Skip to Content

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

 

ORDE do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/8.

 

PRAZO PARA PRESENTAR AS SOLICITUDES

 

Do 23 de maio ao 23 de xuño de 2017(ambos inclusive).

 

Os pais,nais,titores ou representantes legais do alumnado presentarán UNHA ÚNICA SOLICITUDE (ANEXO I - ED330B) PARA TODOS OS/AS FILLOS/AS matriculados nun mesmo centro. A solicitude deberá estar asinada e con TODOS os datos ben cubertos.

 

 

DOCUMENTACIÓN. (orixinais e copias).

 

Os documentos deberán reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro de 2015.

 

- Libro de familia onde figuren todos os membros computables.

 

Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación a 31 de decembro de 2015 poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:

 

- Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/ da menor.

 

- Certificado ou volante de convivencia.

 

- Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

 

- Certificado do grao de discapacidade de calquera membro da familia ( se non foi recoñecido pola Xunta de Galicia).

 

- Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero. Acreditarase en calquera das formas da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

 

- A incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada acreditarase coa correspondente resolución xudicial.

 

- As solicitudes do alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia irán acompañadas da copia da resolución administrativa ou xudicial xustificativa do acollemento ou do certificado do centro de menores.

 

 

DOCUMENTACIÓN NO CASO DE NON AUTORIZAR A CONSULTA TELEMÁTICA

 

No caso de que as persoas interesadas (a persoa solicitante e os membros computables da unidade familiar) se opoñan á consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario e achegar os documentos correspondentes.

 

 

OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS.

 

1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas ou do fondo solidario no curso 2015/2016. O prazo máximo para devolvelos será o 23 de xuño de 2017.

 

Está excluído desta obriga o alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria.

 

A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2017/2018.

 

2. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario e devolvelos ao rematar o curso.

 

3. Destinar o importe do vale para libros a adquirir libros de texto que indique o centro en que estea matriculado o alumnado.

 

4. Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.

 

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO. 3º, 4º, 5º e 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 

A asignación dos libros de texto efectuarase:

 

1. Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias.

 

Terán preferencia para a adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % con independencia da renda.

 

2. Esgotados os libros dispoñibles, o centro adquirirá os libros de texto complementarios que sexan necesarios para garantir:

 

- 6 LIBROS: ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400€ e ao alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% con independencia da renda.

 

- 4 LIBROS: ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 5400€ e igual ou inferior a 9000€.

 

AXUDA PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO. 1º e 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

 

A contía da axuda para adquirir libros de texto será a seguinte:

 

- Para o alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400€: 170€

 

- Para o alumnado con renda per cápita familiar superior a 5400€ e igual ou inferior a 9000€: 90€.

 

AXUDA PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR.

 

A contía da axuda para adquirir material escolar destinado a alumnado matriculado en Educación Primaria con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400€ será de 50€.

 

 

RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR do exercicio fiscal 2015.

 

A renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda familiar do exercicio fiscal 2015 entre o número de membros computables, tendo en conta que computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33% ou percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez, ou a equivalente de clases pasivas. Cando presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2015, sumarase a base impoñible xeral ( recadro 380) e a base impoñible do aforro ( recadro 395); cando non a presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

 

Sumaranse:

 

                        Recadro 380 (a base impoñible xeral)

 

                              +

 

                       Recadro 395 (a base impoñible de aforro)

 

Dividido entre o número de membros da unidade familiar

 

 

 

 

 

*Para mais información consulta a ORDE do 16 de maio de 2017 (DOG num 96 do 22/5/2017) http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

 

 

 

 

 

SEMANA DAS LETRAS GALEGAS

Hoxe, 18 de maio, todo o alumnado e profesorado do Quiroga celebramos un pequeno acto de homenaxe na Semana das Letras Galegas cunha lectura sobre Carlos Casares e o baile "Indo eu a caminho de Viseu".

