E se só supero algúns dos módulos dun título?

En calquera caso, sempre poderás retomar os estudos dese título ou de outro, tendo en conta que algúns módulos dun título poderán ser validados por módulos doutro.

Ademais, se se trata dun título do plan de estudos LOE, dependendo dos módulos superados, poderás obter un certificado de estar en posesión dunha ou máis unidades de competencia.

Tema: