Secretaría

LISTAXES PROVISIONAIS DE TRANSPORTE PARA O CURSO 2019/20

As persoas solicitantes de transporte escolar para o curso 2019/20 póñanse en contacto co centro para saber bus asignado. Teléfonos: 881866002/ 881866005/ 881866006

CURSO 2019-2020: LIBROS E MATERIAL PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

AVISO IMPORTANTE:

LIBROS E MATERIAL PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

Listaxes dos libros  e material escolar que van necesitar os alumnos de Educación Primaria para o vindeiro curso.

Ver os dous PDFs adxuntos nos que se detalla por cursos.

 

NON LECTIVOS EN MAIO

 

30 de maio: festivo local

31 de maio: día non lectivo solicitado polo centro

Axudas para libros e material e Fondo solidario de libros

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros de textos e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Educación primaria, secundaria e educación especial, para o curso escolar 2019/2020 (DOG 20 de maio 2019)

 

1.- FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO:  

Destinatarios:Alumnado que curse 3º e 4º de educación primaria (curso 2019-2020).

2.-AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO: 

Destinatarios: Alumnado de 1º e 2º curso de educación primaria (curso 2019-2020)

3.-AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR:

Destinatarios: Todo o alumnado matriculado en Educación primaria. (curso 2019-2020), con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €: 50 €

 

PRAZO DE SOLICITUDE:

Dende o  21 de maio e rematará o día 21 de xuño de 2019 (este incluído).

 

SOLICITUDES:

Modelo solicitude

As solicitudes presentaránse presencialmente no centro docente utilizando o formulario (anexo I) dispoñible en: https://sede.xunta.gal  ou http://www.edu.xunta.es  tamén estará a disposición dos interesados no centro docente.

Xunto coa solicitude (anexo I) deberá presentarse:

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar)

b) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2017, poderán acreditar o número de membros utilizando os seguintes medios:

1º Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

2º Certificado ou volante de convivencia.

3º Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

c) Certificado do grao de discapacidade de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero.

e) A incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada acreditarase coa correspondente resolución xudicial.

f) Resolución administrativa ou xudicial acreditatita da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nei ou titor ou titores carezan de DNI e NIE.

* De tódala documentación que se presente deberán achegar fotocopias e os respectivos orixinais para verificar a súa autenticidade.

(Para máis información, consulte o DOG).

AVISO IMPORTANTE: O alumnado de 6º de primaria que o vindeiro curso (2019-20) pase para o IES deberá facer a solicitude no propio IES 

PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2019-2020

INFORMACIÓN  IMPORTANTE

 premer AQUÍ   para ver TODA esta información máis detallada

 

PRAZO

Aberto do 1 ao 20 de Marzo

NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRECISA

BAREMO

 PUNTUACIÓN BAREMO ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2019/20

 1. Criterios
 2. puntuación total e criterios de desempate
 3. comisión de escolarización

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES:

     PREVISIÓN DE VACANTES PARA O CURSO 2019/20

     E PRAZAS RESERVADAS PARA ALUMNADO CON NEAE.

PRAZOS DE TODO O PROCESO  DE ADMISIÓN

 CALENDARIO do proceso de admisión 2019/20, cos prazos...

 ÁREA DE INFLUENCIA

Publícase a zona de influencia deste centro, coa relación de rúas e de lugares incluídos. Xúntanse os mapas correspondentes.

CENTROS ADSCRITOS

Os centros adscritos a este centro son: EEI de Covas, que comparte adscripción co CEIP de BAROUTA.

Así mesmo, o Ceip A Maía está adscrito a IESP de Ames.

PROXECTO EDUCATIVO DO CENTRO. (P.E.C.)

 Poden consultar o Proxecto Educativo do Centro (PEC) pulsando aqui.

 SERVIZOS COMPLEMENTARIOS OFERTADOS

 Este centro oferta os seguintes servizos complementarios...

 FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA.

Do 20 ao 30 de xuño

 OUTRAS INFORMACIÓNS

 Para máis información poden acceder á nosa páxina web:http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipamaia/

  Ou acceder á páxina da Consellería de Educación con información sobre admisión 2019/20.

 

Bertamiráns, 28 de febreiro de 2019

 A DIRECTORA

 Mª Isabel Abelleira Bardanca

PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2019-2020

 

INFORMACIÓN  IMPORTANTE

PRAZO

Aberto do 1 ao 20 de Marzo

NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO

Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG nº 245 do 26 de decembro de 2012).

