CEIP San Martiño

 

Horario de atención, Admisión de alumnado, Axudas, Impresos, Documentos base centro

Todo o alumnado que presentou solicitude de admisión no CEIP San Martiño foi admitido.

Para aqueles que fixeran a solicitude electrónica pódese consultar na aplicación de admisionalumnado.

Para aqueles que fixeran a solicitude de forma presencial, a lista atópase publicada no taboleiro de anuncios dentro do colexio, polo que para consultalo deberán personarse no centro, ou, no seu defecto chamar por telefóno.

O prazo de formalización de matrícula é do 20 ao 30 de xuño en horario de 9:40h a 10:25h. Deberedes traer:

 • 3 fotos tamaño carné do neno/a.
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria.
 • Fotocopia do libro de vacinas.
 • Fotocopia do libro de familia.
 • Fotocopia do DNI (pai, nai e neno/a se o tivese).

O impreso para formalizar a matrícula será facilitado nese mesmo momento na secretaría do centro.

 

Todo o alumnado do CEIP San Martiño que presentou solicitude de reserva de praza no IES Gonzalo Torrente Ballester para o curso escolar 2021-2022, teñen a praza confirmada.

A data de formalización de matrícula comunicarase oportunamente.

 

 

NORMATIVA REGULADORA

 

Decreto 254/2012 do 13 de decembro (DOG do 26 de decembro de 2012).

Orde do 12 de marzo do 2013 (DOG do 15 de marzo de 2013).

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN

 

O prazo de admisión para o todos os cursos académicos abrangue desde o 1 ata o 20 de marzo ambos os dous incluídos. IMPORTANTE: Neste curso académico amplíase o prazo para entregar o impreso cuberto na secretaría do centro ata o luns 22 de marzo, por ser o día 20 de marzo sábado (na sede electrónica o prazo pecha o día 20 de marzo).

 

IMPRESO DE SOLICITUDE

 

O impreso (ANEXO II da Orde do 12/03/2013) será facilitado gratuitamente no centro en horario de secretaría (de 9:40h a 10:25h) ou na conserxería do mesmo. Tamén se pode descargar da páxina web da Consellería de Educación ou pinchando na seguinte ligazón:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/4anexos_formateados_ed550b_c_1.pdf

 

 

Para máis información acerca do proceso de admisión, poden pinchar na seguinte ligazón: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/8858 

 

ÁREA DE INFLUENCIA

 • Avenida Manuel del Palacio ( beirarrúa sur).
 • Avenida Fernández Ladreda ( beirarrúa sur).
 • Avenida de Vigo ata Bibiano Fernández Osorio Tafall.
 • Bibiano Fernández Osorio Tafall (beirarrúa norte).
 • Pintor Virxilio Blanco ( beirarrúa oeste).
 • Pintor Urbano Lugrís ( beirarrúa norte) dende Pintor Virxilio Blanco.
 • Prolongación de Pintor Urbano Lugrís cruzando a rúa San Brais e atravesando a ponte sobre a circunvalación da autoestrada, deixando a un lado os lugares de A Igrexa ( Salcedo) e o Xistro, estando estes incluídos na área de influencia e deixando Matalobos ao outro lado, quedando excluído.
 • Quedan incluídos neste perímetro os lugares das parroquias de Salcedo, chamados: A Almuiña, A Igrexa(Salcedo), A Ruibal (Salcedo), O Xistro, O Carballo do Pazo.
 • Adicionalmente quedan excluídos a Avda. Rosalía de Castro (dende a intersección coa ponte da autoestrada AP-9) e a súa prolongación pola carreteira PO-546 cara Marín (ata límite do Concello) (beirarrúa oeste) e Pontemuíños.

 

ÁREAS LIMÍTROFES

 

Son áreas limítrofes deste centro as zonas de influencia do CEIP A Carballeira, CEIP de Cabanas, CEP de Campolongo, EEI Concepción Crespoo Rivas, CEIP Froebel. Non se consideran zonas limítrofes o Concello de Poio nin o de Vilaboa.

 

MAPAS ZONIFICACIÓN PONTEVEDRA 

 

Para consultar os mapas das diferentes zonas de influencia dos centros do Concello de Pontevedra, pinche na seguinte palabra MAPAS.

 

CENTROS ADSCRITOS

 

O CEIP San Martiño está adscrito ao IES Gonzalo Torrente Ballester.

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

 

Transporte escolar

O centro conta con dúas liñas de autobuses:

A RUTA 1, que abrangue as paradas da Avenida de Fernández Ladreda e o lugar de A Ruibal.

A RUTA 2, que conta con paradas nos lugares de Carballo do Pazo, Carramal, Campo da Porta, San Blas (Lavadeiro de Carrefour), Fontesanta, Praza de Paco Leis, Rosalía de Castro (Chalets marinos), Mollabao (Peluquería Laura Martínez), José Malvar e Poboado de Celulosas.

 

SOLICITUDE: Para obter unha praza no servizo de autobús deberá solicitarse entre o 20 de xuño e o 31 de agosto de cada ano. 

Comedor

Está xestionado pola empresa ARUME e o seu horario é de 14:30h a 16:30h.

 

Plan Madruga

Está xestionado pola empresa ARUME e o seu horario é de 07:45h a 09:30h, con ou en almorzo.

 

 

OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE

 

 • Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. A presentación de solicitudes de admisión en varios centros dará lugar a unha infracción que penalizarase coa perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle. Ademais, neste suposto, non se terá en conta a solicitude presentada e realizarase a escolarización pola Comisión de Escolarización ou, no seu defecto, polo Servizo Provincial de Inspección Educativa.
 • Será ineficaz aquela solicitude na que se comprobe a falsidade ou uso fraudulento da documentación achegada polo interesado ou interesada. Neste suposto, non se terá en conta a solicitude presentada e realizarase a escolarización pola Comisión de Escolarización ou, no seu defecto, polo Servizo Provincial de Inspección Educativa.
 • Aqueles alumnos e alumnas que teñen garantía de permanencia no noso centro, se presentasen solicitude de admisión noutro centro distinto deberán comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe (este é o caso de todos os alumnos que xa están cursando estudos no noso centro, agás os nenos e nenas de 6º de Educación Primaria).
 • Aqueles alumnos e alumnas que teñen reservada praza no IES Torrente Ballester, se presentasen solicitude de admisión noutro Instituto, deberán comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.
 • No caso de ter que baremar nalgún dos cursos ofertados, pedirase ás familias a documentación acreditativa das circunstancias alegadas para o baremo no prazo comprendido entre o 24 de marzo e o 3 de abril.
 • Publicaranse as listaxes provisionais de admitidos e non admitidos ata o 25 de abril e as definitivas antes do 15 de maio.
 • O prazo para formular reclamacións será de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte da publicación das listaxes provisionais.
 • O período de matrícula dos nenos admitidos é do 20 ao 30 de xuño.

VACANTES PARA O CURSO ESCOLAR 2021- 2022

 

Vacantes Educación Infantil CEIP San Martiño

NIVEL

NÚMERO PRAZAS OFERTADAS

NÚMERO DE PERMANENCIAS

VACANTES

4º Educación Infantil

25

0

25

5º Educación Infantil

25

20

5

6º Educación Infantil

25

9

16

Vacantes Educación Primaria CEIP San Martiño

NIVEL

NÚMERO PRAZAS OFERTADAS

NÚMERO DE PERMANENCIAS

VACANTES

1º Educación Primaria

25

21

3

2º Educación Primaria

25

22

3

3º Educación Primaria

25

21

4

4º Educación Primaria

25

24

2

5º Educación Primaria

25

25

0

6º Educación Primaria

25

24

1

 

Do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro é a data de reserva de praza para o Instituto adscrito, que no noso centro é o IES Gonzalo Torrente Ballester

Para facer a reserva cóntanse con varias posibilidades que son as seguintes:

 • Cumprimentar a solicitude de xeito manual e entregala no centro ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común. Non vos esquezades de asinala.
 • Tamén é valido cubrila na aplicación da Xunta a través da seguinte ligazón https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/, imprimila e entregala no centro ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común co Código de Solicitude. Non vos esquezades de asinala.
 •  A última posibilidade é cubrir a solicitude na aplicación anterior, asinala na SEDE ELECTRÓNICA (necesítase a Chave365 ou certificado dixital) e presentala de forma telemática. Deste xeito non debedes entregar nada no centro.

