Skip to Content

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2019-2020

Segundo a Orde do 12 de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria e de Bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, o 1 de marzo iníciase o devandito proceso.

Toda a información sobre este proceso poderán atopala no taboleiro e na secretaría do centro, así como nos arquivos adxuntos a esta reseña.

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS

 

O vindeiro martes 26 de febreiro, de 16:15 a 17:15, o centro abrirá as súas portas para todas aquelas familias que queiran coñecernos.

Serán recibidas polo equipo directivo e o equipo de Educación Infantil e tras unha breve exposición sobre as características do centro, farase un percorrido polas instalacións do mesmo.

Poderán acceder ao centro pola porta do patio cuberto.

 

 

 

 

Feliz Navidad

PROGRAMA CONCILIACIÓN NADAL 2018

Bos días:

 

Poñemos a súa disposición a información enviada polo Concello de Santiago sobre o programa de conciliación de Nadal.

Conxo se vuelca con la campaña «Un alimento, un libro» del colegio público Quiroga Palacios

Los productos recogidos los donarán al Banco de Alimentos de Santiago, después de dedicar varias horas a su clasificación

 

 

Santiago / la voz 21/11/2018 05:00 h
 

El vecindario del barrio de Conxo y la comunidad del colegio público Quiroga Palacios contribuyeron con cientos de kilos de alimentos a la campaña Un alimento, un libro, organizada por el centro. El día principal fue el lunes, entre las 10.00 y las 17.00 horas. Escolares del colegio situaron puestos en el exterior, donde cambiaban alimentos por libros.

Utilizaron publicaciones que ya no se emplean ahora, para darles una segunda oportunidad, explican. Tuvieron muy buena acogida por parte del vecindario y de las personas que se acercaron para efectuar el trueque. «Contamos coa inestimable colaboración da ANPA Athenea, á que lle estamos moi agradecidos», afirma la directora del centro escolar, Olga Raíces.

Los productos recogidos los donarán al Banco de Alimentos de Santiago, después de dedicar varias horas a su clasificación. Hasta el día 29 continuarán con la recogida para ampliar la aportación, aunque ya sin una campaña tan intensa y específica.

 

Eleccións dos representantes de nais, pais e titores legais ao Consello Escolar.

 

ELECCIÓN DOS REPRESENTANTES DE NAIS, PAIS

 

OU TITORES LEGAIS DO ALUMANDO AO CONSELLO ESCOLAR

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA

 

 

 

De acordo coa Convocatoria do día cinco do mes en curso, o próximo día 26, luns, en horario de 16:15 a 18:15 horas, celebrase neste Centro a votación para a elección de representantes dos pais, nais ou titores legais do alumnado no Consello Escolar do Colexio. Para participar na referida votación, tal como se sinalaba na citada Convocatoria, procederase da seguinte forma:

 

1º.- Quen pode votar.

 

Teñen dereito a votar todos os pais, nais ou titores legais do alumnado matriculado no Centro que figure no Censo que ao efecto aprobou a Xunta Electoral, tras a súa exposición pública regulamentaria. Tal dereito corresponde indistintamente ao pai e á nai ou titor legal, podendo votar só un deles.

 

2º.- Modo de emitir o voto.

 

a) O voto será directo, secreto e non delegable.

 

b) Os modelos de papeletas e sobres da votación serán, obrigatoriamente, os previamente fixados pola Xunta Electoral do Centro, dos que haberá cantidade suficiente no local da votación.

 

c) Nas referidas papeletas figurarán os nomes dos candidatos, por orde alfabético de apelidos, e cada elector deberá marcar cunha cruz un máximo dous nomes das candidata ou candidatos relacionados, debendo acreditar a súa personalidade, no momento de votar, mediante a exhibición do D.N.I. ou documento similar.

 

d) Finalizada a votación procederase ao acto do escrutinio dos votos, que será público e, unha vez realizado, levantarase a correspondente acta.

 

A dirección deste Colexio anima a todos os pais, nais e titores legais do alumnado a que participen na votación do próximo luns, como unha forma máis de colaboración na organización do Centro, a fin de conseguir a máxima representatividade posible de pais e nais no Consello Escolar.

 

 

 

Santiago de Compostela, 20 de novembro de 2018

 

O/A DIRECTOR/A DO CENTRO,

 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo.: Olga Rosa Raíces Silva

 

Eleccións dos representantes de nais, pais e titores legais ao Consello Escolar.

RELACIÓN DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

 

NO SECTOR DE PAIS E NAIS DO ALUMNADO

 

 

 

 

 

Unha vez finalizado o prazo de presentación de candidaturas para a elección dos representantes de nais, pais e/ou titores legais do alumnado no CONSELLO ESCOLAR do Centro, segundo convocatoria de cinco do mes en curso, a XUNTA ELECTORAL deste Colexio fai pública a relación de nomes das persoas candidatas que se presentan á referida elección, segundo se indica de seguido por orde alfabético de apelidos:

 

 

 

1.-. Cristina Andreetti

 

2.-. Raquel Enríquez Fernández

 

3.-. Luz Porto Quintáns

 

 

 

Segundo o establecido no artigo 41 do Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG do 21) corresponde elixir no presente proceso electoral a dous pais/nais, dun total de cinco que debe ter o Consello Escolar. Os outros tres representantes de pais continúan como consecuencia da súa elección anterior no ano 2016.

 

Segundo o punto 5º da Convocatoria de elección de nais, pais ou titores legais para o Consello Escolar do 5 de novembro, a campaña electoral comprenderá dende o 19 ao 24 de novembro, ambos días inclusive.

 

O que se fai público para xeral coñecemento.

A Directora do Centro

Presidenta da Xunta Electoral

 

Asdo.: Olga Raices Silva

 

 

 

PROGRAMA DE FROITAS

Mañá non haberá reparto de froita no recreo. Por favor, non se esquezan de enviarlles merenda aos nenos/as.

Grazas.

Baixo o Mesmo Paraguas

Resultado de imagen de baixo o mesmo paraguas

Eleccións dos representantes de nais, pais e titores legais ao Consello Escolar.

De acordo coa Resolución do 25 de setembro de 2018, da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros de educación non universitaria (DOG do 8 de outubro de 2018), a XUNTA ELECTORAL deste centro, en virtude das atribucións que lle son conferidas pola lexislación vixente, dispón a convocatoria de elección ao Consello Escolar, SECTOR DE PAIS E NAIS DO ALUMNADO.

. De acordo co disposto no artígo 41 do Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG do 21), redactado conforme ao establecido na disposición adicional terceira.1 do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG do 26), corresponde elexir no presente proceso electoral a dous pais/nais, dun total de cinco que debe ter o Consello Escolar. Os outros tres representates de pais continúan como consecuencia da súa elección.

. Son elexibles os pais e nais ou, se é o caso, os titores legais, que formulen a súa candidatura oficial segungo o modelo que se faciliatrá na Secretaría do Colexio. As candidaturas poderán ser presentadas ata as 14:00 horas do citado día 19 de novembro.

Santiago de Compostela, 5 novembro de 2018

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut