CEIP San Martiño

 

Do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro é a data de reserva de praza para o Instituto adscrito, que no noso centro é o IES Gonzalo Torrente Ballester

Para facer a reserva cóntanse con varias posibilidades que son as seguintes:

 • Cumprimentar a solicitude de xeito manual e entregala no centro ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común. Non vos esquezades de asinala.
 • Tamén é valido cubrila na aplicación da Xunta a través da seguinte ligazón https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/, imprimila e entregala no centro ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común co Código de Solicitude. Non vos esquezades de asinala.
 •  A última posibilidade é cubrir a solicitude na aplicación anterior, asinala na SEDE ELECTRÓNICA (necesítase a Chave365 ou certificado dixital) e presentala de forma telemática. Deste xeito non debedes entregar nada no centro.

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: O alumnado que non reserve praza no cento adscrito no prazo establecido, perderá os seus dereitos sobre a mesma. Aquel que teña intención de continuar os seus estudos noutro diferente ao IES Gonzalo Torrente Ballester, non pode facer reserva de praza. Deberán presentar a solicitude de admisión noutro centro cando se abra o prazo establecido para elo.

 

Se tedes algunha dúbida podedes chamar á secretaría do centro en horario de 9:45h a 10:25h de luns a venres.

 

 

As vías de comunicación dispoñibles para manter contacto coa nosa comunidade educativa, en caso de confinamento son as seguintes:

 • Abalamóbil.
 • Cisco webex
 • Aula virtual.

Poden atopar información de cada un dos tres, pinchando nos documentos adxuntos.

 

INFORMACIÓN  ÁS FAMILIAS DO CENTRO

Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21). Diario Oficial de Galicia nº 230, do 13.11.2020.

DESTINATARIOS

Alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial:
a) Non ten que presentar solicitude:
O alumnado benefciario da axuda de material escolar no curso 2020-2021.
b) Ten que presentar solicitude:
O alumnado que non foi benefciario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 que cumpra
algunha das seguintes condicións:
• Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.
• Alumnado matriculado en educación especial.
• Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.
• Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

PRAZO

Do 16 ao 27 de novembro de 2020.

HORARIO DE SECRETARÍA

De 09:40h a 10:25h

DOCUMENTACIÓN

Os interesados deberán presentar ANEXO I e ANEXO II e a documentación complementaria é a mesma que se require para a solicitude de libros de texto e/ou material escolar cada ano.

Nos seguintes arquivos adxuntos poden descargar os ANEXOS ou tamén consultar a Orde que regula estas axudas.

 

Deixamos aquí varias ligazóns para que consulten os seguintes documentos:

 • Plan de Adaptación Covid19 do centro.
 • Documento de declaración responsable, que deben asinar as familias.
 • Enquisa de autoavaliación clínica do Covid19.
 • Protocolo do uso de Comedor/Plan Madruga elaborado pola FANPA.

Para a consulta da listaxe dos materiais didácticos a empregar en 1º e 2º de Educación Primaria no próximo curso 2020-21, descargue os archivos adxuntos.

 

 

 

Para a consulta da listaxe dos libros de texto a empregar no próximo curso 2020-21, descargue o archivo adxunto.

 

 

*NOTA.- O alumnado de 5º de Educación Primaria non deberá mercar ningún libro da listaxe pola recente incorporación do noso centro ao proxecto Edixgal. En setembro serán informados dos materiais que sexan necesarios mercar.

 

 

Informámoslles que segundo a ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21, queda aberto o prazo de presentación de solicitudes para os seguintes casos:

· Fondo Solidario de libros de texto: alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria.

· Axudas para adquirir libros de texto: alumnado de 1º e 2º de Primaria.

·  Axudas para material: todo o alumnado de Primaria.

 

Para facer a solicitude cóntanse con varias posibilidades que son as seguintes:

 • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, empregando para tal fin os formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros).
 • Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal).
 • Opcionalmente, poderanse presentar a solicitude de xeito manual e entregala no centro ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común. Non vos esquezades de asinala.

 

HORARIO E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES NO CENTRO.

O horario será de 10:00h a 11:00h de luns a venres.

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (dende o 20 de maio)  e rematará o día 19 de xuño de 2020 (este incluído).

INFORMACIÓN IMPORTANTE.

Deberedes de achegar coa solicitude (ANEXO I)a seguinte documentación:

 • Anexo II
 • Copia do libro de familia (se non tivesen habería que entregar o volante ou certificado de convivencia)
 • Para os proxenitores que estean separados, terán que presentar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador.

Se tedes algunha dúbida podedes chamar á secretaría do centro.

REQUISITO IMPRESCINDIBLE PARA A PARTICIPACIÓN.

 • É condición indispensable para participar no Fondo Solidario de libros de texto, devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2019/20. Quedan excluídos desta obriga o alumnado que cursou 1º ou 2º de primaria.
 • Para a devolución dos libros no centro informarase proximamente do procedemento a seguir.

 

As Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, establecen aqueles aspectos organizativos e académicos necesarios para o adecuado desenvolvemento, no terceiro trimestre do curso 2019/2020.

Ditas instrucións indican que os centros educativos adaptarán as programacións didácticas ás circunstancias actuais, centrando as actividades lectivas do derradeiro trimestre nas aprendizaxes e competencias imprescindibles que deberán desenvolver os alumnos e as alumnas, en función da súa etapa, curso, área ou materia, desenvolvendo actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado.

Poden vostedes consultar as Adaptacións das Programacións Didácticas do centro, correspondentes ao 3º trimestre nas seguintes ligazóns:

Novos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop) no ámbito educativo

No día de hoxe publicouse no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020 que, no ámbito educativo, estableceu varios acordos. Para máis información podedes consultar a Resolución anterior.

 

ORIENTACIÓNS

Enviado por placer o Dom, 19/04/2020 - 06:37

3º TRIMESTRE

O pasado venres, 17 de abril, a Consellería de Educación publicou as primeiras orientacións provisionais para desenvolver o 3º trimestre, á espera aínda de que o goberno central dea a conocer cales van a ser directrices que debamos seguir en relación ao curso escolar e sempre á espera de como vaia evolucionando a pandemia do COVID-19.

Se queren consultar ditas orientacións, poden premer no seguinte enlace:

ORIENTACIÓNS PROVISIONAIS

De momento seguimos á espera de recibir instruccións definitivas de como abordar o que nos queda de curso. Seguiremos en contacto coas familias como ata agora e traballando tamén na AULA VIRTUAL para apoiar a todo o noso  alumnado.

Reciban un cordial saúdo de todo o profesorado á espera de que esta situación acabe o antes posible e poidamos volver á normalidade .

A Dirección

 

Distribuir contido


Feito con Drupal (ver. 6.28)

 


Proxecto Webs dinámicas

Xunta de Galicia - Consellería de Educación, 2013
Drupal theme by Kiwi Themes.