitude e de comprobación dos membros computables da unidade familiar premendo AQUÍ

 

É importante ter en conta que o alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 20-21 NON TÉN QUE PRESENTAR SOLICITUDE,  o centro tramitará a súa axuda  de maneira directa.

Comedor Escolar

Tras a reunión do Consello da Xunta do pasado 15 de outubro adoptáronse, entre outros,

dous acordos de importancia para o comedor escolar:

- Incrementar o importe diario de compensación económica

ás persoas que colaboren no comedor escolar na vixiancia e garda do alumnado, elevándose a 12,50 € por día de asistencia efectiva ao comedor.

- Ampliar excepcionalmente a outros familiares convivintes,

que residan non domicilio dos menores, a posibilidade de colaborar no comedor escolar.

A ampliación manterase mentras duren as medidas educativas e sanitarias para paliar os efectos da pandemia.

ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DO CEIP DE CERVO

07/10/2020 11:27
Europe/Madrid

 

Neste enlace podes acceder á páxina web da

Asociación de Nais e Pais do Colexio de Cervo

 

Podes descargar o formulario  e seguir as instruccións

que se detallan para facerte soci@

Menú comedor escolar 2020/2021

Plan de adaptación á situación COVID19 - Setembro 2020

Tedes á vosa disposición o

Plan de adaptación ao contexto COVID19 durante o curso 2020-2021.

e o

Plan de continxencia do centro

 

Ambos son documentos que poden sufrir variacións segundo varíen as circunstancias sanitarias ou educativas.

ACLARACIÓN FOLGA

22/09/2020 18:53
Europe/Madrid

Estimadas familias:

 

Queremos aclarar que a folga de mañá día 23 de setembro afectará ao ensino non universitario, a partir da ESO en adiante, polo que o noso centro non se verá afectado por está folga. 

 

Dito isto, aclarar que a  actividade do centro durante a xornada de mañá desenvolverase de xeito NORMAL, coa asistencia do persoal habitual.

 

Un saúdo.

LIBROS DE TEXTO CURSO 2020-2021

LIBROS DE TEXTO CURSO 2020-2021

INSTRUCIÓNS COMEDOR 2020-2021

26/06/2020 10:57
Europe/Madrid

Publicada a INSTRUCIÓN 2/2019, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL, DO 16 DE XUÑO, SOBRE FUNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN DIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2020-2021

 Para o  alumnado que solicite facer uso do comedor escolar deberedes descargar o documento de AUTODECLARACIÓN e entregalo no centro antes do 11 de setembro de 2020. 

Podedes consultar o documento de AXUDA para cubrilo de maneira correcta.

AMBOS DOCUMENTOS ESTÁN ADXUNTOS

AO FINAL DESTA PUBLICACIÓN

 Tede en conta que segundo establece o artigo 11 do citado Decreto 132/2013, serán usuarios gratuítos os seguintes:


-Os alumnos que cursen a ensinanza básica e o segundo ciclo de educación
infantil pertencentes a unidades familiares que se atopen en situación
socioeconómica de exclusión social certificada polos servizos sociais
autonómicos ou municipais correspondentes.


-Os alumnos que cursen a ensinanza básica e o segundo ciclo de educación
infantil que se atopen en situación de acollemento residencial ou familiar.


-Os alumnos que cursen a ensinanza básica e o segundo ciclo de educación
infantil cun grado de discapacidade declarado igual ou superior ao 33%.


-Os alumnos que cursen a ensinanza básica e o segundo ciclo de educación
infantil pertencentes a unidades familiares vítimas de terrorismo ou de
violencia de xénero acreditada documentalmente.

BOLETÍNS AVALIACIÓN

A entrega de notas realizarase, ao igual que na 2ª avaliación, a través da aplicación abalarMóvil no apartado Cualificacións este venres 19 de xuño.

Segundo as Instrucións do 28 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se amplían e concretan determinados aspectos das Instrucións do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/2020, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, polas circunstancias excepcionais do desenvolvemento do terceiro trimestre, nos documentos de avaliación os centros educativos rexistrarán as cualificacións da primeira e da segunda avaliación e as cualificacións da avaliación final. Non se rexistrarán cualificacións da terceira avaliación

No caso de que algunha familia teña algunha dúbida ou consulta poderá poñerse en contacto co centro a través do correo electrónico ceip.cervo@edu.xunta.gal ou chamando ao teléfono 982870207

LISTAXE PROVISIONAL ADMISIÓN 2020-2021

Está publicada a listaxe provisional de alumnado admitido para o curso 2020-2021 na secretaría do centro.

O horario de atención ao público é de 10:00 a 14:00 h. de luns a venres.

Tamén podedes chamar ao número 982870207 ou utilizar o correo electrónico: ceip.cervo@edu.xunta.gal para facer a consulta.

Os usuarios da Chave365 poden consultala a través da aplicación "admisionalumnado": https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

IMPORTANTE: Poderase formular reclamación contra a listaxe provisional de admisión no prazo de 3 días hábiles contados desde o día seguinte ao da súa publicación.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

 

O prazo de presentación de solicitudes xa está aberto e remata o vindeiro 19 de xuño.

A solicitude será única para tod@s @s fill@s matriculados no centro.

 

A solicitude é a mesma para as tres modalidades (fondo, libros, e material) pero as axudas se reparten desta maneira:

FONDO SOLIDARIO: 3º e 4º de primaria

AXUDAS LIBROS: 1º e 2º de primaria

MATERIAL ESCOLAR: todo o alumnado de primaria, ESO e ed. especial.

Presentación de solicitudes:

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal

 

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para presentar as solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). 

 O formulario de solicitude (anexo I) tamén estará dispoñible: 

a) No portal educativo, no enderezo http://www.edu.xunta.gal 

b) Nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de educación.

c) Na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal

 

 As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios: 

1º. Certificado ou volante de convivencia. 

2º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia. 

Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia onde deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar. 

c) Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. 

e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de DNI e NIE.

 

A documentación complementaria (que se xunte coa solicitude) presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Opcionalmente, as persoas interesadas poderán presentar a documentación complementaria presencialmente no centro docente, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Neste caso presentaranse os documentos orixinais e copias.

PARA PRESENTAR A SOLICITUDE PRESENCIALMENTE SERÁ NECESARIO CUMPLIR AS RECOMENDACIÓNS SANITARIAS EN REFERENCIA Á COVID19 

 

ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS

Segundo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, os equipos docentes adaptarán a programación didáctica de todos os cursos e áreas identificando as aprendizaxes e competencias imprescindibles que servirán como referentes para o deseño das actividades de recuperación, repaso e reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 19/20 considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como as actividades do terceiro trimestre, sempre e cando beneficie ao alumnado, polo que a avaliación destas actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter valor positivo para a súa cualificación.

 

Quedan publicadas cada unha das programacións adaptadas dos cursos e materias, na barra lateral esquerda, para a súa consulta.

AVISO IMPORTANTE

Restablecemento do prazo da Solicitude de Admisión

Do 11 ao 18 de maio, ambos inclusive.

Horario de presentación de solicitudes no centro: de 10:00 a 14:00 h., preferiblemente con cita previa a través do correo electrónico ceip.cervo@edu.xunta.gal ou no teléfono 982.870.207

Aconséllase traer o impreso xa cuberto e recórdase a importancia de respectar as recomendacións hixiénicas e o distanciamento social, dictadas polo Ministerio de Sanidade, á hora de acudir ao centro educativo.

Impreso de Solicitude de Admisión

BOLETÍNS 2ª AVALIACIÓN

A entrega de notas da 2ª avaliación realizarase a través da aplicación abalarMóbil, no apartado Cualificacións. As notas subiranse a dita plataforma o venres 3 de abril.

Segundo as instruccións do 27 de marzo, dirixidas ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario, sobre a concreción de medidas a adoptar en relación coa avaliación do segundo trimestre, non serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade á data de declaración do estado de alarma.

No caso de que algunha familia teña algún problema ou consulta poderá poñerse en contacto co colexio a través do correo electrónico no seguinte enderezo: 

ceip.cervo@edu.xunta.gal

 

CONVOCADAS AXUDAS PARA USUARIOS* DO COMEDOR ESCOLAR

30/03/2020 12:00
Europe/Madrid

 

O prazo iníciase o día 31 de marzo, e remata o 6 de abril.

 

Poderán solicitar esta axuda as familias usuarias do comedor que comen gratuitamente, e os que pagan 1€ por día.

