Libros de texto curso 22/23

 

 

 

 

Para mercar os cadernos de inglés de 1º e 3º da ESO seguide as instrucións da seguinte ligazón

Programación deportiva do verán do Concello de Fene

O Concello de Fene desenvolverá ao longo dos meses de xullo e agosto diversas actividades lúdicas e deportivas.

Para máis información:

 

https://www.fene.gal/portal-cidadan/noticia/gl/6798

 

Planing das actividades

Actividades deportivas 2022

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2022/23

Orde do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H).

  • O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 22 de xuño de 2022 (este incluído).

 PRAZO: Ata o 22 de xuño de 2022

 

PRESENTACIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA

 

As solicitudes presentaránse preferentemente por vía electrónica empregando a aplicación informática “fondolibros” ((https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

 

Tamén se poderá presentar a solicitude presencialmente no centro    CON CITA PREVIA  (881 930110)

 

OFERTAMOS A POSIBILIDADE DE CUBRIR A SOLICITUDE NO CENTRO (igual que nos cursos pasados), para isto deberá pedir cita antes do día 27 de maio. A partir dese día serán as familias as encargadas de cubrir as solicitudes.

 

Nos cursos 5º e 6º de Educación Primaria e 1º, 2º, 3º e 4º de ESO o centro participa no programa EDIXGAL (cada alumno/a terá o seu propio ordenador) e non se pode solicitar préstamo de libros, só se poderá solicitar axuda para material escolar, en caso de corresponder.

 

INSTRUCCIÓNS COMÚNS PARA TODAS AS AXUDAS OU PRÉSTAMO:

 

O solicitante é o pai/nai ou titor-a legal do alumno/a (non o propio alumno/a)

 

 

Unidade familiar

a 31/12/2020

- Os pais (non separados legalmente) ou titor-a

- Fillos

- Menores de idade non emancipados

- Fillos maiores de idade con discapacidade

- Solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar

Non computarán os fillos/as nados despois do 31/12/2020

Computarán por dous os membros da unidade familiar cunha discapacidade igual ou superior ao 33%  a 31/12/2020

Renda per

 cápita

Casillas 435 + 460 da renda do ano 2020

A cantidade resultante dividirase polo nº de membros computables da unidade familiar

En caso de custodia compartida, sumaranse os ingresos dos dous proxenitores.

Aos alumnos/as cunha minusvalía 65% ou en situación de garda e custodia da Xunta de Galicia, non se lles terán en conta os ingresos, adxudicaráselles a axuda máxima que corresponda en cada caso.

Documentación

- Anexo II cuberto (sinaturas, no caso de menores de idade asinará un dos proxenitores)

- Fotocopia do libro de familia onde figuren todos os membros da unidade familiar

- En caso de ter algunha circunstancia especial deberá xustificarse documentalmente (Separación ou divorcio, defunción dalgún dos proxenitores, violencia de xénero,etc..).

En caso de separación ou divorcio: setenza xudicial e convenio regulador

En caso de presentación en papel - Deberá presentarse copia da documentación, non é necesario presentar a documentación orixinal

Prazo

 

Ata o 22 de xuño (tanto de Ed. Primaria como de ESO).

Non haberá outro prazo nin en xullo nin en setembro

Excepto para os alumnos/as que repitan 4º de ESO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO      (1º EP e 2º EP,  NEAE e discapacidade) 

 

Renda < 6.000€ à210€    Renda entre 6.000 e 10.000€ à 140 €   NEAE e Discapacidade (entre 140 e 275€)

 

FONDO SOLIDARIO (Préstamo)    (3º e 4º EP)

-        

A adxudicación de libros farase por orde inversa á renda per cápita familiar.

-        

Adxudicación de libros (como mínimo): Renda < 6.000 à6 libros     Renda Entre 6.000 e 10.000€ à 4 libros        

-        

No caso de haber libros suficientes adxudicaránselle tamén aos alumnos/as con rendas superiores a 10.000 €.

-        

Os libros entregaranse aos alumnos/as cando comecen as clases.

AXUDAS MATERIAL ESCOLAR      50 € (Todos os cursos de Educación Primaria e ESO)

 

Para todo o alumnado de Ed. Primaria e ESO cunha renda per cápita familiar inferior a 6.000.-€.

 

 

 

Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea admitido en ningún centro docente para o curso 2021/22, deberá presentala no centro en que estivese matriculado no curso 2021/22. 

DIRECTRICES SOBRE O USO DAS MÁSCARAS NO ÁMBITO EDUCATIVO

DIRECTRICES SOBRE O USO DAS MÁSCARAS NO ÁMBITO EDUCATIVO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

Publicadas pola Dirección Xeral de Saúde Pública con data 20 de abril de 2022

Ligazón á publicación no portal da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

 

Adaptación da concreción curricular

Co fin de cumprir o indicado na ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas  ensinanzas  de  educación  primaria,  de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de bacharelato no sistema educativo de Galicia procedeuse a adaptación da concrección curricular do CPI A Xunqueira; esta adaptación recibiu o visto bo do claustro de profesores e foi aprobada polo Consello Escolar. 

 

O documento pode consultarse na seguinte Ligazón

Modificacións nas programacións dos departamentos

Co fin de cumprir o indicado na ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas  ensinanzas  de  educación  primaria,  de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de bacharelato no sistema educativo de Galicia os distintos departamentos didácticos do CPI A Xunqueira procederon a adaptar as súas programacións didácticas.

Dende a seguinte ligazón pódese acceder ás citadas modificacións.

Canle de comunicación coa ANPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admisión de alumnado para o curso 2022/2023

Todo o alumnado que presentou unha solicitude de admisión neste centro para o curso 22/23 está

ADMITIDO

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2022/2023

Fase de admisión para alumnado de nova incorporación ou cambio de centro

 Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opción descritas a continuación: 

  • Solicitar o impreso na Secretaría do centro, cubrilo e presentalo de xeito manual no centro.
  • Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro.
  • Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica.

Nos dous últimos casos debe acceder á aplicación informática admisionalumnado e seleccionar a opción de menú “Solicitudes--> Admisión --> Crear”, deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que deberá cubrir os datos necesarios.  Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e poderá descargala para asinar e presentar no centro. Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos

DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en  centros  docentes  sostidos  con  fondos  públicos  que  imparten  ensinanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  de  educación  primaria,  de  educación  secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

O prazo de solicitudes abranguerá do 1 ao 21 de marzo de 2022, ambos incluídos

 

A consulta das listaxes de alumnado admitido, debe realizarse no centro no que se solicita a praza ou na aplicación admisionalumnado.

 

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde do 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o 11 de xaneiro de 2022 inícianse os trámites do procedemento (código ED550A), coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

  • O prazo de solicitudes abranguerá do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro de 2022, ambos incluídos

 

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na aplicación admisionalumnado.

Distribuir contido