Skip to Content

BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR E REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Nos arquivos adxuntos poderán consultar a información sobre as bolsas de comedor, adquisición de material escolar e realización de actividades extraescolares do CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

IMPRESOS DE MATRÍCULA

Nos arquivos adxuntos poden descargar o impreso de matrícula e o tríptico con información para o alumnado que comeza a súa escolarización.

 

Lembren que o prazo para formalizar a matrícula comezou onte e que remata o vindeiro 30 de xuño. A secretaría estará aberta de 9:15 ás 14:15.

Grazas

LISTAXES DOS LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2018-19

No arquivo adxunto e no taboleiro da entrada do centro poderán consultar as listaxes de libros de texto para o vindeiro curso 2018-19.

Lembrarlles que o vindeiro 22 de xuño remata o prazo para presentar a solicitude de axuda do Fondo Solidario.

Ábrese este venres o prazo de matrícula nos servizos de comedor e de madrugadores

Prazo: Do 1 ao 20 de xuño de 2018 (ambos os dous incluídos) estará aberto o prazo para a solicitude de reserva de praza e matrícula nos servizos de comedor e/ou de madrugadores para o curso 2018-2019 madrugadores.

O impreso de solicitude de matrícula, debidamente cuberto, entregarase no Rexistro Xeral do Concello de Santiago (rúa do Presidente Salvador Allende-4 - Galeras) ou no Rexistro auxiliar do Centro Sociocultural do Ensanche (Frei Rosendo Salvado, 14-16 baixo).

 

Enlace a páxina do Concello de Santiago de Compostela.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO 2018/2019

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumno matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2018/2019

Prazo de Presentación de solicitudes.

22/05/2018 - 22/06/2018

Presentación de solicitudes.

Documentación necesaria para a súa presentación

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

b) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2016, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:

  • 1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

  • 2º. Certificado ou volante de convivencia.

  • 3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

LISTAXE DEFINITIVO DE ADMITIDOS 2018-2019

No arquivo adxunto poderán consultar a listaxe definitiva de admitidos para o vindeiro curso 2018-19.

Segundo a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos, no artigo 32; "as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da sús publicación"

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO. ADMISIÓN CURSO 2018/19

 

No documento adxunto poderán consultar a listaxe provisional de alumnado para a admisión no curso 2018-19.

Por favor teñan en conta a seguinte información:

ACLARACIÓN:

 Nos niveis con máis solicitudes que vacantes o campo ADMITIDO/A aparece provisionalmente con Non ata que se publiquen as listaxes definitivas.

 

IMPORTANTE:

 Poderase formular reclamación ante o Consello Escolar no prazo de cinco días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación desta listaxe.

 As persoas interesadas en consultar a puntuación desagregada dos criterios do baremo da súa solicitude poderán solicitar dita información na secretaría do centro.

 

 

 

SOLICITUDES PRESENTADAS PARA O CURSO 2018-19

Por ser o número de solicitudes presentadas, para 4º de EI, maior que o número de prazas ofertadas do 23 de marzo ao 9 de abril ábrese o prazo para a presentación da documentación xustificación dos criterios alegados para o baremo.

Nos arquivos adxuntos poden consultarse as listaxes das solicitudes presentadas tanto para 4º de EI coma para outros cursos.

INSTRUCCIÓNS SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2018-19

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e a Xefatura Territorial da Coruña publicaron as seguintes instruccións (arquivos adxuntos) sobre o proceso de admisión de alumnado para o vindeiro curso 2018-19.

Cabe destacar a información aportada sobre:

- As letras que axudarán en caso de empate na puntuación: no sorteo realizado o 27 de febreiro de 2018 as letras de prioridade foron "Z" e "T" para o primeiro apelido e "C" e "J" para o segundo.

- O criterio complementario: todas as solicitudes presentadas no centro, elixíndoo en primeiro lugar.

- Para a valoración da renda per cápita da unidade familiar, as persoas interesadas deberán facer constar a cantidade correspondente á base impoñible no caso de declaración conxunta, ou á base impoñible de cada un dos declarantes da unidade familiar, no caso de declaración individual. A tal efecto, constará a cantidade que resulta da suma das casiñas 392 (base impoñible xeral) e 405 (base impoñible do aforro) da correspondente declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas do ano 2016; cando non presente a declaración do IRPF, constarán os ingresos segundo os datos tributarios que facilite a Axencia Estatal de Administración Tributaria. Esta cantidade dividirase polo número de membros da unidade familiar referido ao día 28 de febreiro de 2018.

- Para a aplicación do criterio utilizarase o IPREM do 2016 : 6.390,13€

Por favor, toda a documentación aportada terá que vir acompañada dos orixinais.

 

 

 

 

 

RESERVA DE PRAZA PARA CURSAR 1º ESO NO IES EDUARDO PONDAL

Segundo a información aportada polo IES Eduardo Pondal todo o alumnado que presentou a reserva de praza para 1º ESO nese centro ten praza asignada.

Distribuir contido


by Dr. Radut