NOVAS SOBRE A RESERVA DA 1º ESO NO IES EDUARDO PONDAL PARA O CURSO 2024-2025 sticky icon

Estimadas familias: Segundo as novas recibidas, todo o alumnado de 6º Primaria que presentou a solicitude de reserva para cursar 1º ESO no vindeiro curso 2024-2025 foi admitido no IES Eduardo Pondal.

Terán que facer a matrícula no período de xuño-xullo.

Para calquera aclaración ou dúbida rogamos se dirixan ao IES Eduardo Pondal.  

Administración.

 

OFERTA PROVISIONAL DE VACANTES PARA O CURSO 2024-2025 sticky icon

Oferta provisional de vacantes para o próximo curso escolar 2023-2024.

 

Curso Prazas
4º Educ. Infantil (3 anos) 40
5º Educ. Primaria 9
Resto de cursos 0

 

 

NOFC. NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO. sticky icon

Publicación da NOFC (Normas de organización e funcionamento do centro)

Despois de ser aprobado:

  • Claustro o 30 de xaneiro de 2024
  • Consello Escolar o 31 de xaneiro de 2004.

Publicase na páxina a nova NOFC.

CALENDARIO PARA A RESERVA DE PRAZA EN CENTRO SOSTIDO CON FONDOS PUBLICOS. sticky icon

Procedemento ED550A.

RESERVA DE PRAZA en centro docente sostido con fondos públicos.(SOAMENTE E VÁLIDO PARA A RESERVA NO IES EDUARDO PONDAL)

Prazo

 15/01/2024 - 05/02/2024

 O prazo de presentación de solicitudes de reserva (ED550A) comprende entre os días 15 de xaneiro e 5 de febreiro (ambos incluídos).

Lugar de presentación de solicitudes.

Documentación para a presentación

- Solicitude segundo o Anexo I da Orde.

- Anexo I-bis (Comprobación de datos e consentimento da outra persoa proxenitora, titora ou acolledora).

- Documento acreditativo da representación, de selo caso.

- Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a alumno/a e as persoas proxenitoras.

- Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento, de selo caso.

Comprobación de datos .

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente do Anexo e achegar unha copia dos documentos.

- DNI/NIE da persoa solicitante.

- DNI/NIE da persoa representante

 

Formularios .

 - Solicitude en Galego.

- Solicitude en Castelan.

 

INCIDENCIA sticky icon

Por mor da tormenta, o centro está incomunicado , non funcionan os telefonos nin o timbre exterior.

Sentimos as molestias.

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN DE NADAL 2023 sticky icon

Información as familias e anpas.

Inscrición no Programa de conciliación Nadal 2023


PRAZO E INSCRICIÓN

Abrirase un prazo de inscrición e matrícula entre os días 31 de outubro e o 9 de novembro de 2023 (ambos os dous incluídos).

As solicitudes presentaranse segundo modelo normalizado ben por medios electrónico;

  • De xeito presencial no Rexistro Xeral do Concello de Santiago (rúa do Presidente Salvador Allende, 4) ou mediante calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.
  • A través da sede electrónica do Concello de Santiago https://sede.santiagodecompostela.gal/ escollerase o trámite “Inscrición nos programas de conciliación do Departamento de Educación” dentro do catálogo de trámites.

HORARIOS DEFINITIVOS DE ENTRADA E SAÍDA AO CENTRO ESCOLAR sticky icon

  ENTRADAS SAIDAS

 

PORTALÓN

PORTALON

3 ANOS /4º INFANTIL

PORTA B

PORTA B /PORTALON EXTERIOR A

4 ANOS /5º INFANTIL

PORTA A

PORTA A /PORTALON EXTERIOR A

5 ANOS /6º INFANTIL

PORTA B

PORTA B /PORTALON EXTERIOR A

     
 1º EP PORTA C

PORTA C

 2º EP A e 2º EP C PORTA A PORTA A
 2º EP B PORTA C PORTA C
     
 3º EP PORTA D
 

PORTA D

 4º EP
     
 5º EP PORTA A

*Saíran por Administración

e polo portalón exterior B

 6º EP PORTA B

 * As portas do centro abriránse ás 9:05h. todo o alumnado deberá estar nas súas aulas ás 9:15h.

 

 

 

 

Libros e material escolar 23-24

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR | CEIP MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MELIÁN

Libros de texto

Material

(Listaxe a proporciona o titor/a)

 

 

EDLG  QUIROGA PALACIOS

ANPA ATHENEA

 AbalarMóbil

Portada