Reclamacións aos resultados de exames

 

O alumnado que estea en desacordo coa súa cualificación nas probas finais poderá presentar unha reclamación ante a dirección da Escola Oficial de Idiomas no prazo de tres días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación. É recomendable asistir á revisión do exame para ver como se xustifica a puntuación obtida.

Para presentar esta reclamación deberá solicitar a instancia correspondente na oficina administrativa do centro, cumprimentala adecuadamente e entregala na mesma oficina. As instancias de reclamación non se poden enviar por correo electrónico.

A reclamación terá que estar baseada nalgún dos seguintes aspectos:

a) Inadecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación da proba aos establecidos no currículo oficial e na programación didáctica do departamento correspondente.

b) Incorrecta aplicación dos procedementos e instrumentos de avaliación e/ou dos criterios de cualificación establecidos para estas probas.

A dirección da escola resolverá nos dous días hábiles seguintes á presentación da reclamación ratificando ou rectificando a cualificación. Para iso, solicitará do departamento o correspondente informe, no que deben constar as causas da ratificación ou rectificación da nota, e informará por escrito o alumnado implicado da resolución adoptada.

De continuar o desacordo coa cualificación, o alumnado ou o seu representante legal, no caso de menores de 18 anos, poderá interpoñer un recurso de alzada perante a Xefatura Territorial da consellería competente en materia de educación contra a resolución da dirección da escola nun prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa recepción.