ESCOLAS DE VERÁN 2017. PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN

Este programa concíbese como un espazo educativo, de promoción do ocio e do
tempo de lecer, ademais dun apoio e recurso para facilitar a conciliación laboral,
familiar e persoal das familias no tempo de vacacións, que se desenvolverán en
instalacións dos CEIP As Fontiñas e Raiña Fabiola.
Os destinarios son nenos e nenas escolarizados en centros de educación Infantil e
Primaria do municipio de Santiago.
As quendas son as seguintes:
1a Do 26 de xuño ao 30 de xuño de 2017 (5 días)
2a Do 3 ao 7 de xullo de 2017 (5 días)
.3a Do 10 ao 14 de xullo de 2017 (5 días)
4a Do 17 ao 21 de xullo de 2017 (5 días)
4a Días 24, 26, 27, 28 e 31 de xullo de 2017 (5 días)
5o Días 1, 4, 5, 6, 7 e 8 de setembro de 2017 (6 días).
As familias poderán escoller quendas ou días soltos.
Horarios e servizos:
Servizo de almorzo: De 7,45 ás 16,00 h.
Obradoiros e actividades: de 9 a 14 horas.
Servizo de xantar: de 14 a 16 horas.
Máis información:
Tel: 981 55 44 00 -01 Fax: 981 57 15 11
dptoeducacion@santiagodecompostela.gal
www.santiagodecompostela.gal
Prazos de inscrición e matrícula:
Do 15 de maio ao 29 de maio de 2017
Ficha de inscrición e matrícula:
Descargar en www.santiagodecompostela.gal
Inscricións:
Entregar a ficha de inscrición no Rexistro xeral ou auxiliar do concello de Santiago.

"MIRANDO O CEO" CON JORGE MIRA

Dentro do Proxecto MIRANDO O CEO, o martes, 9 de maio, o alumnado de 5º e 6º do centro  tivo un encontro co científico e divulgador Jorge Mira, Catedrático da USC.
No colexio estamos a desenvolver ao longo deste curso un Proxecto Documental Integrado: "Mirando o ceo", que versa sobre o Universo.
Esta proposta da Biblioteca escolar é asumida por todo o profesorado e o alumnado elabora pequenos traballos de investigación, ademáis de vertebrar as actividades do colexio ao longo do ano (Día da Paz, Entroido, visitas ao Planetario...).
Este encontro con Jorge Mira foi posible grazas á colaboración da Editorial Alvarellos, que publicou o seu libro "A que altura está o ceo?".

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO CURSO 2017/18

 

Publicación das listaxes definitivas de alumnado admitido e non admitido para o curso 2017/18

 

As persoas interesadas poderán interpoñer un recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

 

Santiago de Compostela, 9 de maio de 2017

 

CELEBRACIÓN DO DÍA DO LIBRO

Hoxe celebramos o Día do Libro dun xeito moi especial. O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria exerceron de "padriños/madriñas" léndolle o seu libro favorito aos lectores mais novos do centro.

 

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO. ADMISIÓN 2017/2018

Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido para o vindeiro curso 2017/2018.

Prazo de reclamación ante o Consello escolar: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

Data da publicación (xoves 20 de abril).

DOCUMENTOS ADXUNTOS. LISTAXES PROVISIONAIS:

1.  4º EDUCACIÓN INFANTIL

2.  5º EDUCACIÓN INFANTIL

3.  6º EDUCACIÓN INFANTIL

4.  1º EDUCACIÓN PRIMARIA

5.  2º EDUCACIÓN PRIMARIA.

6.  4º EDUCACIÓN PRIMARIA

7. 5º EDUCACIÓN PRIMARIA

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN FAMILIAR. SEMANA SANTA 2017

Hoxe, venres día 24 de marzo ábrese o prazo de inscrición no Programa Municipal de conciliación familiar de Semana Santa 2017, organizado polo Departamento de Educación e Cidadanía, e permanecerá aberto ata o próximo martes 4 de abril.

Este programa concíbese como un espazo educativo e de promoción do lecer, ademais de ser unha alternativa  de conciliación para as familias no tempo de vacacións da Semana Santa. Está dirixido a nenos e nenas con idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos. As actividades desenvolveranse os días 10, 11, 12 e 17 de abril nos CEIP As Fontiñas e CEIP Raíña Fabiola, de alcanzarse o número mínimo de participantes requirido.

Poden participar nenos e nenas empadroados no  Concello de Santiago de Compostela ou que cursen estudos en centros de educación infantil e primaria de Santiago de Compostela, con idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos. Teñen a opción de escoller entre participar todos os días do programa ou en días soltos.

A inscrición realizarase a través Rexistro Xeral do Concello de Santiago (rúa Presidente Salvador Allende, 4) ou no Rexistro Auxiliar do Centro Sociocultural e Xuvenil Municipal o Ensanche (rúa de Frei Rosendo Salvado 14-16), cubrindo o formulario dispoñible nesta web, no Departamento de Educación e Cidadanía ou nos propios rexistros. A admisión será por rigorosa orde de inscrición.

O horario será de 7:45 a 16:00 horas. O servizo de madrugadores funcionará de 7:45 a 9:00 horas e poderá ser con ou sen almorzo. De 9:00 a 14:00 horas realizaranse os obradoiros e actividades. Finalmente, entre as 14:00 e as 16:00 horas, existe a posibilidade de solicitar o uso do servizo de comedor.

Máis información:

Departamento de Educación e Cidadanía
Edificio CERSIA
Rúa Alcalde Raimundo López Pol, s/n-San Lázaro
Tfnos.: 981 554 400/401
Fax: 981 571 511
dptoeducacion@santiagodecompostela.gal

ADMISIÓN DE ALUMNOS E ALUMNAS 2017/2018. SOLICITUDES PRESENTADAS.

SOLICITUDES PRESENTADAS . CURSO 2017/2018

Se o número de solicitudes é superior ao de prazas ofertadas ábrese o prazo para achegar a documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo. Dende o 23 de Marzo ao 5 de Abril (ambos os dous inclusive)

A falta de presentación en prazo da documentación impedirá valorar o criterio ou criterios para efectos de determinar a puntuación.

 

NIVEL

VACANTES.

Nº DE SOLICITUDES

BAREMACIÓN

4º EDUCACIÓN

INFANTIL

50(44+6)

43

NON

5º EDUCACIÓN

INFANTIL

0

1

SI

6º EDUCACIÓN

INFANTIL

1

1

NON

1º EDUCACIÓN

PRIMARIA

2

3

2º EDUCACIÓN

PRIMARIA

1

1

NON

3º EDUCACIÓN

PRIMARIA

 0

 0

 

4º EDUCACIÓN

PRIMARIA

0

1

SI

5º EDUCACIÓN

PRIMARIA

0

2

SI

6º EDUCACIÓN

PRIMARIA

8

0

 

 

DOCUMENTOS ADXUNTOS:

1. LISTAXES 4º EDUCACIÓN INFANTIL

2. LISTAXES 5º EDUCACIÓN INFANTIL

3. LISTAXES 6º EDUCACIÓN INFANTIL

4. LISTAXES 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

5. LISTAXES 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

6. LISTAXES 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

7. LISTAXES 5º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

SUSPENSIÓN do TRANSPORTE ESCOLAR

 

A Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) e MeteoGalicia alertan dun fenómeno meteorolóxico adverso por NEVADASpara os días 22 e 23 de marzo de 2017, que afectarán a tódalas provincias de Galicia.

Ante a devandita situación de risco, a Comisión Escolar de Alertas acordou o seguinte:

  1. A SUSPENSIÓN do TRANSPORTE ESCOLAR por alerta LARANXA, entre as 12:00 horas do día 22 e as 12:00 horas do día 23 de marzo, por acumulación de neve de ata 5 cm de espesor, que afectará as zonas de predición meteorolóxica do Interior da Coruña, do Centro e Sur de Lugo, do Noroeste de Ourense e do Interior de Pontevedra; e entre as 8:00 horas do día 22 e as 12:00 horas do día 23 de marzo, na zona de predición meteorolóxica do Sur de Ourense.
  2. A SUSPENSIÓN do TRANSPORTE ESCOLAR por alerta AMARELA a partir das 00:00 horas do día 22 e as 12:00 horas do día 23 de marzo, por acumulación de neve de ata 15 cm de espesor, que afectarán as zonas de predición meteorolóxica da Montaña de Lugo e da Montaña de Ourense; e entre as 9:00 horas do día 22 e as 9:00 horas do día 23 de marzo, por acumulación de neve superiores aos 2 cm po riba dos 500m na zona de predición meteorolóxica de Valdeorras.
  3. A SUSPENSIÓN das ACTIVIDADES NO EXTERIOR das instalacións dos centros escolares situados nas zonas de predición meteorolóxica indicadas anteriormente (puntos 1 e 2), con seguimento das condicións climáticas.

A información meteorolóxica poderá ser consultada a través da páxina web da AEMET (http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?w=mna)

 

CADRO RESUMO

                                                          

SERVIZO DE TRANSPORTE                 (9:15horas)

SERVIZO DE TRANSPORTE                  (14:15 horas)

MÉRCORES 22

 

NON

XOVES 23

 

NON
Distribuir contido


by Dr. Radut