 

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG nº 53 do 15 de marzo de 2013).

 

Corrección de erros da Orde do 12 de marzo.

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRECISA

1.    Anexo II de solicitude de admisión

Presentarase unha única solicitude, dirixida á dirección do centro.Para quen a queira cubrir a man, poderá descargala aquí a partir do día 1 de Marzo ou recollela directamente no centro.

Tamén poden cubrir o formulario de admisión a través do menú Solicitudes - Admisión - Crear. Feito iso poden optar por:

 • Se dispoñen de certificado dixital ou Chave365, presentalo en Sede Electrónica a través da aplicación.
 • Imprimir dito formulario e achegalo ao centro educativo solicitado en primeiro lugar.

A solicitude presentarase no centro que se solicite en 1º lugar. Nela poderán relacionarse outros seis centros, por orde de preferencia.

Na columna “puntuación” da solicitude (Anexo IIos solicitantes cubrirán os datos numéricos con claridade, poñendo un “0” onde non haxa puntuación. Posteriormente deberán acreditar este baremo coa documentación pertinente.

Alumnado con Necesidades Educativas Específicas. Na solicitude os pais, nais ou titores legais deberán manifestar se optan a unha praza para alumnado con necesidades educativas específicas, achegando, se fora o caso, a documentación que acredite as circunstancias alegadas.

Os Centros expedirán unha copia selada e con data de entrega por cada solicitude presentada a quen o solicite.

As solicitudes presentadas fóra de prazo perderán prioridade en relación coas presentadas no prazo establecido e serán remitidas á comisión de escolarización.

 

2.    O/a proxenitor/a ou representante do alumnado deberá achegar coa solicitude (Anexo II) de admisión a seguinte documentación:

o    Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a consulta.

o    Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a: libro de familia ou DNI

o    Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do anexo II.

o    Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se e o caso.

o    Condición de familia numerosa e/ou monoparental, se procede.

o    Xustificantes de concorrencia de minusvalía no alumno/a a matricular ou en titores/as ou irmáns do alumno/a, se é o caso.

o    Folla de empadroamento de toda a unidade familiar

 

Recomendamos entregar toda a documentación acreditativa de méritos puntuables no momento de presentación da solicitude de admisión para aplicar o baremo correspondente no caso de haber máis solicitudes que prazas.

 BAREMO:

Cando finalice o prazo de presentación de solicitudes, se a demanda supera a oferta de prazas, abrirase un prazo para que se presente a documentación xustificativa dos méritos alegados. A non presentación dalgún deles suporá a renuncia explícita a ser baremado no criterio correspondente.

1.- Documentación acreditativa dos criterios de puntuación alegados:

Domicilio: (Certificación de domicilio familiar expedida polo Concello de Ames con un ano de antigüidade)

Criterios de: Traballo, discapacidade... (Documentos acreditativos)

Irmáns no centro: Certificación da secretaría do centro.

Criterio do centro: 1 punto por solicitar admisión en centro público, en 1º lugar.

  2.- Datos referidos á renda. Cando se solicite puntuación por renda deberán valorar o seguinte: Suma das casiñas 412 e 435 da declaración de 2017, dividida entre o número de membros da unidade familiar a 28-2-2019.

Año IPREM
Mensual
IPREM Anual
(12 pagas)
IPREM Anual
(14 pagas)
2017 537,84 € 6454,03 € 7519,59 €
http://www.irpf.eu/iprem.html

3.- Empate na puntuación En caso de empate na puntuación aplicaranse sucesivamente os criterios de desempate establecidos no art. 29 da Orde do 12 de marzo de 2013.

PUNTUACIÓN BAREMO ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2019/20

1.- Criterio  proximidade   do domicilio familiar ou proximidade do lugar de traballo (SON EXCLUÍNTES)

a)    Proximidade do domicilio familiar:

 1º. Se se atopa na área de influencia do centro: 6 puntos.

2º. Se se atopa nas áreas limítrofes á área de influencia do centro: 3 puntos.

b)    Proximidade do lugar de traballo:

 1º. Se está situado dentro da área de influencia do centro: 4 puntos.

 2º. Se está situado nas áreas limítrofes á área de influencia do centro: 2 puntos.

 

2.- Criterio renda anual per cápita da unidade familiar (DEBEN AUTORIZAR A CONSULTA DE DATOS)

 De non formularse esta autorización, a solicitude valorarase con 0 puntos neste criterio de admisión.

A valoración da renda anual per cápita da unidade familiar realizarase con referencia ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) correspondente ao exercicio fiscal ao que se refire o punto 1 deste artigo.