 

As axudas consisten no aboamento por parte da Consellería de 2,5€ ou 1,5€ (para alumnado gratuito ou que paga 1€, respectivamente) por día de clase suspendida dende que se decretou o estado de alarma.

 

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

 

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave 365 https://sede.xunta.gal/chave365

 

As familias que acrediten dificultades para formalizar a solicitude por medios electrónicos poderán solicitar que o equipo directivo do centro educativo colaboren na formalización da solicitude. Para estes efectos, estas familias poden poñerse en contacto co centro no correo electrónico ceip.cervo@edu.xunta.es, para darlle solución .

 


*usuarios con gratuidade, ou pago 1€


Toda a información clicando no enlace:

 

AXUDAS COMEDOR ESCOLAR

Abalar Móbil

Dado que debido ás instrucións só poderemos ter contacto telemático coas familias e alumnado, aconséllase ás familias que aínda non o fixeron, descargar nos teléfonos móbiles a aplicación gratuita AbalarMobil a través da cal poderemos enviarvos avisos relativos ao centro.

Tedes toda a información neste enlace

 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/abalarmobil

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

VER NO FICHEIRO ADXUNTO  

RECOMENDACIÓNS PARA AS FAMILIAS

     A situación á que nos estamos a enfrontar pode facer que os nosos fillos se sintan enfadados, preocupados e posiblemente asustados. Escóitannos falar, oen as noticias que saen en radio e televisión. Observan constantemente as nosas reaccións cara as novas que oímos, os comentarios que facemos sobre o confinamento e perciben a nosa preocupación.

     Nunca vivimos unha situación deste tipo ningún de nós, aínda menos os nenos e nenas; non realizar as súas actividades cotiás, transformouse en estar encerrados na súa propia casa sen poder ver aos seus amigos. Pola súa temperá idade, moitos deles non son capaces de xestionar este encerro, as emocións que senten, nin tampouco como reaccionar ás que observan nos adultos que convivimos con eles.

    Ao longo dos días é posible que aparezan nos nosos fillos algúns altibaixos emocionais e incluso problemas de conduta, chamadas de atención, medos..., porque non saben xestionar o enfado, a tristeza ou a preocupación que supón non poder realizar assúas rutinas habituais. É esperable que isto apareza, non vos asustedes, debedes estar preparados.

Nestes momentos o que os nenos necesitan é sentirse seguros e reconfortados.

Isto se traduce en transmitirlles calma e non incerteza, pero tamén xogar con eles, pintar, ler, ver películas ou non facer nada, simplemente estar tumbados con eles.

    Buscade unha rutina, sen ser ríxidos (por exemplo: tarefas escolares pola mañá e ocio pola tarde, ou combinádeo como podades co teletraballo que moitos teredes). Pero, sobre todo, non descoidemos as emocións, leamos contos con eles, falemos de como se senten e provoquemos situacións de diversión en familia, isto fará que recorden este encerro como aqueles días nos que todos xuntos na casa facíamos ximnasia, ioga, unha exposición de pintura ou unha receita de cociña.

    Cando todo isto termine teremos que continuar adiante e todos recordaremos o que pensamos e sentimos neses días. Os nenos e nenas tamén; se xeneraron moitas emocións e recordos negativos, quedarán na súa memoria máis tempo do desexado.

    Dende o Departamento de Orientación cremos firmemente nestas palabras.

    Tratade de manter a calma e procurade recordar que ás veces o urxente nos afasta do importante.

                     Isabel Vázquez Barreiro

               Xefa do Departamento de Orientación

NOVIDADES ADMISIÓN

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases.

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes

PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN LINGUA INGLESA 2020 MEC

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/extraescolares/inmersion-linguistica.html#ds4

Descripción

Ayudas destinadas a grupos de alumnos de 6º de Educación Primaria y 2º de Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo de un Programa de Inmersión Lingüística en inglés. Con ello, se pretende estimular la práctica oral de la lengua inglesa en entornos comunicativos no formales más dinámicos y atractivos. Asimismo, dentro de las actividades a desarrollar, se tratarán temáticas de interés científico y medioambiental, y se promoverá la convivencia con alumnos de otros lugares de España. Durante el desarrollo del programa, la lengua vehicular en la que se desarrollarán todas las actividades será el inglés.

Distribuir contido


by Dr. Radut