Cales son os requisitos para acceder a un ciclo de grao medio?

Para poder cursar estudos de ciclos formativos de grao medio, o alumnado debe cumprir algún dos requisitos seguintes:

 • Posuír o título de graduado en educación secundaria.
 • Posuír o título profesional básico (o perfil de cada título indica os ciclos de grao medio con preferencia de acceso).
 • Posuír o título de técnico dun ciclo formativo de grao medio de formación profesional.
 • Posuír o título de técnico auxiliar.
 • Posuír unha titulación universitaria ou equivalente, para efectos académicos.
 • Ter aprobado o segundo curso de bacharelato unificado polivalente (BUP) ou ter un máximo de dúas materias pendentes no conxunto dos dous primeiros cursos.
 • Ter superado o segundo curso do primeiro ciclo experimental da reforma das ensinanzas medias (REM).
 • Ter superado o terceiro curso do plan de 1963 das ensinanzas de artes aplicadas e oficios artísticos.
 • Ter superados outros estudos declarados equivalentes, para efectos académicos, con algúns dos anteriores.
 • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
 • Ter superada a proba de acceso a ciclos formativos.

De non cumprir ningún dos requisitos anteriores é posible acceder a un ciclo de grao medio superando as probas de acceso que as administracións educativas organizan todos os anos. Para iso é preciso cumprir dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.

Tema: