14518

 

Aeroxerador didáctico. Montaxe a escala dun aeroxerador eólico asíncrono de eixe horizontal
Aeroxerador didáctico. Montaxe a escala dun aeroxerador eólico asíncrono de eixe horizontal
Aeroxerador didáctico. Montaxe a escala dun aeroxerador eólico asíncrono de eixe horizontal

Aeroxerador didáctico. Montaxe a escala dun aeroxerador eólico asíncrono de eixe horizontal

Centro educativo coordinador: CIFP Valentín Paz Andrade
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Tesla Servicios Integrales de Ingeniería S.L.
Descrición:

Construción dun aeroxerador asíncrono de eixe horizontal a escala que permita aos centros educativos disporen dunha maqueta que reproduza os equipamentos e as tecnoloxías usadas no ámbito produtivo. A maqueta incorpora tanto a parte mecánica como a eléctrica dun aeroxerador real, o que posibilita a realización de todas as manobras que se producen nos equipamentos de gran tamaño conectados á rede eléctrica.

Materiais: