Skip to Content

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN FAMILIAR. SEMANA SANTA 2017

Hoxe, venres día 24 de marzo ábrese o prazo de inscrición no Programa Municipal de conciliación familiar de Semana Santa 2017, organizado polo Departamento de Educación e Cidadanía, e permanecerá aberto ata o próximo martes 4 de abril.

Este programa concíbese como un espazo educativo e de promoción do lecer, ademais de ser unha alternativa  de conciliación para as familias no tempo de vacacións da Semana Santa. Está dirixido a nenos e nenas con idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos. As actividades desenvolveranse os días 10, 11, 12 e 17 de abril nos CEIP As Fontiñas e CEIP Raíña Fabiola, de alcanzarse o número mínimo de participantes requirido.

Poden participar nenos e nenas empadroados no  Concello de Santiago de Compostela ou que cursen estudos en centros de educación infantil e primaria de Santiago de Compostela, con idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos. Teñen a opción de escoller entre participar todos os días do programa ou en días soltos.

A inscrición realizarase a través Rexistro Xeral do Concello de Santiago (rúa Presidente Salvador Allende, 4) ou no Rexistro Auxiliar do Centro Sociocultural e Xuvenil Municipal o Ensanche (rúa de Frei Rosendo Salvado 14-16), cubrindo o formulario dispoñible nesta web, no Departamento de Educación e Cidadanía ou nos propios rexistros. A admisión será por rigorosa orde de inscrición.

O horario será de 7:45 a 16:00 horas. O servizo de madrugadores funcionará de 7:45 a 9:00 horas e poderá ser con ou sen almorzo. De 9:00 a 14:00 horas realizaranse os obradoiros e actividades. Finalmente, entre as 14:00 e as 16:00 horas, existe a posibilidade de solicitar o uso do servizo de comedor.

Máis información:

Departamento de Educación e Cidadanía
Edificio CERSIA
Rúa Alcalde Raimundo López Pol, s/n-San Lázaro
Tfnos.: 981 554 400/401
Fax: 981 571 511
dptoeducacion@santiagodecompostela.gal

ADMISIÓN DE ALUMNOS E ALUMNAS 2017/2018. SOLICITUDES PRESENTADAS.

SOLICITUDES PRESENTADAS . CURSO 2017/2018

Se o número de solicitudes é superior ao de prazas ofertadas ábrese o prazo para achegar a documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo. Dende o 23 de Marzo ao 5 de Abril (ambos os dous inclusive)

A falta de presentación en prazo da documentación impedirá valorar o criterio ou criterios para efectos de determinar a puntuación.

 

NIVEL

VACANTES.

Nº DE SOLICITUDES

BAREMACIÓN

4º EDUCACIÓN

INFANTIL

50(44+6)

43

NON

5º EDUCACIÓN

INFANTIL

0

1

SI

6º EDUCACIÓN

INFANTIL

1

1

NON

1º EDUCACIÓN

PRIMARIA

2

3

2º EDUCACIÓN

PRIMARIA

1

1

NON

3º EDUCACIÓN

PRIMARIA

 0

 0

 

4º EDUCACIÓN

PRIMARIA

0

1

SI

5º EDUCACIÓN

PRIMARIA

0

2

SI

6º EDUCACIÓN

PRIMARIA

8

0

 

 

DOCUMENTOS ADXUNTOS:

1. LISTAXES 4º EDUCACIÓN INFANTIL

2. LISTAXES 5º EDUCACIÓN INFANTIL

3. LISTAXES 6º EDUCACIÓN INFANTIL

4. LISTAXES 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

5. LISTAXES 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

6. LISTAXES 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

7. LISTAXES 5º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

SUSPENSIÓN do TRANSPORTE ESCOLAR

 

A Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) e MeteoGalicia alertan dun fenómeno meteorolóxico adverso por NEVADASpara os días 22 e 23 de marzo de 2017, que afectarán a tódalas provincias de Galicia.

Ante a devandita situación de risco, a Comisión Escolar de Alertas acordou o seguinte:

 1. A SUSPENSIÓN do TRANSPORTE ESCOLAR por alerta LARANXA, entre as 12:00 horas do día 22 e as 12:00 horas do día 23 de marzo, por acumulación de neve de ata 5 cm de espesor, que afectará as zonas de predición meteorolóxica do Interior da Coruña, do Centro e Sur de Lugo, do Noroeste de Ourense e do Interior de Pontevedra; e entre as 8:00 horas do día 22 e as 12:00 horas do día 23 de marzo, na zona de predición meteorolóxica do Sur de Ourense.
 2. A SUSPENSIÓN do TRANSPORTE ESCOLAR por alerta AMARELA a partir das 00:00 horas do día 22 e as 12:00 horas do día 23 de marzo, por acumulación de neve de ata 15 cm de espesor, que afectarán as zonas de predición meteorolóxica da Montaña de Lugo e da Montaña de Ourense; e entre as 9:00 horas do día 22 e as 9:00 horas do día 23 de marzo, por acumulación de neve superiores aos 2 cm po riba dos 500m na zona de predición meteorolóxica de Valdeorras.
 3. A SUSPENSIÓN das ACTIVIDADES NO EXTERIOR das instalacións dos centros escolares situados nas zonas de predición meteorolóxica indicadas anteriormente (puntos 1 e 2), con seguimento das condicións climáticas.

A información meteorolóxica poderá ser consultada a través da páxina web da AEMET (http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?w=mna)

 

CADRO RESUMO

                                                          

SERVIZO DE TRANSPORTE                 (9:15horas)

SERVIZO DE TRANSPORTE                  (14:15 horas)

MÉRCORES 22

 

NON

XOVES 23

 

NON

ACLARACIÓNS. PROCESO ADMISIÓN ALUMNOS/AS 2017/2018

 

ACLARACIÓNS

VALORACIÓN DO CRITERIO DA RENDA ANUAL PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR.

Para a valoración da renda per cápita da unidade familiar, as persoas interesadas deberán facer constar a cantidade correspondente á base impoñible no caso de declaración conxunta , ou a base impoñible de cada un dos declarantes da unidade familiar, no caso de declaración individual. A tal efecto, constará a cantidade resulta da suma das casiñas 380 (base impoñible xeral) e 395 (base impoñible do aforro) da correspondente declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) do ano 2015.

Para a aplicación da puntuación do criterio, utilizarase o Indicador público da renda a efectos múltiples (IPREM) anual correspondente ao ano 2015, que está fixado en 6390,13 €.

 

VALORACIÓN DO CRITERIO COMPLEMENTARIO ESTABLECIDO POLO CENTRO.

A valoración deste criterio é de 1 punto para todos as persoas solicitantes que elixan en primeira opción o Ceip P. Cardeal Quiroga Palacios (non olvides marcar a casiña correspondente).

PROCESO ADMISIÓN DE ALUMNOS 2017/2018

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

 

MARTES 7 DE MARZO 

HORA:16:30

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS 2017/2018

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS 2017/2018

NORMATIVA: ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

POSTOS ESCOLARES OFERTADOS.

NIVEL

PRAZAS OFERTADAS

NÚMERO DE ALUMNOS QUE PERMANECEN NO CENTRO

RESERVA DE PRAZAS AO ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

VACANTES PARA O PROCESO DE ADMISIÓN 2017/2018

4º EDUCACIÓN INFANTIL

 

50

0

6*

44

5º EDUCACIÓN INFANTIL

 

50

51

0

0

6º EDUCACIÓN INFANTIL

 

50

49

0

1

1º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

50

48

3*

2

2º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

50

49

0

1

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

50

51

0

0

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

75

75

0

0

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

50

50

0

0

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

50

42

0

8

* VACANTES PARA O PROCESO DE ADMISIÓN 2017/2018: As prazas reservadas non adxudicadas a este alumnado asignaranse conforme o procedemento ordinario.

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN.

O prazo será do 1 ao 20 de Marzo (ambos os dous inclusive).

*documento adxunto 1. ED550B.Impreso de matrícula

 

DOCUMENTACIÓN

 • Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. Se presenta máis dunha solicitude (é dicir, se presenta a solicitude en 2 centros ou máis) perderá os dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

 • As solicitudes axustaranse ao modelo oficial, anexo II (procedemento ED550B), da ORDE do 25 de xaneiro de 2017.O impreso será facilitado gratuitamente no centro ou poderá descargarse da páxina web da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

 • A solicitude deberá ir acompañada:

  - Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar.

  - Documento acreditativo do requisito de idade do alumnado.

  - Documento acreditativo de estar en disposición de reunior os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ( excepto 4º Educación Infantil)

  - Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se fose o caso.

 • Cada solicitude poderá conter unha relación de ata 6 centros, por orde de preferencia.

 • A solicitude terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou representantes legais.

 • No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambos/as proxenitores/as, agás que a patria potestade estea atribuída , con carácter exclusivo , a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, a resolución oficial para o seu cotexo polo centro educativo.

 • Adxudicación de postos escolares reservados a alumnado con NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO: Deberán especificar que optan a unha praza reservada. Xunto a solicitude deberán achegar a documentación xustificativa para o seu cotexo polo centro educativo.

 • O CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios está adscrito ao IES EDUARDO PONDAL.

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA CANDO A DEMANDA DE PRAZAS ESCOLARES SEXA SUPERIOR Á OFERTA.

O prazo será dende o 23 de Marzo ata o 5 de Abril (ambos os dous inclusive).

Se o número de solicitudes é superior ao de prazas ofertadas abrirase o prazo para achegar a documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo.

 

 • A falta de presentación en prazo da documentación impedirá valorar o criterio ou criterios, e en consecuencia, impedirá valoralos para efectos de determinar a puntuación.

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DO ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO.

Antes do 25 de Abril.

PRAZO DE RECLAMACIÓNS:5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación. (Reclamacións ante o Consello Escolar).

 

PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA DO ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO

Antes do 15 de Maio.

IMPUGNACIÓN:As persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

 

FORMALIZACIÓN DE MATRICÚLA.

O prazo para a formalización de matrícula será do 20 ao 30 de xuño.

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

1.TRANSPORTE ESCOLAR( posibles modificacións para o curso 2017/2018)

 • RUTA TRAVESÍA DO PORTO-MOBLES COMPOSTELA.

PARADAS: MOBLES COMPOSTELA/ GRAN VÍA(O ÁRBOL)/ ALTO DO MILLADOIRO(MAGDALENA)/ TRAVESÍA DO PORTO.

 • RUTA ZOCAS- BENÉFICA DE CONXO.

PARADAS: BENÉFICA DE CONXO/ TORRENTE/ VIDÁN/ MESTRE MATEO/ FARMACIA(PELETEIRO)-ZAFIRO/ ZOCAS.

 • RUTA ROCHA VELLA- CORREDERA CAMPSA.

PARADAS: CORREDERA CAMPSA, PONTEPEREDA, PAIDACANA, CAMPO DE CONXO, POZA REAL DE ARRIBA, PONTE DA ROCHA, CHURRUCHAOS E ROCHA VELLA.

 

2. SERVIZO MADRUGADORES DENDE ÁS 7:30.

3.COMEDOR ESCOLAR XESTIONADO POLO CONCELLO A TRAVÉS DA EMPRESA SERUNIÓN.

4. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA: BALONCESTO/ BAILE MODERNO/ INGLÉS/ LUDOTECA/ KARATE/ XUDO/ PREDEPORTE/ TEATRO/ BALONMÁN/ ROBÓTICA, MÚSICA, XADREZ.

 

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2017/2018

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

 

Do 1 ao 20 de Marzo

(ambos os dous inclusive)

 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SE AS SOLICITUDES SUPERAN AS PRAZAS OFERTADAS.

A falta de presentación en prazo da documentación impedirá valorar o criterio ou criterios, e en consecuencia, impedirá valoralos para efectos de determinar a puntuación.

 

Do 23 de Marzo ao 5 de Abril (ambos os dous inclusive)

 

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS

 

 

Antes do 25 de Abril

RECLAMACIÓNS

5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación. (Reclamacións ante o Consello Escolar).

 

PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA

 

Antes do 15 de Maio

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

 

Do 20 ao 30 de Xuño

RESERVA DE PRAZA

 

NORMATIVA:

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN.

O CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios está adscrito ó IES EDUARDO PONDAL.

O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar a solicitude entre os días 1 e 15 febreiro.

 

 

GALA DE NADAL DOS BOLECHAS. O NADAL NA CASA DOS BOLECHAS.

Os nenos e nenas de Educación Infantil asistiron a un concerto de Monoulious Dop cos Bolechas na Cidade da Cultura de Galicia. A gala emititirase os días:

                               - 31 de decembro ás 11:30 horas

                               - 6 de xaneiro ás 10:30 horas

na primeira canle da tvg.

 

Pincha no seguinte enlace para ver a gala:  http://www.crtvg.es/infantil/programas/os-bolechas/gala-de-nadal-con-mon...

A maxia do Nadal

Os avós e avoas de Educación Infantil visitaron a Biblioteca do centro para contarnos como vivían o Nadal cando eran da nosa idade.
Os nenos/As de 4 anos gozaron escoitando: tradicións galegas, lendas, panxoliñas de Nadal, costumes...

 

RESULTADOS DA VOTACIÓN DOS REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS/TITORES LEGAIS DO ALUMNADO NO CONSELLO ESCOLAR

No arquivo adxunto aparece o escrutinio das eleccións ao Consello Escolar

Distribuir contido


by Dr. Radut