Entrar

Aberto o Plazo de Admisión para Ciclos Formativos

Xa está aberto o plazo de admisión para ciclos formativos. O plazo comenza o día 17 de Xuño de 2015 e remata o 02 de Xullo de 2015. Este ano da comenzo un novo ciclo en modalidade de ensino a Distancia (Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Web).

Oferta de Ciclos Formativos para o Curso 2015/2016

Réxime a Distancia (NOVO !!!)

* Ciclo Formativo de Grao Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Web

En este réxime se poden cursar módulos de xeito individual. Os módulos ofertados para o curso 2015/2016 serán os seguintes:
 • MP0484 - Bases de datos (187 horas)
 • MP0487 - Contornos de desenvolvemento (107 horas)
 • MP0617 - Formación e orientación laboral (107 horas)
 • MP0373 - Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información (133 horas)
 • MP0485 - Programación (240 horas)

 

Oferta Modular para Adultos

* Ciclo Formativo de Grao Superior de Administración e Finanzas

En este réxime se poden cursar módulos de xeito individual. Os módulos ofertados para o curso 2015/2016 serán os seguintes:
 • MP0651 - Comunicación e atención á clientela (160 horas)
 • MP0654 - Contabilidade e fiscalidade (157 horas)
 • MP0658 - Formación e orientación laboral (107 horas)
 • MP0650 - Proceso integral da actividade comercial (133 horas)
 • MP0656 - Simulación empresarial (140 horas)
 • MP0652 - Xestión de recursos humanos (105 horas)
 • MP0653 - Xestión financeira (123 horas)
 • MP0655 - Xestión loxística e comercial (105 horas)

 

* Ciclo Formativo de Grao Superior de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos

En este réxime se poden cursar módulos de xeito individual. Os módulos ofertados para o curso 2015/2016 serán os seguintes:
 • MP0525 - Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións (107 horas)
 • MP0551 - Elementos de sistemas de telecomunicacións (240 horas)
 • MP0560 - Empresa e iniciativa emprendedora (53 horas)
 • MP0553 - Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións (160 horas)

 

Réxime Ordinario

* Ciclo Formativo de Grao Superior de Administración de Sistemas Informáticos
* Ciclo Formativo de Grao Medio de Instalación de Telecomunicacións
* Ciclo Formativo de Grao Medio de Xestión Administrativa
* Ciclo Formativo de Grao Básico de Servizos Administrativos

V Xornadas de Orientación Académica e Profesional

visita montecarrasco

No marco das V Xornadas de Orientación Académica e Profesional, alumnos de distintos centros do Morrazo visitaron o noso instituto. Na Imaxe, alumnos do Ciclo Medio de Xestión Administrativa explican o funcionamento do ciclo aos alumnos do IES Monte Carrasco.

Listaxe de Alumnos Admitidos para o curso 2015/2016

Nos seguintes enlaces poderás descargar as listaxes dos alumnos admitidos para o curso 2015/2016 :

  O prazo de reclamacións será do 24 ao 30 de abril, ambos inclusives.

Carta Erasmus

Ao noso instituto foille concedida a Carta Erasmus.

A Carta Erasmus posibilita aos nosos alumnos a viaxar ao extranxeiro para completar e mellorar a súa formación, así como ampliar as posibilidades de atopar un bo traballo.

Podes obter máis información no seguinte enlace: http://erasmusiesrodeira.wordpress.com

Relación de Saídas e Visitas do Alumnado no Mes de Abril

Neste documento podes ver a relación de saídas previstas neste mes de Abril.

V Xornadas de Orientación Académica e Profesional

O 24 e 25 de marzo de 2015 terá lugar no Auditorio de Cangas as V Xornadas de Orientacin Académica e Profesional. Toda a información no seguinte enlace.

 

Iníciase o Prazo de Admisión de Alumnado e as Probas de Acceso a Ciclos Formativos

 

Proceso de Admisión de Alumnado 2015/2016

 

Admisión de alumnado:

Probas de acceso a ciclos:

Eleccións ao Consello Escolar 2014

Eleccións ao Consello Escolar 2014

O Próximo 12 de Novembro se realizarán no IES de Rodeira as eleccións ao consello escolar. Se elexirán representantes do alumnado, dos pais e nais e do profesorado. Podes consultar a información relacionada nos seguintes enlaces:

Elección dos representantes do Alumnado ao Consello Escolar

Elección dos representantes dos Pais e Nais ao Consello Escolar

Elección dos representantes do Profesorado ao Consello Escolar

 

Contratación da Explotación da Cafetería do IES de Rodeira

Se abre o plazo para a presentación de solicitudes para a explotación da cafetería do IES de Rodeira. As propostas se presentarán na dirección do IES de Rodeira dende os días 7 ao 21 de Xullo, ambos incluidos. Podes descargar as condicións e demais información neste enlace

Distribuir contido