 4.- criterio da condición de familia monoparental

 Esta circunstancia acreditarase mediante fotocopia do libro de familia, certificado de convivencia, resolución xudicial de separación, divorcio ou medidas paterno-filiais ou convenio regulador.  A valoración deste criterio é de 2 puntos.

 5.- criterio de discapacidade

a) Por discapacidade da alumna ou alumno: 4 puntos.

b) Por discapacidade dunha/un das/dos proxenitoras/es ou titoras/es: 3 puntos.

c) Por discapacidade dalgunha/un das/dos irmás/áns da alumna ou alumno: 1 punto por cada unha/un delas/es.

 6.- criterio complementario aprobado polos centros

 Por solicitar en 1º lugar un centro público: 1 punto

Puntuación total e criterios de desempate

1. A puntuación total acadada conforme os criterios e valoración establecidos nos artigos precedentes decidirá a orde de admisión.

2.  No caso de empate na puntuación final, resolverase atendendo á maior puntuación obtida en cada un dos referidos criterios atendendo a seguinte orde de prelación: 

 a) Existencia de irmás ou irmáns matriculadas/os no centro.

 b) Nai, pai ou titoras/es que traballen no centro.

 c) Proximidade do centro ao domicilio familiar ou ao lugar de traballo de nai, pai ou tito‑ ras/es.

 d) Renda anual per cápita da unidade familiar.

 e) Condición de familia numerosa.

 f) Condición de familia monoparental.

 g) Concorrencia de discapacidade na alumna ou alumno, na nai, pai ou titoras/es ou nalgunha/un irmá ou irmán.

h) Expediente académico do alumnado, no seu caso.

i) Criterio establecido polo centro educativo.

3.- Comisión de escolarización: Se o número de solicitudes fora maior que a oferta de prazas, os centros remitirán estas solicitudes á Comisión de Escolarización.

 

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES: PREVISIÓN DE VACANTES PARA O CURSO 2019/20

NIVEL EDUCATIVO PRAZAS PERMANENCIAS VACANTES
4º EI (3 ANOS) 75 ------- 66+9**
5º EI (4ANOS) 75 52 23
6º EI (5 ANOS) 75 54 21
1º E PRIMARIA 75 70 2+3**
2º E PRIMARIA 75 77 0
3º E PRIMARIA 75 73 2
4º E PRIMARIA 75 71 4
5º E PRIMARIA 75 74 1
6º E PRIMARIA 75 75 0

** PRAZAS RESERVADAS PARA ALUMNADO CON NEAE. SI ESTAS PRAZAS NON SE CUBREN, OFERTARANSE COMO VACANTES NO PROCESO ORDINARIO.

 

PRAZOS DE TODO O PROCESO  DE ADMISIÓN

CALENDARIO para todo o proceso de admisión 2019/20, cos prazos.

Calendario do proceso de admisión para o curso 2019/20
Reserva de praza  Do 1 ao 15 de febreiro
Listaxe asignación prazas centros adscritos  Antes do 28 de febreiro
Publicación de vacantes 1 de marzo
Presentación de solicitude de admisión  Do 1 ao 20 de marzo
Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos  Antes do 25 de abril.
Publicación de listaxes definitivas  Antes do 15 de maio
Formalización de matrícula  Do 20 ao 30 de xuño

ÁREA DE INFLUENCIA

Publícase a zona de influencia deste centro, coa relación de rúas e de lugares incluídos. Xúntanse os mapas correspondentes.

 

 

CENTROS ADSCRITOS

Os centros adscritos a este centro son: EEI de Covas, que comparte adscripción co CEIP de BAROUTA.

Así mesmo, o Ceip A Maía está adscrito a IESP de Ames.

PROXECTO EDUCATIVO DO CENTRO. (P.E.C.)

Poden consultar o Proxecto Educativo do Centro (PEC) pulsando aqui.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS OFERTADOS

 Este centro oferta os seguintes servizos complementarios:

SERVIZO ORGANISMO DE QUEN DEPENDE
Transporte CEIP A Maía- Consellería de Educación
Comedor Concello de Ames
Bos días cole Concello de Ames
Tardes Divertidas Concello de Ames
Actividades extraescolares ANPA, Concello de Ames e CEIP A Maía

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA.

Do 20 ao 30 de xuño

OUTRAS INFORMACIÓNS

 Para máis información diríxanse á Secretaría ou á Dirección do centro. Tamén poden acceder á nosa páxina web:http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipamaia/

Ou acceder á páxina da Consellería de Educación con información sobre admisión 2019/20.