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: O alumnado que non reserve praza no cento adscrito no prazo establecido, perderá os seus dereitos sobre a mesma. Aquel que teña intención de continuar os seus estudos noutro diferente ao IES Gonzalo Torrente Ballester, non pode facer reserva de praza. Deberán presentar a solicitude de admisión noutro centro cando se abra o prazo establecido para elo.

 

Se tedes algunha dúbida podedes chamar á secretaría do centro en horario de 9:45h a 10:25h de luns a venres.

 

 

Para a consulta da listaxe dos materiais didácticos a empregar en 1º e 2º de Educación Primaria no próximo curso 2020-21, descargue os archivos adxuntos.

 

 

 

Para a consulta da listaxe dos libros de texto a empregar no próximo curso 2020-21, descargue o archivo adxunto.

 

 

*NOTA.- O alumnado de 5º de Educación Primaria non deberá mercar ningún libro da listaxe pola recente incorporación do noso centro ao proxecto Edixgal. En setembro serán informados dos materiais que sexan necesarios mercar.

 

 

Informámoslles que segundo a ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21, queda aberto o prazo de presentación de solicitudes para os seguintes casos:

· Fondo Solidario de libros de texto: alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria.

· Axudas para adquirir libros de texto: alumnado de 1º e 2º de Primaria.

·  Axudas para material: todo o alumnado de Primaria.

 

Para facer a solicitude cóntanse con varias posibilidades que son as seguintes:

 • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, empregando para tal fin os formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros).
 • Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal).
 • Opcionalmente, poderanse presentar a solicitude de xeito manual e entregala no centro ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común. Non vos esquezades de asinala.

 

HORARIO E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES NO CENTRO.

O horario será de 10:00h a 11:00h de luns a venres.

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (dende o 20 de maio)  e rematará o día 19 de xuño de 2020 (este incluído).

INFORMACIÓN IMPORTANTE.

Deberedes de achegar coa solicitude (ANEXO I)a seguinte documentación:

 • Anexo II
 • Copia do libro de familia (se non tivesen habería que entregar o volante ou certificado de convivencia)
 • Para os proxenitores que estean separados, terán que presentar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador.

Se tedes algunha dúbida podedes chamar á secretaría do centro.

REQUISITO IMPRESCINDIBLE PARA A PARTICIPACIÓN.

 • É condición indispensable para participar no Fondo Solidario de libros de texto, devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2019/20. Quedan excluídos desta obriga o alumnado que cursou 1º ou 2º de primaria.
 • Para a devolución dos libros no centro informarase proximamente do procedemento a seguir.

 

As Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, establecen aqueles aspectos organizativos e académicos necesarios para o adecuado desenvolvemento, no terceiro trimestre do curso 2019/2020.

Ditas instrucións indican que os centros educativos adaptarán as programacións didácticas ás circunstancias actuais, centrando as actividades lectivas do derradeiro trimestre nas aprendizaxes e competencias imprescindibles que deberán desenvolver os alumnos e as alumnas, en función da súa etapa, curso, área ou materia, desenvolvendo actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado.

Poden vostedes consultar as Adaptacións das Programacións Didácticas do centro, correspondentes ao 3º trimestre nas seguintes ligazóns:

O prazo para a solicitude do servizo complementario de transporte escolar, comezará e rematará co período de matrícula, é dicir do 1 de xullo ao 10 de xullo de 2020. 

A solicitude é presencial neste centro educativo e, con ela, deberedes adxuntar obrigatoriamente o Anexo I e o volante de empadroamento, que poderedes descargar no archivo adxunto.

Distribuir contido


Feito con Drupal (ver. 6.28)

 


Proxecto Webs dinámicas

Xunta de Galicia - Consellería de Educación, 2013
Drupal theme by Kiwi Themes.