You are hereCALENDARIO PARA A RESERVA DE PRAZA EN CENTRO SOSTIDO CON FONDOS PUBLICOS.

CALENDARIO PARA A RESERVA DE PRAZA EN CENTRO SOSTIDO CON FONDOS PUBLICOS.


By quirogapalacios - Posted on 10 Xaneiro 2023

Procedemento ED550A.

RESERVA DE PRAZA en centro docente sostido con fondos públicos.(SOAMENTE E VÁLIDO PARA A RESERVA NO IES EDUARDO PONDAL)

Prazo

 15/01/2023 - 06/02/2023

 O prazo de presentación de solicitudes de reserva (ED550A) comprende entre os días 15 de xaneiro e 4 de febreiro (ambos incluídos).

Lugar de presentación de solicitudes.

Documentación para a presentación

- Solicitude segundo o Anexo I da Orde.

- Anexo I-bis (Comprobación de datos e consentimento da outra persoa proxenitora, titora ou acolledora).

- Documento acreditativo da representación, de selo caso.

- Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a alumno/a e as persoas proxenitoras.

- Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento, de selo caso.

Comprobación de datos .

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente do Anexo e achegar unha copia dos documentos.

- DNI/NIE da persoa solicitante.

- DNI/NIE da persoa representante

 

 

 

AdxuntoTamaño
Solicitude ED550A.pdf676.3 KB
Solicitude ED550A-ANEXO I-BIS.pdf1.23 MB
Orde do 21 de outubro de 22 regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes.pdf1.76 MB

Libros e material escolar 23-24

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR | CEIP MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MELIÁN

Libros de texto

Material

(Listaxe a proporciona o titor/a)

 

 

EDLG  QUIROGA PALACIOS

ANPA ATHENEA

 AbalarMóbil

Portada