 

Bertamiráns, 28 de febreiro de 2019

A DIRECTORA

Mª Isabel Abelleira Bardanca

 

CALENDARIO ESCOLAR: VACACIÓNS E DÍAS NON LECTIVOS

 

 

Períodos de vacacións

 • Nadal: desde o día 22 de decembro de 2018 ata o día 7 de xaneiro de 2019, ambos inclusive.
 • Entroido: días 4, 5 e 6 de marzo de 2019.
 • Semana Santa: desde o día 13 ata o 22 de abril de 2019, ambos inclusive

 

Alteracións no calendario escolar

 • Festivo autonómico: 19 de marzo
 • Días festivos do Concello de Ames: 30 de maio e 24 de xuño.
 • Día non lectivo solicitado polo centro: 31 de maio

LISTAS DEFINITIVAS DE TRANSPORTE

IMPORTANTE:ACTUALIZACIÓN DAS LISTAS DE TRANSPORTE

 

Por favor, comproben os listados xa que por cuestións organizativas introducíronse algúns cambios

PREMA EN ADXUNTO para poder visualizar o listado completo.

HORARIOS E PARADAS DOS AUTOBUSES ESCOLARES

AUTOBÚS Nº1

Parada

Hora Aprox.

Igrexa _Covas

8:38h.

Aldea Nova 1

8:45h.

Aldea Nova 2

8:45h.

Porto  (Lugar de referencia: ¿Qué como?)

8:50h.

 

AUTOBÚS Nº 2

Parada

Hora Aprox.

Ponte do Paseo Fluvial (Lugar de referencia: Ames Sport)

8:40h

Centro Médico

8:50h

 

AUTOBÚS Nº 3

Parada

Hora Aprox.

Cortes (Lugar de referencia: CEIP Agro do Muíño)

8:30h.

Tarroeira

8:40h.

Condomiña

8:40h

Praza da Maía

8:45h.

 

AUTOBÚS Nº 4

Parada

Hora Aprox.

Pedregal (Lugar de referencia: Rotonda)

8:40h.

Chavián (Lugar de referencia: Panadería Xallas)

8:40h.

 

AUTOBÚS Nº 5

Parada

Hora Aprox.

Praza da Maía

8:35h.

Chavián (Lugar de referencia: Panadería Xallas)

8:40h.

 

AUTOBÚS Nº6

Parada

Hora Aprox.

Centro Médico

8:45h.

Praza da Maía . A recollida pola mañá será no Gadis

8:50h.

 

QUENDAS DO PERÍODO DE ADAPTACIÓN

PARA OS GRUPOS DE 4º A, 4º B e 4º C de educación infantil establécense as seguintes quendas:

 

 

PERIODO ADAPTACIÓN 2018/19

GRUPO 4º A - AULA 3

TITORA: Mª DOLORES CORUJO MARTÍNEZ

 

ORGANIZACIÓN DOS PRIMEIROS DÍAS

 

 

 

DÍAS 12, 13, 14, 17 E 18,  DE SETEMBRO

 

QUENDA A: Dende as 09:45 ás 11:15H 

QUENDA B: Dende as  11:45 ás 13:15H 

   

 

 

ABUÍN BARBEIRA, MARTÍN

CARDONA DOMÍNGUEZ, JHON EDINSON

 

AGUIÓN BALSA, AINHOA

CASTRO RUFO, MAEBA

 

ARIAS LÓPEZ, IAGO

DE OLIVEIRA QUINTÁNS, OLIVIA

 

BARBEITO GARCÍA, LÍA

FÁBREGAS LALINDE, LARA

 

BARROS TORRE, AARÓN

FARHAT FERNANDES, CATARINA

 

BASELGA GÓMEZ, ABRIL

FERNÁNDEZ SAYÁNS, LOLA

 

BERNÁRDEZ MARTÍNEZ, NURIA

GARCÍA PRIETO, CARLA

 

BLANCO CALVO, XIÁN

GARCÍA PRIETO, MARTA

 

CAO ANTELO, JUAN

GÓMEZ AGRAFOJO, TELMO

 

 

 

 

 

                                                        

 

DÍAS 19, 20, 21, 24, 25

TODOS: DAS 10:00 ÁS 13:00 H.

 

DO 26 DE SETEMBRO EN DIANTE

TODOS Dende as  09:05 ás 14:05 H.

