Matrícula

       

Será preciso traer a seguinte documentación:

DNI da persoa solicitante e demais membros da unidade familiar, cando denegue a súa consulta telemática

Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a

Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do Anexo II

Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso

 

 

 

 

Documentos a presentar no centro .

Paquete impresos para facer a matrícula 

PERÍODO DE MATRÍCULA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO II

 

 

 

 

 

AVISO PAIS

 

 

 

 

 

ORDE 12 DE MARZO 2013

 

 

 

 

 

ORDE DO 25 DE XANEIRO 2017

DECRETO 254 13 DECEMBRO 2012

 

 

 

 

 

 MAIS INFO