Matrículación

A D M I S I Ó N

      M A T R Í C U L A

Do 11 ao 18 de maio de 2020

 

 

 

Do 1 ao 10 de xullo de 2020

 

Será preciso traer a seguinte documentación:

DNI da persoa solicitante e demais membros da unidade familiar, cando denegue a súa consulta telemática

Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a

Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do Anexo II

Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso 

ANEXO II 

AVISO OFICIAL DO CENTRO

 

 

 

 

Documentos a presentar no centro .

 

Paquete impresos para facer a matrícula 

 

Lexislación:

 

 

 

 

ORDE 12 DE MARZO 2013

ORDE DO 25 DE XANEIRO 2017

DECRETO 254 13 DECEMBRO 2012

 

 

 

 

 Máis información

Anexo 1

Anexo 2