Programa eduemprende Actúa

Logo_actua

Programa EDUEMPRENDE-Actúa. A actividade emprendedora como chave para o teu futuro.

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, sensible á necesidade de fomento do espírito emprendedor no sistema educativo aprobou en 2010 o Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia, EDUEMPRENDE.

EDUEMPRENDE-Actúa xorde en resposta á importancia da cultura emprendedora no desenvolvemento persoal e profesional da xente nova para a mellora da competitividade e da empregabilidade, así como para a sensibilización da comunidade educativa cara a favorecer a introdución do espírito emprendendor no noso sistema educativo.

Este programa é unha acción que se desenvolve directamente nos centros educativos e consiste en achegar a realidade emprendedora a eles coa presenza activa de persoal técnico do IGAPE e dunha/s persoa/s emprendedora/s que dean a coñecer ao alumnado a súa experiencia persoal, como ferramenta que lle permita afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. Tamén se pretende pór en valor o traballo desenvolvido polo profesorado e alumnado na aula.

 


Que se pretende acadar?

 • Actualizar os conceptos de empresario, emprendedor e actividade emprendedora.
 • Achegar a realidade emprendedora ao centro educativo coa presenza activa do persoal técnico do IGAPE e dunha persoa emprendedora que de a coñecer ao alumnado a súa experiencia persoal.
 • Por en valor o traballo desenvolvido polo profesorado e o alumnado na aula.
 • Dar a coñecer entidades que orienten, axuden e sirvan de soporte para a canalización da iniciativa dos emprendedores.

A quen vai destinado?

Alumnado de centros sostidos con fondos públicos de Galicia de:

 • Segundo curso de ciclos formativos de grao medio e superior das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño.
 • Bacharelato que estean a cursar "Economía".

Como se desenvolve? 

 • Fase 1: A actividade emprendedora como unha alternativa laboral para o alumnado.
  Participación de persoal técnico do IGAPE e presentación dunha/s persoa/s emprendedora/s.
  O profesorado programará unha sesión na aula para presentar e reflexionar sobre a actividade que se vai realizar na fase 1.
  O profesorado debe enviar ao enderezo electrónico eduemprende@edu.xunta.es o Anexo II coa información relativa a esta actividade desenvolvida na aula.
 • Fase 2: Análise na aula entre o profesorado e o alumnado participante na actividade para obter conclusións.
  O profesorado participante enviará ao enderezo electrónico eduemprende@edu.xunta.es a ficha de recollida de datos que figura como Anexo III.

Etiquetas: