Normas de utilización

NORMAS DE USO DA AULA DE INFORMÁTICA


  • NON SE PODE ENTRAR CON
    COMIDA OU BEBIDA NA AULA
  • O ALUMNADO NON PODERÁ PERMANECER NA AULA SEN A PRESENZA DUN PROFESOR/A
  • CALQUERA PROBLEMA COS ORDENADORES DÉBESELLE COMUNICAR O PROFESOR/A QUE ESTEA NA AULA NESE MOMENTO. O PROFESOR/A ANOTARAO NO PARTE DE INCIDENCIAS.
  • O ALUMNADO NON PODERÁ INSTALAR PROGRAMAS NIN VARIAR A CONFIGURACIÓN DOS ORDENADORES (CAMBIAR RATOS, TECLADOS...)
  • OS DOCUMENTOS DE TRABALLO GRAVARANSE EN CARPETAS PERSOAIS DENTRO DA CARPETA "MIS DOCUMENTOS", SEGUINDO AS INDICACIÓNS DO PROFESOR/A. TODOS RESPECTAREMOS OS FICHEIROS DOS DEMAIS.

  • O USO DE INTERNET TEN UNHA FINALIDADE FORMATIVA, POR ISO EVITARANSE CHATS, XOGOS E A CONSULTA DE PÁXINAS DE CONTIDOS INADECUADOS


Distribuir contido