You are hereNORMATIVA REGULADORA DOS CONSELLOS ESCOLARES

NORMATIVA REGULADORA DOS CONSELLOS ESCOLARES


By quirogapalacios - Posted on 25 Outubro 2022

NORMATIVA REGULADORA DOS CONSELLOS ESCOLARES

Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos do goberno dos centros públicos
de ensino non universitario (DOG, 29/04/88). Corrección de erros, DOG, 03/05; 24/05, e 15/06/88). Modificado polo Decreto 279/1990, do 27 de abril (DOG do 17 de maio) e polo Decreto 324/1996).
Actualizado. (DOG 29/04/88)

Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria. (DERROGADOS os artigos 8 a 17, ambos os dous incluídos polo Decreto
29/2007, do 8 de marzo). (DOG 9/08/96)

Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de
educación infantil e dos colexios de educación primaria. (DERROGADOS os artigos 15 a 24, ambos os
dous incluídos polo Decreto 29/2007, do 8 de marzo). (DOG 21/10/96)

Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias. (DERROGADO o artigo 6, letras a) ata o i), ambas as dúas incluídas
polo Decreto 29/2007, do 8 de marzo). (DOG 26/01/99)

Orde do 21 de outubro de 1996 pola que se determinan aspectos para a elección dos membros do
Consello Escolar nos centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos, e se fixan as
súas datas de celebración. (DOG 22/10/96)

Orde do 29 de outubro de 1996 pola que se regulan os órganos de goberno dos centros públicos de
ensino non universitario de características singulares, de educación especial e educación de adultos.
(Corrección de erros DOG do 15/11/96).
(DOG 4/11/96)

Resolución do 19 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a realización de eleccións de membros dos consellos  escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG 30/09/22)

 

Libros e material escolar 23-24

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR | CEIP MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MELIÁN

Libros de texto

Material

(Listaxe a proporciona o titor/a)

 

 

EDLG  QUIROGA PALACIOS

ANPA ATHENEA

 AbalarMóbil

Portada