 

 

 

PERIODO ADAPTACIÓN 2018/19

GRUPO 4º B – AULA 6

TITORA: MARTA DE DIOS RECAMÁN

 

ORGANIZACIÓN DOS PRIMEIROS DÍAS

 

 

DÍAS 12,13,14, 17 E 18, DE  DE SETEMBRO

 

QUENDA A: Dende as 09:45 ás 11:15H 

QUENDA B: Dende as  11:45 ás 13:15H 

   

FERNÁNDEZ DOSIL, LEO

LLORET ALVELO, EVA

FERNÁNDEZ DOSIL, MARCO,

LÓPEZ SUÁREZ, MARA

FERNÁNDEZ IGLESIAS, MARTÍN

LUCAS PATIÑO, SIRA

GARCIA VIQUEIRA, VICTORIA

MIGUÉNS MERMET, CATALINA

GÓMEZ ÁLVAREZ, LUCAS

MUÑIZ PÉREZ, ALEJANDRO

GONZÁLEZ LUNA, CANDELA

NEGREIRA CASAS, IZAN

GUERRA NIETO, SOFÍA

NIETO GONZÁLEZ, TANIA

GUERRA PONTE, MARCELA DEL VALLE

PAZ LAX, LAURA

IGLESIAS SAYÁNS, LILY

PEÑA RODRÍGUEZ, LEO

 

 

 

 

 

 

 

DÍAS 19,20,21,24,25

TODOS: DAS 10:00 ÁS 13:00 H.

DO 26 DE SETEMBRO EN DIANTE

TODOS Dende as  09:05 ás 14:05 H.

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO ADAPTACIÓN 2018/19

GRUPO 4º C – AULA 5

TITORA: SANDRA Mª MACEIRA CASTRO

 

ORGANIZACIÓN DOS PRIMEIROS DÍAS

 

 

DÍAS 12,13,14, 17 E 18, DE  DE SETEMBRO

 

QUENDA A: Dende as 09:45 ás 11:15H 

QUENDA B: Dende as  11:45 ás 13:15H 

   

PERMUY MONTERO, ADRIÁN

SALGADO MOSQUERA, AARÓN

POMBO VEGA, LUCÍA

SÁNCHEZ PAZ, MARTA

QUINTÁNS POUSO, MARÍA

SOLAR FIGUEROA, FABIÁN

RAMOS BLANCO, IAGO

TRASANDE VILLAR, ÁGATA

RAPOSO MOSCOSO, FLORA

VARA PAIS, MARIÑA

REGUEIRO LÓPEZ, UXÍA

VILAS VILAOBA,MIREYA

RODRÍGUEZ PÉREZ, HENAR

VILLAVERDE LAREU, ADRIANA

RODRÍGUEZ SANTISO, ÁNGEL

VIVAS CELI, PABLO ENRIQUE

RAMOS MARTÍNEZ, ALBA

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍAS 19,20,21,24,25

TODOS: DAS 10:00 ÁS 13:00 H.

DO 26 DE SETEMBRO EN DIANTE

TODOS Dende as  09:05 ás 14:05 H.

 

LISTAXE DE ALUMNADO TRANSPORTADO CURSO 2018_19

HORARIOS E PARADAS DOS AUTOBUSES ESCOLARES

AUTOBÚS Nº1

Parada

Hora Aprox.

Igrexa _Covas

8:38h.

Aldea Nova 1

8:45h.

Aldea Nova 2

8:45h.

Porto  (Lugar de referencia: ¿Qué como?)

8:50h.

 

AUTOBÚS Nº 2

Parada

Hora Aprox.

Ponte do Paseo Fluvial (Lugar de referencia: Ames Sport)

8:40h

Centro Médico

8:50h

 

AUTOBÚS Nº 3

Parada

Hora Aprox.

Cortes (Lugar de referencia: CEIP Agro do Muíño)

8:30h.

Tarroeira

8:40h.

Condomiña

8:40h

Praza da Maía

8:45h.

 

AUTOBÚS Nº 4

Parada

Hora Aprox.

Pedregal (Lugar de referencia: Rotonda)

8:40h.

Chavián (Lugar de referencia: Panadería Xallas)

8:40h.

 

AUTOBÚS Nº 5

Parada

Hora Aprox.

Praza da Maía

8:35h.

Chavián (Lugar de referencia: Panadería Xallas)

8:40h.

 

AUTOBÚS Nº6

Parada

Hora Aprox.

Centro Médico

8:45h.

Praza da Maía

8:50h.

 

Powered by Drupal - Design by artinet